GELENEKTEN GELECEĞE: ERNST JUNGER’İN GLÄSERNE BIENEN ADLI ESERİNDE DİSTOPİK KURGU


Creative Commons License

Kırgız Ş.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, no.63, pp.35-49, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.35-49

Abstract

The fact that we are now living in a period which is called the ‘Mil-lennium Age’ which has long outstripped the past periods requires that cer-tain innovations be made in both the area of literature and in the other areas of science. In fact, what changes in this new age are not only natural events, city panoramas or life forms. Technological developments, sociological in-novations which radically change the structure of society and political re-forms bring humankind face to face with a brand new perception of the world. The attempt to perceive the New World leads to the budding of some new concepts such as dystopia. The concept of dystopia which was first ex-pressed by john Stuart Mill versus ‘utopia’ which was first used by Thomas More with the ideal of forming an ideal society points out to a bad future. In the study, it is aimed at analyzing a dystopian novel in the axis of German writer Ernst Jünger’s work Gläserne Bienen (Glass Bees) dated 1957 and the work will be studied through a qualitative research method together with a text centered method.

Keywords: Dystopia, Dystopian Novel, Ernst Jünger, The Past, The Future.

Geçmiş çağları geride bırakıp artık “Milenyum Çağı” adı verilen bir dönemde yaşıyor olduğumuz gerçeği, gerek edebiyat alanında gerekse diğer bilim dallarında bazı yeniliklere gidilmesi ihtiyacını doğurur. Nitekim bu ye-niçağda değişen yalnızca doğa olayları, şehir panoramaları ya da yaşam formları değildir. Teknolojik gelişmeler, toplum yapısını köktenci olarak de-ğiştiren sosyolojik yenilenmeler ve siyasal reformlar, insanoğlunu yeni bir dünya algısı ile karşı karşıya getirir. Yeni Dünya’yı algılama çabası, distopya gibi bazı yeni kavramların filizlenmesine öncülük eder. Thomas More’un ilk kez kullandığı ve ideal bir toplum oluşturma ülküsü taşıyan “ütopya”sına kar-şıt olarak John Stuart Mill’in dillendirdiği distopya kavramı, kötü bir gelece-ğe işaret eder. Çalışmada, Alman yazar Ernst Jünger’in 1957 yılında yayım-ladığı Gläserne Bienen adlı eseri ekseninde bir distopik roman incelenmesi amaçlanmaktadır ve eserler metin odaklı yöntemle birlikte nitel araştırma yöntemi kullanılarak irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Distopya, Distopik Roman, Ernst Jünger, Geçmiş, Gelecek.