EĞİTİMDE SEVGİ DİLİ KULLANIMININ ÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI


Creative Commons License

Topcu İ. , Dilci M. A.

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Sciences, vol.6, no.43, pp.1-16, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 43
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Sciences
  • Page Numbers: pp.1-16

Abstract

Günümüz toplumu, küreselleşmenin yoğun etkisine maruz kalmaktadır. Bu etki olumlu ve olumsuz yönde kendini gösterebilmektedir. Yaşam alanına sirayet eden her türlü değişim ve etkileşim biçimi mutlaka eğitim ortamına da yansımaktadır. Bu yönüyle toplumsal gelişmenin lokomotifi olan eğitim, kendi yaşam iklimine göre verimlilik ortaya koyan, kimi zaman tartışmaların odağında yer alan bir karakteristik özellik taşır. Bu bağlamda iç ve dış müşteri memnuniyeti ekseninde faaliyet gösteren eğitim örgütleri varlığını bir yerde iletişim üzerine inşa eder. Yatay ve dikey her türlü iletişim ve etkileşimin yaşandığı eğitimsel iklimin en önemli aracı ise sevgidir. Bu çalışma okul örgütlerinde sürdürülmekte olan değer odaklı paylaşımın önemli bir parçası olan sevgi ve beş sevgi dilinin kullanımına ilişkin öğretmen ve yöneticilerin görüşlerini araştırmayı hedeflemiştir. Bu kapsamda beş sevgi dilinin boyutları olarak kabul edilen; onay sözleri, nitelikli zaman ve hediye alıp verme şeklindeki sevgi dili kullanımının sıklığı ve öğrenciler üzerindeki etkileri araştırılmıştır.  Araştırmanın amacı eğitim ortamlarında sevgi dilinin kullanımı artırmak, bunun öğrencilere ve çalışanlara yansıması üzerinden okul geneline olumlu bir kültüre dönüştürülmesini sağlamaktır. Araştırma nitel bir durum çalışmasıdır. Araştırma için 2017-2018 eğitim-öğretim yılında görev yapmakta olan öğretmen ve yöneticiler maksimum çeşitlilik örneklem yöntemiyle belirlenmiş ve 28 öğretmen ve sekiz yöneticiyi kapsayan çalışma grubu oluşturulmuştur. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmış, elde edilen veriler içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Bulgular frekans ve tablolarla yorumlanmıştır. Araştırmanın bulguları okullarda sevgi dilinin kısmen kullanıldığını, daha çok da onay sözleri şeklinde kullanımın olduğunu göstermektedir. Yetersiz de olsa sevgi dili kullanımının öğrenciler üzerinde önemli etkileri olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmanın bulguları doğrultusunda öneriler geliştirilmiştir. 

 Anahtar Kelimeler: Okul yöneticisi, Öğretmen, Öğrenci motivasyonu, İletişim, Beş sevgi dili