Menopoz Döneminde Olan Kadınların Evlilik Uyumları ve Etkileyen Faktörler


Creative Commons License

Ertekin Pınar Ş. , Polat Ş.

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, vol.8, no.2, pp.246-257, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.33715/inonusaglik.717608
  • Title of Journal : İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi
  • Page Numbers: pp.246-257

Abstract

Araştırma menopoz döneminde olan kadınların evlilik uyumları ve bu durumu etkileyen faktörlerin incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Tanımlayıcı türdeki araştırmanın örneklemini Doğu Anadolu Bölgesindeki bir aile sağlığı merkezine başvuran, en az bir yıldır menopoza girmiş ve evli olan kadınlar oluşturmuştur (n=204). Veriler Kişisel Bilgi Formu ve Evlilikte Uyum Ölçeği ile toplanmıştır. Evlilikte Uyum Ölçeği’nden alınan puanlar uyumsuzluktan uyumluluğa doğru artmakta ve ölçeğin kesme noktası 43.5’dir. Veriler sayı ve yüzdelik dağılım, bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiştir. p<0.05 anlamlı olarak kabul edilmiştir. Kadınların yaş ortalaması 56.23±7.79’dur. Evlilikte Uyum Ölçeği toplam puan ortalaması 36.16±7.38, anlaşma-anlaşamama alt boyut puan ortalaması 28.56±6.11, ilişki tarzı puan ortalaması ise 7.59±2.56’dır. Kadınların %84.3’ünün Evlilikte Uyum Ölçeğinden aldığı puanlar ölçeğin kesme puanının altındadır. Kadınların %38.7’sinin nadiren mutsuz, sadece %28.6’sının mutlu olduğu saptanmıştır. Yaşı 51-60 arasında olan, gelir durumunu kötü olarak algılayan, eş ile iletişimini orta düzeyde değerlendiren, 31 ve daha fazla yıldır evli olan kadınların Evlilikte Uyum Ölçeği toplam, anlaşma-anlaşamama ve ilişki tarzı puanları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşüktür (p<0.05). Kadınların genel olarak evlilik uyumları düşük olarak tespit edilmiş, yarısına yakın bir kısmı mutsuz olduğunu belirtmiştir. Yaş, gelir durumu, eş ile iletişim ve evlilik süresi menopozda evlilikte uyumu etkilemektedir.