60 Yaş ve Üzeri Bireylerde Depresyon Durumu


Kocataş S. , Güler G., Güler N.

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.11-18, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 7 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2004
  • Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.11-18

Özet

ÖZET

Bu araştırma, Çayboyu Mahallesi’nde yaşayan yaşlı bireylerdeki depresyon yaygınlığını belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Sivas ili Çayboyu Mahallesi’nde yaşayan 60 yaş ve üzeri tüm bireyler oluşturmuştur. Araştırmada evrenin tümü örnekleme alınmış ancak 17 birey araştır-maya katılmayı istemediği için örneklemi 77 birey oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Mart-Mayıs 2002 tarihleri arasında, araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyo-demografik bilgi formu ve Yesevage ve arkadaşları tarafından geliştirilen (1983) Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ) kullanılarak toplanmıştır. Bilgi formu ve GDÖ bireylerle yüzyüze görüşülerek uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler yüzdelik hesapları ve ki-kare testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesi sonucunda bireylerin %36’sında kesin depresyon olduğu belirlenmiştir. Bireylerin cinsiyetleri, medeni durumları, kronik hastalıkları ve sıkıntılı durumlarda baş etmeleri ile depresyon görülmesi arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı bireyler, depresyon, yaşlılıkta depresyon.