REMOVAL OF METHYLENE BLUE FROM AQUEOUS SOLUTIONS USING COLEMANITE SUPPORTED NZVI


Erşan M. , Güler Ü. A. , Doğan H., Sarraj B.

Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.9, pp.114-127, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.28948/ngumuh.681256
  • Title of Journal : Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.114-127

Abstract

Bu çalışmada, kolemanit destekli nZVI (K-nZVI) kullanılarak In this study, removal of methylene blue by adsorption process was investigated by using colemanite supported nZVI

(K-nZVI). Colemanite supported nZVI was synthesized in the study. Adsorption parameters such as solution pH, K-nZV

content, contact time, temperature and initial dye concentration, which affect methylene blue removal from aqueous solutions,

were studied with this synthesized new material. Adsorption of methylene blue with K-nZVI was found to be more suitable for

Freundlich isotherm model and pseudo second order kinetics. Optimization of data was supported by looking at the results of

Minitab 18 (trial) experimental regression analysis. Maximum adsorption removal efficiency was obtained as 90,78% at the

end of 120 min contact time with K-nZVI amount of 5 g/L at pH 4. In addition, at the optimum conditions obtained, the color

removal study of the real textile industry wastewater yielded a removal efficiency of 94.48%. As a result, it has been concluded

that K-nZVI can be used as a new economic adsorbent for the removal of cationic dyes such as methylene blue.

Bu çalışmada, kolemanit destekli nZVI (K-nZVI) kullanılarak metilen mavisinin adsorpsiyonprosesiyle giderimi araştırılmıştır.

Yapılan çalışmada öncelikle kolemanit destekli nZVI sentezlenmiştir. Sentezlenen bu yeni materyal ile sulu çözeltilerden

metilen mavisi giderimini etkileyen çözelti pH değeri, K-nZV miktarı, temas süresi, sıcaklık ve başlangıç boya konsantrasyonu

gibi adsorpsiyon parametrelerinde çalışılmıştır. Metilen mavisinin K-nZVI ile adsorpsiyonunun, Freundlich izoterm modeline

ve yalancı ikinci dereceden kinetiğe daha uygun olduğu belirlenmiştir. Minitab 18 (trial) deneysel regrasyon analizinin

sonuçlarına bakılarak verilerin optimizasyonu desteklenmiştir. Maksimum adsorpsiyon giderim verimi pH 4’te 5 g/L K-nZVI

miktarı ile 120 dk temas süresi sonunda %90,78 olarak elde edilmiştir. Ayrıca elde edilen optimum koşullarda gerçek tekstil

endüstrisi atıksuyu yapılan renk giderim çalışmasında da %94,48 oranında bir giderim verimi elde edilmiştir. Sonuç olarak

K-nZVI’nın metilen mavisi gibi katyonik boyaların gideriminde yeni ekonomik bir adsorbent olarak kullanılabileceği

sonucuna varılmıştır.