BOLMAN VE DEAL’İN DÖRT ÇERÇEVE MODELİ BAĞLAMINDA SEMBOLİK LİDERLİK: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÖRNEĞİ


Ergül N.

İSPEC SPESİFİK KONGRE DOĞUMUNUN 140. YILINDA ATATÜRK ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, 19 May 2021, pp.173-180

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.173-180

Abstract

BOLMAN VE DEAL’İN DÖRT ÇERÇEVE MODELİ BAĞLAMINDA SEMBOLİK LİDERLİK: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÖRNEĞİ

SYMBOLIC LEADERSHIP IN THE CONTEXT OF THE FOUR FRAME MODELS OF BOLMAN AND DEAL: THE EXAMPLE OF MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

 

Nurgül ERGÜL

Öğretim Görevlisi, Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksekokulu

Pazarlama ve Reklamcılık Programı Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, nurgulergul@cumhuriyet.edu.tr

ORCİD: 0000-0002-9473-1474 / Cep Tel: 5415718713

(Sorumlu Yazar)

 

 

 

ÖZET

 

İnsanlık tarihi boyunca yönetme sanatı ve liderlik konuları, insan yaşamının başlıca sorunlarından birisi olmuştur. Yönetim olgusu aileden başlayarak kabileler, topluluklar ve toplumlar arasında en ilkel kabilelerden; günümüz toplum yapısına dek önemini koruyan bir gerçekliği ifade etmektedir. Yönetim şekillerinin değişimi, gelişen teknoloji, çağdaşlaşma süreçleri birçok alanda olduğu gibi ihtiyaç duyulan liderlik özelliklerinde de değişim göstermiştir. Bir kabile liderinden beklenen kas gücünün çağdaş toplumlarda zihinsel, sembolik davranışsal özelliklere evrilmesi söz konusu olgunun artan önemine ve değişimine işaret eden önemli göstergelerden birisidir. Bu çalışmada Bolman ve Deal’in Lider ve Liderlik yönelimlerini ifade eden Dört Çerçeve Modeli esas alınarak; sembolik liderlik özellikleri perspektifinden Mustafa Kemal Atatürk ‘ün sembolik liderlik özellikleri bağlamında yapmış olduğu çalışmalar incelenmiştir. Bolman ve Deal örgütleri ve liderlik özelliklerini açımlamak için dört çerçeve modelini geliştirmiştir. Bunlar; yapısal özellikler, insan kaynağı, politik özellikler ve sembolik özelliklerdir. Sembolik Çerçeve kavramlar ve görüntülerin çoğunlukla antropoloji alanı olan birçok disiplin ile sentezlenmesidir. Bu yaklaşıma göre sembolik liderler sergiledikleri davranışlar ve karizmatik duruşlarıyla toplumnlarına coşku ve bağlılık duygusu aşılarlar. Bu tür liderler törenlere, hikâyelere, kutlamalara ve diğer sembolik biçimlere özen gösterirler. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. M. Kemal Atatürk’ün kullanmış olduğu semboller: Törenler, söylemler ve eylemler olmak üzere üç farklı kategori bağlamında incelenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Dört Çerçeve Modeli, Liderlik Özellikleri, Sembolik Liderlik, Sembolik Çerçeve, Mustafa Kemal Atatürk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT

 

Throughout human history, the art of management and leadership issues have been one of the main problems of human life. Governance is one of the most primitive tribes among tribes, communities and societies, starting with the family; It expresses a reality that preserves its importance until today's social structure. Changes in management styles, developing technology and modernization processes have changed in the leadership qualities needed as in many areas. The evolution of the muscular power expected of a tribal leader to mental and symbolic behavioral characteristics in contemporary societies is one of the important indicators that point to the increasing importance and change of the phenomenon in question. In this study, based on the Four Frame Model, which expresses the Leader and Leadership orientations of Bolman and Deal; From the perspective of symbolic leadership traits, Mustafa Kemal Ataturk's studies in the context of symbolic leadership traits were examined. Bolman and Deal developed four framework models to explain organizations and leadership characteristics. These; structural features, human resources, political features and symbolic features. Symbolic Framework is the synthesis of concepts and images with many disciplines, which are mostly anthropology fields. According to this approach, symbolic leaders instill a sense of enthusiasm and commitment to their societies with their behaviors and charismatic stances. Such leaders take care of ceremonies, stories, celebrations, and other symbolic forms. Descriptive analysis method, one of the qualitative research methods, was used in the study. The symbols used by M. Kemal Atatürk are examined in the context of three different categories: Ceremonies, discourses and actions.

 

Keywords: Four Frame Model, Leadership Traits, Symbolic Leadership, Symbolic Frame, Mustafa Kemal Atatürk