Self confidence and Religious Attitude


Creative Commons License

Sarıçam H. , Güven M.

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.5, no.7, pp.573-586, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 7
  • Publication Date: 2012
  • Doi Number: 10.9761/jasss_244
  • Title of Journal : The Journal of Academic Social Science Studies
  • Page Numbers: pp.573-586

Abstract

Bu çalışmanın amacı özgüven ile dini tutum arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Sakarya Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eğitim Fakültesinde farklı bölüm ve programlarda öğrenim gören 490 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak için Öz-güven Ölçeği (Akın, 2007), Dini Tutum Ölçeği (Ok, 2011) ve araştırmacılar tarafından uzman görüşleriyle hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon analizi, t testi, tek yönlü varyans analizinden (ANOVA) yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, iç özgüven ve dış özgüven ile dini tutum arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğu, özgüveni yüksek olan öğrencilerin dini tutum puanlarının da yüksek olduğu gözlenmiştir. Kız ve erkek öğrencilerin özgüven ve dini tutum puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Araştırmada aynı zamanda dini tutum ve özgüven puanları bölümlere göre farklılaşmakla birlikte DKAB öğrencileri ile diğer programlardaki öğrencilerin dini tutumlarında istatistiksel olarak anlamlı farkın çıkmaması dikkat çekmiştir. Araştırma sonucunda özgüvenin, dini tutumun önemli bir yordayıcısı olduğu saptanmıştır. Araştırma sonuçları çerçevesinde demografik değişkenler arttırılabilir. Örneğin, özgüven ve dini tutum aile gelir düzeyi, kardeş sayısı, yaşanılan yere göre değişip değişmediği incelenebilir. Ayrıca anne baba tutumları, bağlanma stilleri, kaygı düzeyleri, psikolojik iyi oluş ile özgüven ve dini tutum arasında ilişki olup olmadığı incelenebilir.