RAM’DA ÇALIŞAN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ ÇALIŞMALARI İLEİLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ


Creative Commons License

Özyazıcı K. , Emre O., Ulutaş A., Arslan Z.

9.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, 22 - 23 February 2021, pp.347-354

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.347-354

Abstract

Özet

Bu araştırmanın amacı, rehberlik ve araştırma merkezinde çalışan özel eğitim öğretmenlerinin mesleki çalışmalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ülkemizde tüm eğitim kademelerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik rehberlik ve özel eğitim hizmetleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin sorumluluğunda yürütülmektedir (Yeşilyaprak, 2013). Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim haklarından yararlanmalarını sağlamaya yönelik usul ve esasları düzenleyen Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği öğrencilerin RAM’a yönlendirilmesi ile eğitsel tanılama süreci, izleme ve değerlendirme ekibi, aile katılımı ve özel eğitimin genel ilkelerini belirlemektedir. Rehberlik ve araştırma merkezleri; özel eğitim hizmetlerinin tüm basamaklarının planlanması, uygulanması, paydaşların ortak amaçlar doğrultusunda ilerlemesinin organize edilmesi, çalışmaların izlenme ve değerlendirilmesi sorumluluğunu yürüten kurumlardır (MEB, 2012). Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin çeşitli illerinde Rehberlik ve Araştırma Merkezinde çalışan 25 Özel Eğitim Öğretmeni oluşturmaktadır. Nitel araştırma modelinde yapılandırılan araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, özel eğitim öğretmenleri özel gereksinimli çocukların engel türlerinin çeşitlilik göstermesi nedeniyle her engel türüne özgü sahip olmaları gereken bilgi donanımına yeterince sahip olmadıkları ve bunun özel gereksinimli öğrenciyi değerlendirmede dezavantaj oluşturduğunu belirtmektedirler. Hizmet içi eğitim ve seminerlerin yetersiz olduğu vurgulanmaktadır. Eğitsel tanılama ve değerlendirmede azami hassasiyet gösterildiği, öğrencilerin bilgilerinin gizliliğinin ve güvenirliğinin mesleki etik açısından önemli olduğunun altı çizilmektedir.