Bağımlılık merkezinde ve diğer hastane birimlerinde çalışan bir grup sağlık profesyonelinin madde bağımlılarına yönelik algıları


Creative Commons License

Yılbaş B., Gönültaş M. B.

Cukurova Medical Journal, vol.46, no.3, pp.990-997, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 46 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.17826/cumj.904074
  • Title of Journal : Cukurova Medical Journal
  • Page Numbers: pp.990-997

Abstract

Amaç: Bu çalışma, hastane çalışanlarının madde kullanım bozukluğu tanılı hastalara yönelik algılarının, bu kişilerin kişisel, ahlaksal, sosyal ağları bağlamında ne boyutta olduğunu görmeyi ve bu algılarda hangi faktörlerin etkili olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntem: Araştırmamızın katılımcıları ilimizde çeşitli kurumlarda görev yapmakta olan 159 hastane çalışanından oluşmaktadır. Sağlık çalışanlarının madde kullanım bozukluğu tanısı alan bireylere yönelik algılarını değerlendirmek için “Suçlulara Yönelik Algılar Ölçeği” madde kullananlar özelinde uyarlanmış ve uygulanmıştır. Bulgular: Araştırmamızdaki katılımcıların yaş ortalaması 35.76±8.17 yıl olup, %64.2’i erkek cinsiyetindedir. Katılımcıların %51.6’sı bağımlılık merkezi çalışanıdır. Bağımlılık merkezi çalışanlarının diğer hastane görevlilerine göre madde kullanım bozukluğu tanılı hastaların kişisel ve ahlaksal yönlerine karşı olumlu algıları 2 kat fazladır. Aynı şekilde daha önceden bağımlılıkla ilgili bir etkinliğe katılanların madde kullanım bozukluğu tanılı bireylerin kişisel ve ahlaksal yönlerine karşı algıları katılmayanlara göre 1.4 kat daha olumludur. Diğer taraftan tüm örneklemin madde kullanım bozukluğu tanılı hastaların sosyal ağlarına yönelik algıları olumsuzdur. Sonuç: Sağlık çalışanlarının madde kullanım bozukluğu tanılı hastaların sosyal ağlarına yani ailelerine, arkadaşlarına, sosyal ortamlarına yönelik algı ve bakışlarının olumsuz olması, bağımlılık tedavisinin bütüncül doğasına zarar verebilir. Bu nedenle sağlık çalışanlarının madde kullanan bireylerin sosyal ağlarına yönelik bilgi ve farkındalık düzeyleri arttırılmalıdır.