Ebelik Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Üniversite Öğrenimi Sırasında Sağlığı İlgilendiren Riskli Davranışları


Creative Commons License

Ertekin Pınar Ş.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, vol.10, no.3, pp.458-467, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.31020/mutftd.723914
  • Title of Journal : Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi
  • Page Numbers: pp.458-467

Abstract

Methods: The population of this descriptive study consisted of 310 and the sample consisted of 265 1st, 2nd, 3rd and 4th grade students studying at Faculty of Health Sciences Midwifery Department of a university located in Central Anatolia region between February 11 and February 22, 2019. Data were collected using Student Information Form and University Form of Risk Behavaiors Scale, and analyzed by t, Anova and Tukey test, p<0.05 was accepted significant.

Results: Among 265 students in the study, alcohol (p=0.007), substance abuse (p=0.040), nutritional habit (p=0.009), drop-out (p=0.003) were statistically significantly higher among third-grade students, and suicidality (p=0.012) was statistically significantly higher among second-grade students. Alcohol (p=0.039), substance abuse (p=0.023), smoking habit (p=0.043), anti-social behavior (p=0.006), suicidality (p=0.006) and drop-out (p=0.000) were significantly higher among students who perceived their academic achievement at a moderate level. Smoking habit was statistically significantly higher among students living at home with friends (p=0.004); alcohol use among those who expressed their monthly income sufficient (p=0.035); suicidality (p=0.008) and drop-out (p=0.006) among those who stated that they did not choose the profession voluntarily and suicidality (p=0.003) among those who did not find the profession suitable for themselves (p<0.05).

Conclusion: Alcohol, substance abuse and nutritional habits were higher among third-grade, suicidality among second-grade students. Alcohol, substance abuse, smoking habit, anti-social behavior, suicidality and drop-out were higher among students who perceived their academic achievement at a moderate level. Smoking habit was higher among students living at home with friends; alcohol use among those expressing their monthly income sufficient; suicidality and drop-out among those not choosing the profession voluntarily and suicidality among those not finding the profession suitable for themselves.

Amaç: Araştırma ebelik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin üniversite öğrenimi sırasında sağlığı ilgilendiren riskli davranışlarının belirlenmesi amacı ile yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı araştırmanın evrenini 310 ebelik öğrencisi, örneklemi ise 11 Şubat 2019-22 Şubat 2019 tarihleri arasında, İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’nün 1., 2., 3. ve 4. sınıfında öğrenim gören 265 öğrenci oluşturmuştur. Veriler Öğrenci Bilgi Formu ve Riskli Davranışlar Ölçeği-Üniversite Formu ile toplanmış, t, Anova ve Tukey testi ile analiz edilmiş, p<0.05 anlamlı olarak alınmıştır.

Bulgular: Araştırmaya alınan 265 öğrenci arasında alkol (p=0.007) ve madde kullanımı (p=0.040), beslenme alışkanlığı (p=0.009), okul terki (p=0.003) üçüncü sınıf öğrencilerinde; intihar eğilimi (p=0.012) ise ikinci sınıf öğrencilerinde anlamlı düzeyde yüksektir. Alkol (p=0.039), madde (p=0.023) ve sigara kullanımı (p=0.043), antisosyal davranış (p=0.006), intihar eğilimi (p=0.006) ve okul terki (p=0.000) akademik başarısını orta düzeyde belirten öğrencilerde anlamlı düzeyde daha yüksek saptanmıştır. Sigara kullanımı evde arkadaşları ile yaşayan öğrencilerde (p=0.004); alkol kullanımı aylık gelirinin yeterli olduğunu belirtenlerde (p=0.035); intihar eğilimi (p=0.008) ve okul terki (p=0.006) mesleği kendi isteği dışında seçenlerde; intihar eğilimi (p=0.003) ise mesleği kendine uygun bulmayan öğrencilerde anlamlı düzeyde daha yüksektir.

Sonuç: Alkol-madde kullanımı ve beslenme alışkanlığı üçüncü sınıf, intihar eğilimi ikinci sınıf öğrencilerinde yüksektir. Alkol, madde ve sigara kullanımı, antisosyal davranış, intihar eğilimi ve okul terki akademik başarısını orta düzeyde belirten öğrencilerde yüksektir. Evde arkadaşları ile yaşayan öğrencilerde sigara, aylık geliri yeterli olanlarda alkol kullanımı, mesleği kendi seçmeyenlerde intihar eğilimi ve okul terki, mesleği kendine uygun bulmayanlarda da intihar eğilimi daha yüksektir.