Sosyal Kırılganlık Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Creative Commons License

Sarıçam H.

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.7, sa.1, ss.190-202, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 7 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: International Online Journal of Educational Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.190-202

Özet

Bu araştırmanın amacı Pinsker, Stone, Pachana ve Greenspan tarafından geliştirilen Sosyal Kırılganlık Ölçeği’ni Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırmaya Sakarya Üniversitesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi farklı fakültelerde öğrenim gören 661 üniversite öğrencisi katılmıştır. KMO örneklem uygunluk katsayısı .95, Barlett testi χ2 değeri 500.498,579 (p<.001, sd=105) bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde orijinal formla tutarlı olarak 15 maddeden oluştuğu ve maddelerin iki boyutta toplandığı görülmüştür (χ²= 283.21, sd= 84, RMSEA= .075, CFI= .99, IFI= .99, NFI= .98, RFI= .97, GFI= .92, SRMR= .043). Ölçeğin faktör yükleri .41 ile .91 arasında sıralanmaktadır. Ölçeğinin Cronbach alfa iç tutarlık katsayıları ölçeğin bütünü için .94, aldatılabilirlik alt ölçeği için .87, kolay inanma alt ölçeği için .93 olarak bulunmuştur. Uyum geçerliği çalışmasında sosyal kırılganlık ile psikolojik kırılganlık arasında pozitif (r= .34) ilişki olduğu görülmüştür. Test-tekrar test korelasyon katsayısı ölçeğin bütünü için .80 olarak bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının .38 ile .87 arasında sıralandığı görülmüştür. Bu sonuçlara dayanarak Sosyal Kırılganlık Ölçeği’nin eğitim ve psikoloji alanında kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.