AN EVALUATION ON THE AGREEMENT ON COMMERCIAL AND ECONOMIC COOPERATION SIGNED ON MARCH 16, 1991 BETWEEN THE REPUBLIC OF TURKEY AND THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN


Gül O. K. , Yeşiltaş E.

V. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Baku, Azerbaijan, 5 - 08 August 2021, pp.88-89

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Baku
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.88-89

Abstract

It is known not only by the citizens of the two states, but also by the whole world that there are ties between Azerbaijan and Turkey over foreign policy. Although there are many states founded by members of the same nation, the proximity of spoken language and geography has brought the two states closer to each other. This rapprochement was not limited to high-level politics, and the affection of the citizens of the two countries towards each other reached an advanced level. As a part of the Union of Soviet Socialist Republics for many years, Turkey's interest in Azerbaijan, which was under Russian domination, continued intensely. Although the direction of world politics and Russia's strict attitude prevented this interest from being put into practice from time to time, the love for Azerbaijan in the hearts of the Turkic Nation never diminished. The weakening of Russia's dominance over Azerbaijan with Glasnost and Perestroika has also increased Turkey's interest in this country. Especially in the early 1990s, the independence movements that started in the USSR enabled Turkey to become more active in relation to the Turkish World. Although Azerbaijan was officially independent on October 18, 1991, previous contacts were made and efforts were made for Azerbaijan to take its place in world politics as a free and strong state. One of these studies is the Commercial and Economic Cooperation Agreement signed between Turkey and Azerbaijan on March 16, 1991. In this study, a general evaluation of the agreement will be made. In addition, information will be given about Turkey's contributions to the commercial and economic development of Azerbaijan through the articles of the agreement.

Azerbaycan ile Türkiye arasında dış siyasetin çok üzerinde bağlar olduğu sadece iki devlet vatandaşları tarafından değil bütün dünya tarafından bilinmektedir. Aynı millet mensupları tarafından kurulmuş pek çok devlet olmasına rağmen, konuşulan dilin ve coğrafyanın yakınlığı iki devleti birbirine daha fazla yaklaştırmıştır. Bu yakınlaşma üst düzey siyasetle sınırlı kalmamış, iki ülke vatandaşlarının da birbirlerine karşı muhabbetleri ileri boyutlara ulaşmıştır. Uzun yıllar boyunca Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin bir parçası olarak Rus hâkimiyeti altında kalan Azerbaycan’a Türkiye’nin ilgili yoğun bir şekilde devam etmiştir. Gerek dünya siyasetinin yönü gerekse Rusya’nın katı tutumu zaman zaman bu ilginin fiiliyata dökülmesini engellemiş olsa da Türki Milleti’nin gönlündeki Azerbaycan sevgisi hiç azalmamıştır. Glasnost ve Perestroyka ile Rusya’nın Azerbaycan üzerinde hâkimiyetinin zayıflama başlaması Türkiye’nin bu ülkeye ilgisini de arttırmıştır. Özellikle 1990’ların başında SSCB’de başlayan bağımsızlık hareketleri Türkiye’nin Türk Dünyası ile ilgili olarak daha fazla aktif hale gelmesini sağlamıştır. Azerbaycan resmi olarak 18 Ekim 1991 de bağımsız olmasına rağmen daha öncesinde temaslar gerçekleştirilmeye ve Azerbaycan’ın özgür ve güçlü bir devlet olarak dünya siyasetinde yerini alması için çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmalardan birisi de 16 Mart 1991 yılında Türkiye – Azerbaycan arasında imzalanan Ticari ve Ekonomik İşbirliği Mutabakatı’dır. Bu çalışmada mutabakatın genel bir değerlendirmesi yapılacaktır. Ayrıca mutabakatın maddeleri üzerinden Azerbaycan’ın ticari ve ekonomik olarak kalkınması için Türkiye’nin yaptığı katkılar hakkında bilgiler verilecektir