Bir grup kadının ilaç kullanımı ile ilgili bazı davranışları Akılcı mı


Yılmaz M. , Güler N. , Güler G., Kocataş S.

Cumhuriyet Tıp Dergisi, cilt.33, ss.266-277, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 33
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Cumhuriyet Tıp Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.266-277

Özet

Özet

Amaç. Bu araştırma, bir grup kadının ilaç kullanım davranışlarının belirlenmesi amacı ile yapıldı. Yöntem. Kesitsel tipte olan bu çalışmanın örneklemini 287 kadın oluşturdu. Çalışmada veriler, literatür taranarak hazırlanan anket formu ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplandı. Veriler SPSS 15.0 paket programında sayı, yüzdelik ve x2 ile değerlendirildi. Bulgular. Çalışmada kadınların %44,6‟sı 18-28 yaşları arasında,%67,9‟u ilköğretim mezunu, %91,3‟ü evli, tamamına yakını (%95,8) ev kadınıydı. Kadınların %94,4‟ünün sağlık güvencesi vardı. Çalışma kapsamında yer alan kadınların %30,3‟ünün sürekli kullanması gereken ilacının olduğu, %42,2‟sinin sık ilaç kullandığı, en sık ağrı kesici ilaç kullandıkları belirlendi. Çalışmada kadınların %13,9‟unun ilacını reçetesiz aldığı, %40,4‟ünün reçeteyi okumadığı, %12,5‟inin kullandığı ilacı zamanında almadığı, %24,7‟sinin başkasına iyi gelen ilacı kullandığı, %29,6‟sının başkasına ilaç önerdiği ve çoğunluğunun kullandığı ilacın şekline, kokusuna, rengine, son kullanma tarihine, üretici firmaya dikkat etmediği bulundu. Çalışmada ilacı reçete ile alma ile sağlık güvencesi, reçeteyi okuma ile yaş, eğitim ve sürekli ilaç kullanma durumu, ilacını zamanında alma ile eğitim ve sürekli ilaç kullanma, evde ilaç biriktirme ile medeni durum ve sağlık güvencesi arasında istatistiksel olarak farkın anlamlı olduğu bulundu (p=0,001). Sonuç. Katılımcıların akılcı ilaç kullanım davranışlarının yetersiz olduğu ve bu konuda sağlık personeli tarafından bilgilendirilmeleri gerektiği sonucuna varıldı.

Anahtar sözcükler: Kadın, ilaç kullanımı, ilaç, reçete