Akut Miyokard İnfartüsü Geçiren Hastalarda Konstipasyonu Önlemeye Yönelik Hemşirelik Uygulamalarının Etkinliği


Kocataş S. , Atalay M.

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.28-33, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 5 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2001
  • Dergi Adı: Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.28-33

Özet

Amaç: Yatak istirahatine al›nan miyokard infarktüslü

hastalarda hareketsizlik konstipasyona yol

açmaktad›r. Bu çal›flmada, akut miyokard infarktüsü

geçiren hastalarda konstipasyonu önlemeye

yönelik hemflirelik uygulamalar›n›n etkinli¤i de¤erlendirildi.

Çal›flma Plan› ve Yöntemler: Çal›flmaya kardiyoloji

klini¤i yo¤un bak›m bölümünde miyokard infarktüsü

tan›s› ile yatan 60 hasta al›nd›. Kontrol grubuna

ayr›lan 30 hastaya sadece demografik özellikleri ile

miyokard infarktüsü öncesi s›v› alma, beslenme, aktivite

ve boflalt›m al›flkanl›klar›n› belirlemek için haz›

rlanan soru formu uyguland›. Deney grubuna al›-

nan 30 hastaya ise, soru formu uyguland›ktan sonra

konstipasyon geliflmemesine yönelik olarak haz›

rlanan planl› hemflirelik bak›m› uyguland›.

Bulgular ve Sonuç: Kontrol grubundaki hastalar›

n %90’›nda (n=27), planl› bak›m verilen deney

grubundaki hastalar›n %6.7’sinde (n=2) konstipasyon

geliflti. Planl› hemflirelik bak›m› kapsam›nda

yer alan, hastalar›n yeterli s›v› almalar›n›n sa¤-

lanmas›, düzenli posal› yiyeceklerin verilmesi, aktif

tutulmalar› ve düzenli barsak boflalt›m al›flkanl›¤›

n› sürdürmelerinin sa¤lanmas› tek bafl›na yeterli

olmazken, bu dörtlü uygulaman›n birlikte yürütülmesi

halinde etkili oldu¤u saptand›.

Anahtar Sözcükler: Kab›zl›k/komplikasyon/önleme ve

kontrol; miyokard infarktüsü/hemflirelik; hasta bak›m

plan›/hemflirelik; tuvalet e¤itimi.