Carcinoid Tumor of the Lung: Unusual Presentation


Creative Commons License

Özbey M.

6. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 30 April - 01 May 2021, pp.421-413

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.421-413

Abstract

Objective: Carcinoid tumors are rare malignant tumors of the lung and constitute 20% of all lung carcinomas. It is often seen as endobronchial lesions and is diagnosed by bronchoscopy. Recommended treatment is resection and mediastinal lymph node dissection. 5-year surveillance is 100% in patients who diagnosed with typical carcinoids. In this case report, we present a case in which we detected a typical carcinoid tumor incidentally in the resection tissue of the patient who admitted to our clinic due to recurrent spontaneous pneumothorax and we detected giant bullae. Case: A 69-yearold female patient was admitted to the emergency service with the complaint of dyspnea. She had pulse of 88 beats/min, arterial blood pressure 132/77 mmHg, saturation 94% with O2. Breathing sound was not heard from the right hemithorax on auscultation. It was learned that he had spontaneous pneumothorax on the right side ten months ago. Tube thoracostomy was applied to the patient, when total pneumothorax was seen on the right side of thorax on posteroanterior chest radiography. Thorax computed tomography showed a few bullous lesions in the anterior part of the right hemithorax, the largest of which was 9.5 cm in size, containing thin septations, but no other nodular lesions were observed. Videothoracoscopic bulla resection was performed on the patient. The patient was discharged on the 5th postoperative day without any complications. In histopathological examinations of the resection tissues, typical carcinoid tumor in 1 focus and tumorlet in 4 foci were detected, except bulla. The patient is in the third postoperative month and is being followed up from the polyclinic. Conclusion: Bullae can mask small tumoral lesions as they cause compression in the adjacent lung parenchyma. As can be seen in our case, it should be kept in mind that a carcinoid tumor may appear unexpectedly, accompanying spontaneous pneumothorax.

GiriĢ: Karsinoid tümörler akciğerin nadir görülen malign tümörleri olup tüm akciğer karsinomlarının %20‟sini oluĢturur. Sıklıkla endobronĢiyal lezyonlar olarak görülüp tanısı bronkoskopi ile konur. Önerilen tedavi rezeksiyon ve mediastinal lenf nodu diseksiyonudur. Tipik karsinoid tanısı almıĢ hastalarda 5 yıllık survey %100‟dür. Bu olgu sunumunda nüks spontan pnömotoraks nedeniyle kliniğimize baĢvuran ve dev bül tespit ettiğimiz hastanın rezeksiyon dokusunda insidental tipik karsinoid tümör saptadığımız olgumuzu sunuyoruz. Olgu: AltmıĢ dokuz yaĢında kadın hasta nefes darlığı Ģikayeti ile acil servise baĢvurdu. Genel durumu orta, nabız 88 atım/dk, TA 132/77 mmHg, O2„li saturasyonu %94 idi. Oskültasyonda sağ hemitorakstan solunum sesi alınmıyordu. On ay önce sağdan spontan pnömotoraks geçirdiği öğrenildi. Posteroanterior akciğer grafisinde sağda total pnömotoraks görülmesi üzerine hastaya tüp torakostomi uygulandı. Toraks bilgisayarlı tomografisinde sağ hemitoraks anterior kesimde en büyüğü 9,5 cm boyutunda olan ince septasyonlar içeren birkaç adet büllöz lezyon görülürken bunların dıĢında herhangi bir nodüler lezyon izlenmedi. Hastaya videotorakoskopik bül rezeksiyonu yapıldı (figüre 1). Hasta postoperatif 5. gün komplikasyonsuz bir Ģekilde taburcu edildi. Rezeksiyon dokularının histopatolojik incelemelerinde, bül dıĢında 1 odakta tipik karsinoid tümör ve 4 odakta tümörlet tespit edildi. Hasta postoperatif 3. ayında olup, poliklinikten takibi devam etmektedir. Sonuç: Büller, komĢuluğundaki akciğer parankiminde kompresyona neden olduğundan küçük tümoral lezyonları maskeleyebilmektedir. Olgumuzda da görüleceği üzere karsinoid tümörün, spontan pnömotoraksa eĢlik ederek beklenmedik bir Ģekilde karĢımıza çıkabileceği akılda tutulmalıdır.