The relationship between perceived social support in postpartum period and post-traumatic stress and maternal-infant attachment


Creative Commons License

Ertekin Pınar Ş. , Polat Ş.

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.12, no.3, pp.448-456, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.26559/mersinsbd.568132
  • Title of Journal : Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.448-456

Abstract

Aim: The research was conducted to investigate the relationship between perceived social support in postpartum period and post-traumatic stress and maternal-infant attachment. Methods: 250 women in the postpartum period were included in the sample of this descriptive study. The data were collected with Personal Information Form, Multidimensional Scale of Perceived Social Support, Post-traumatic Stress Disorder Checklist-Civilian Version for the Data were collected by percentage distribution, mean, Anova, t test and Pearson correlation analysis. The significance level was accepted p<0.05. Results: The mean age of women was 29.70±5.41 (min: 17; max: 45). The mean score of the Multidimensional Scale of Perceived Social Support was 56.45±20.72, the mean score of the Posttraumatic Stress Disorder Checklist was 11.10±15.52 and the mean score of the Maternal Attachment Inventory was 97.37±13.40. Post-traumatic stress symptoms of women were found as 16%. There was a statistically significant negative correlation between perceived social support scores and post-traumatic stress disorder scores (r=-0.37, p=0.000), and there was a positive correlation between perceived social support scores and maternal attachment scores (r=0.24, p=0.000). Conclusion: Social support perceived by women in postpartum period is associated with post-traumatic stress disorder and maternal attachment. It is recommended to provide adequate social support to minimize post-traumatic stress disorder in postpartum period and to increase maternal-infant attachment

Amaç: Araştırma postpartum dönemde algılanan sosyal desteğin posttravmatik stres ve anne bebek bağlılığı ile ilişkisini incelemek amacı ile yapıldı. Yöntem: Tanımlayıcı araştırmanın örneklemine postpartum dönemdeki 250 kadın alındı. Veriler, Kişisel Bilgi Formu, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, PTSB tanısında kullanılan Postravmatik Stres Bozukluğu Soru Listesi-Sivil Versiyonu ve Maternal Bağlanma Ölçeği ile toplandı. Veriler yüzdelik dağılım, ortalama, Anova, t testi ve Pearson korelasyon analizi ile incelendi. Anlamlılık değeri p<0.05 olarak alındı. Bulgular: Kadınların yaş ortalaması 29.70±5.41 (min: 17; max:45)’dir. Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği puan ortalaması 56.45±20.72, Postravmatik Stres Bozukluğu Soru Listesi puan ortalaması 11.10±15.52, Maternal Bağlanma Ölçeği puan ortalaması 97.37±13.40’dı. Kadınların posttravmatik stres belirtileri %16 olarak bulundu. Algılanan sosyal destek puanları ile posttravmatik stres bozukluğu puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif (r=–0.37, p=0.000), algılanan sosyal destek puanları ile maternal bağlanma puanları arasında ise (r=0.24, p=0.000) pozitif korelasyon saptandı. Sonuç: Postpartum dönemde kadınların algıladığı sosyal destek posttravmatik stres bozukluğu ve maternal bağlanma ile ilişkilidir. Postpartum dönemde yaşanabilecek posttravmatik stres bozukluğunun en aza indirilmesi ve anne bebek bağlılığının arttırılması için yeterli sosyal desteğin sağlanması önerilmektedir.