0-12 Aylık Bebeği Olan Annelerin Bebek Beslenmesine İlişkin Geleneksel Uygulamaları ve Emzirme Mitlerine İnanma Durumlarının Belirlenmesi


Kocataş S. , Çevik B. E.

2. Uluslararası 5. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Bursa, Türkiye, 31 Ekim - 01 Kasım 2019, ss.127-132

  • Basıldığı Şehir: Bursa
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.127-132

Özet

Özet

Bu çalışma 0-12 aylık bebeği olan annelerin anne sütü ve emzirmeye yönelik var olan mitlerini

ve bebek beslenmesine yönelik uyguladıkları geleneksel uygulamaları belirlemek amacıyla

yapılmıştır. Araştırma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini Sivas il

merkezinde bulunan üç aile sağlığı merkezi bölgesinde yaşayan 0-12 aylık bebeği olan anneler

oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeyip 02 Mayıs- 28 Haziran zaman

aralığında 0-12 aylık bebeği olan ve herhangi bir nedenle ASM’lere başvuru yapan, araştırmaya

katılmayı kabul eden kadınların hepsi (120 kadın) araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırma

verilerinin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu ve Emzirme Mitleri Formu olmak üzere toplam 2

form kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS v.22 (Statistical Package for Social Sciences) paket

programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırmaya katılan annelerin %77,5’i 21-32 yaş aralığında ve

%60,8’i lise ve üzeri eğitim durumuna sahiptir. Annelerin %12,5’i bebeklerini doğumdan sonra

ilk olarak anne sütü ile beslemediklerini ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılan annelerin %51,7’si

sütlerini artırmak için geleneksel bir yöntem kullandıklarını ifade etmişlerdir. Annelerin eğitim

düzeylerine göre emzirme mitlerine katılma durumları incelendiğinde ortaokul ve altı eğitim

düzeyine sahip annelerin emzirme mitlerine katılma yüzdesi, lise ve üzeri eğitim düzeyine sahip

annelere göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05). Annelerin geleneksel uygulama

kullanma durumlarına göre emzirme mitlerine katılma durumları incelendiğinde, geleneksel

uygulama kullanan annelerin emzirme mitlerine katılma yüzdesi geleneksel uygulama

kullanmayan annelere göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05). Sonuç olarak doğum

yapan kadınlar arasında anne sütünü artırmak için kullanılan geleneksel yöntemlerin ve emzirme

mitlerinin yaygın olduğu saptanmıştır. Bu nedenle; emzirme eğitimi ve danışmanlığında özellikle

emzirme mitleri üzerinde durulmalı ve eğitim içerikleri güncel kanıtlar çerçevesinde

şekillendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Anne sütü, geleneksel uygulama, mit