Konsekutif Ekzotropya’da Cerrahi Yaklaşım


Yalınbaş Yeter D. , Atalay H. T.

2020 Ulusal Oftalmoloji Kongresi ve 4. Canlı Cerrahi Sempozyumu Bileşik Toplantısı, 9 - 13 Aralık 2020, ss.2044

  • Sayfa Sayıları: ss.2044

Özet

GİRİŞ VE AMAÇ:Daha önce ezotropya (ET) cerrahisi geçirmiş olan ve sonrasında takiplerde konsekutif ekzotropya (XT) gelişen hastalarda cerrahi yaklaşım değerlendirmek amaçlanmıştır. YÖNTEM:Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniği'nde 2014-2019 yılları arasında konsekutif XT nedeniyle opere olan 15 hastanın dosyaları retrospektif olarak tarandı. Hastaların demografik özellikleri, XT cerrahisi öncesi uzak- yakın kayma miktarları (PD), cerrahi sonrası kayma miktarları, XT için yapılan operasyonlar, takip süresi, ambliyopi durumları kaydedildi. BULGULAR:Konsekutif XT nedeniyle opere edilen 15 hastanın 9’u kadın 6 ‘sı erkekti. ET nedeniyle geçirilen ilk cerrahi zamanındaki ortalama yaş 6±4.1, XT cerrahisi sırasındaki ortalama yaş ise 20.5±14.1 yıldı. İki cerrahi arası geçen süre ortalama 14.5±11.7 yıldı. 8 hastada (%53.3) ambliyopi mevcuttu. Cerrahi öncesi ortalama ekzodeviasyon miktarı yakında 34±12.7 PD uzakta ise 33.3±8.9 PD idi. Cerrahi sonrası 9 hasta (%60) ortoforik olup 3 hastada 10 PD den daha az ezotropya (%20), 2 hastada 10 PD den daha az ekzotropya (%20) izlendi. 1 hastada ise 35 PD ekzotropya izlenmesi üzerine ek cerrahi önerildi. Daha önce yapılan cerrahinin bilindiği (bimedial geriletme ya da geriletme-rezeksiyon) hastalarda LR kası zorlü düksiyon testi ile değerlendirildi ve medial rektus (MR) bulunarak ilerletme yapıldı, ancak daha önce yapılan cerrahi bilinmeyen hastalarda peroperatif ekplorasyon yapılarak cerrahi plan yapıldı. TARTIŞMA VE SONUÇ:Ezotropya cerrahisi sonrası konsekutif XT takiplerde görülebilen bir durumdur. İlk yapılan cerrahinin bilindiği durumlarda MR bulunurak ilerletme yapılırken ilk cerrahinin bilinmediği durumlarda eksplorasyon yapılmalıdır.

Anahtar