Burden of Care and Coping with Stress Styles of Caregivers of Chronic Psychiatric Patients


Creative Commons License

Sabancıoğulları S. , Ertekin Pınar Ş.

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.23, no.1, pp.109-117, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.17049/ataunihem.588211
  • Title of Journal : Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.109-117

Abstract

Amaç: Araştırma, kronik psikiyatri hastalarının bakım vericilerinin bakım yükü ve stresle başa çıkma tarzlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Araştırmanın örneklemini iç Anadolu Bölgesi’ndeki bir üniversite ve devlet hastanesinde yatarak tedavi gören kronik psikiyatri hastalarının 103 bakım vericisi oluşturmuştur. Veriler, Hasta Yakını ve Hasta Bilgi Formu, Bakım Verme Yükü Ölçeği ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği ile toplanmıştır. İstatistiksel değerlendirmede yüzdelik dağılım, ortalama, pearson korelasyon analizi, regresyon analizi, t testi, Anova ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.

Bulgular: Bakım vericilerin yaş ortalaması 47.65±14.24 olup, çoğunluğu evli ve ilkokul mezunudur. Bakım vericilerin çoğunluğu (%40.8) hastanın anne-babasıdır. Araştırmada Bakım Verme Yükü Ölçeği puan ortalaması 41.23±14.67 olup, bakım yükü algısı orta düzeydedir (%50.5). Bakım Verme Yükü Ölçeği puanı ile Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği alt boyutlarından çaresiz yaklaşım (r=0.478; p=0.000) arasında orta düzeyde, boyun eğici yaklaşım puanları (r=0.246; p=0.012) arasında ise zayıf düzeyde pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur.

Sonuç: Bakım vericilerin bakım yükü algısı orta düzeydedir ve etkili başa çıkma yöntemlerini daha fazla kullanmaktadırlar. Stresle başa çıkma tarzlarında etkisiz yöntemleri kullanan bakım vericilerin ise bakım yükü algısı daha fazladır.

Anahtar kelimeler: Bakım verici; bakım yükü; stres; başa çıkma; psikiyatri hemşireliği