THE GERMANS WHO CAME TO THE OTTOMAN COUNTRY IN THE PERIOD OF SULTAN ABDULHAMID II FOR SCIENTIFIC, CULTURAL AND TOURISTIC PURPOSES


Yüksel A.

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.5, no.5, pp.413-433, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 5
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : The Journal of Academic Social Science Studies
  • Page Numbers: pp.413-433

Abstract

To travel to the geography in which outside of their living space, and exploring history and natural beauty, different lives and beliefs in this climate mankind throughout the centuries to maintain one of the trends has become indispensable. From this sentence as; the cradle of civilizations and the first contraction of the field to Anatolia, many other historical and cultural space with the Ottoman country for such people is always a unique and endless pleasure of discovery and the structure of the course has hosted. In this study, also the pleasure of being reached near the archeological excavations, medical or vegetable, such as scientific review and went to Jerusalem on pilgrimage sacred duty to fulfill a religious purpose, such as carrying in the era of Abdulhamid II the Germans in the Ottoman period, the country has realized the travel adventure of the Prime Ministry Ottoman Archives are available from the certificate of will be discussed in the light. In this context, the Germans in the Ottoman country in what way and how they rate it, the country in which more historical and touristy places to visit, what type of scientific activities and during this trip transport, accommodation and security for themselves what kind of convenience as the major issues will try to explain all details. 

Kendi yaĢam alanlarının dıĢındaki coğrafyalara seyahat etme, o iklimlerdeki tarihî ve doğal güzellikleri, farklı yaĢayıĢ ve inanıĢları keĢfetme insanoğlunun asırlar boyunca sürdüre geldiği eylemlerden birisi olmuĢtur. Bu cümleden olarak baĢta medeniyetlerin beĢiği ve kaynaĢma sahası olan Anadolu olmak üzere, daha birçok tarihî ve kültürel mekâna sahip olan Osmanlı ülkesi de her zaman eĢsiz ve sonsuz bir keĢif ve seyir zevkini bünyesinde barındırmıĢtır. Bu çalıĢmada söz konusu zevke nail olmanın yanında arkeolojik kazılar, tıbbî veya nebatî incelemeler gibi bilimsel ve Kudüs’e giderek hac vecibesini yerine getirme gibi dinî gayeler taĢıyan Almanların II.Abdülhamid döneminde Osmanlı ülkesindeki yolculuk serüvenleri BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi’nden temin edilen vesikalar ıĢığında ele alınmıĢtır. Bu çerçevede Almanların Osmanlı ülkesine hangi yollarla ve ne oranlarda geldikleri, ülke içerisinde daha ziyade hangi tarihî ve turistik mekânları ziyaret ettikleri, ne tarz ilmî faaliyetlerde bulundukları ve ulaĢım, konaklama ve güvenlik açısından kendilerine ne tür kolaylıklar sağlandığı gibi konuların izahına çalıĢılmıĢtır. Anahtar Kelimeler: A