Publications & Works

Articles Published in Other Journals

COVİD-19’UN ÇİN, AB VE ABD EKONOMİLERİNE ETKİLERİ

Fırat Üniversitesi. İİBF Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.6, no.1, pp.1-26, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

D-8 Ekonomilerinde Yapısal Değişme

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, vol.24, no.2, pp.610-621, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

İnsansız Hava Araçları ve Elektrikli Otomobil Üretimi Teknolojik Yakalamada Türkiye İçin Fırsat Pencereleri Olabilir mi?

Fırat üniversitesi İİBF Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.5, no.1, pp.27-50, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

İktisadi Kalkınma Penceresinden D-8 Ülkeleri

Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi (JEBPIR), vol.7, no.1, pp.20-37, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

D-8 Ülkelerinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını Gerçekleştirme Düzeylerinin Tahlili

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilmler Araştırmaları Dergisi, pp.1-9, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Organize Sanayi Bölgelerinin Sivas İli Ekonomisine Etkisi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.19, pp.217-241, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Müslüman Coğrafyada Kişisel Gelir Dağılımı Eşitsizliği

Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.20, no.1, pp.62-74, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Türkiye’nin Yeşil Büyüme Uygulamalarının Etkinliği

the Journal of Academic Social Sciences, vol.57, no.57, pp.277-295, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye-Kuzey Africa Ticaretinin Temel Karakteristikleri

sakarya iktisat, vol.5, no.4, pp.65-85, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Gelir Düzeyinin Hayat Kalitesine ve Memnuniyetine Etkisi: Sivas İlinde Amprik Bir Uygulama

Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.17, no.1, pp.169-186, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye nin D 8 Ülkeleriyle Ticaretinin Yapısal Analizi

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.7, no.13, pp.166-189, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

TR72 Bölgesi Dış Ticaretinin Temel Özellikleri

cumhuriyet üniversitesi iibf, vol.16, no.2, pp.127-143, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye’xxnin Dış Ticaretine Etkileri

cumhuriyet üniversitesi i.i.b.f. dergisi, vol.15, no.1, pp.325-344, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Konut Sektörünün Sorunları ve Çözüm Yolları

Bütçe Dünyası, vol.33, no.1, pp.139-154, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Yeni Kalkınma Kuramları

bütçe dünyası, no.1, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Yoksullar Lehine Büyümede Tarımın Rolü Alt Sahra Afrika Örneği

karamanoğlu mehmet bey üniversitesi İ.İ.B.F. dergisi, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Ekonomik Gelişme Sürecine Tarımın Katkısı Türkiye Örneği

selçuk üniversitesi İ.İ.B.F. sosyal ve ekonomik araştırmalar degisi, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Yoksullıuğun Azaltılmasında Tarımsal Performansın Önemi

finans politik ekonomik yorumlar, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Dış Yardımın Ekonomik Büyümeye Etkisi Alt Sahra Afrika Örneği

istanbul üniversitesi iktisat fakültesi mecmuası, vol.56, no.2, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Demokrasi ve Ekonomik Gelişme

erciyes üniversitesi İ.İ.B.F. dergisi, 2005 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Sanayi Politikası ve Geleceği Kuzey Doğu Asya Örneği

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCES-SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, no.31, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye ve Sivas’ta Yatırım-Kobi Teşvikleinin Gelişimi

Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. dergisi, vol.2, no.1, pp.299-318, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Finansal regülasyon ve Piyasa disiplini

cumhuriyet üniversitesi iibf dergisi, pp.101, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

D-8 Ülkelerinin Yoksulluk Profillerinin Karşılaştırmalı Tahlili

in: İşsizlik, Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Kıskacında Dünya, Atasever, Gülbahar, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.121-150, 2022 Sustainable Development

Uluslararası Göçün Nedenleri

in: Küreselleşen Dünyada Fırsat Eşitliği Arayışında Uluslararası Göç ve Türkiye’xxnin Suriye Deneyimi, BARIŞIK Salih, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.77-96, 2020 Sustainable Development

Gelir, Yoksulluk, Refah

in: Sivas Atlası, KA VAK Kaan Şevki, Editor, SVS, Sivas, pp.249-260, 2020

Gelecekte Sivas

in: Sivas Atlası, KAVAK, Kaan Şevki, Editor, SVS, Sivas, pp.467-475, 2020

Ekonomik Büyümeyi Sorgulamak, Sınırlamak, Sürdürmek ve Geliştirmek

in: Sosyal Bilimlerde Değişim ve Gelişim Yazıları III, Prof. Dr. Cuma Çataloluk, Doç. Dr. Doğan Bozdoğan, Editor, Taşhan Kitap, Tokat, pp.159-200, 2020

Uluslararası Para Fonu ve Gelişmekte Olan Ülkeler

in: Uluslararası Ekonomik İlişkiler I-II, Kerim ÖZDEMİR,Güven DELİCE, Editor, lisans, Ankara, pp.605-627, 2014

serbest bölge uygulamaları

in: ihracat- ithalat teknikleri, güven delice,fehim bakırcı, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.2-17, 2014

Türkiye'nin Kalkınma Sürecinde Üretimin Yapısal Değişimi

in: 2000'li Yıllarda Türkiye Ekonomisi: Yapısal Dönüşümler, Ana Sorunlar ve Çözüme Dönük Politika Önerileri, Hayriye ATİK, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.5-21, 2013

Asya Krizi: Nedenleri ve Erken Uyarı Göstergeleri Açısından Bir Değerlendirme

in: Ekonomik Kriz Öncesi Erken Uyarı Sistemleri, halil SEYİDOĞLU,Rıfat YILDIZ, Editor, Arıkan, İstanbul, pp.179-210, 2006