Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

D-8 Ülkelerinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını Gerçekleştirme Düzeylerinin Tahlili

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilmler Araştırmaları Dergisi, ss.1-9, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Organize Sanayi Bölgelerinin Sivas İli Ekonomisine Etkisi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, ss.217-241, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müslüman Coğrafyada Kişisel Gelir Dağılımı Eşitsizliği

Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.20, ss.62-74, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’nin Yeşil Büyüme Uygulamalarının Etkinliği

the Journal of Academic Social Sciences, cilt.57, ss.277-295, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye-Kuzey Africa Ticaretinin Temel Karakteristikleri

sakarya iktisat, cilt.5, ss.65-85, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gelir Düzeyinin Hayat Kalitesine ve Memnuniyetine Etkisi: Sivas İlinde Amprik Bir Uygulama

Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.17, ss.169-186, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye nin D 8 Ülkeleriyle Ticaretinin Yapısal Analizi

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.7, ss.166-189, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TR72 Bölgesi Dış Ticaretinin Temel Özellikleri

cumhuriyet üniversitesi iibf, cilt.16, ss.127-143, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye’xxnin Dış Ticaretine Etkileri

cumhuriyet üniversitesi i.i.b.f. dergisi, cilt.15, ss.325-344, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konut Sektörünün Sorunları ve Çözüm Yolları

Bütçe Dünyası, cilt.33, ss.139-154, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Kalkınma Kuramları

bütçe dünyası, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoksullar Lehine Büyümede Tarımın Rolü Alt Sahra Afrika Örneği

karamanoğlu mehmet bey üniversitesi İ.İ.B.F. dergisi, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekonomik Gelişme Sürecine Tarımın Katkısı Türkiye Örneği

selçuk üniversitesi İ.İ.B.F. sosyal ve ekonomik araştırmalar degisi, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoksullıuğun Azaltılmasında Tarımsal Performansın Önemi

finans politik ekonomik yorumlar, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivas İli Ekoenomisinin Makro Ekonomik Göstergeler Açısından Türkiye ve İç Anadolu Bölgesindeki Yeri

selçuk üniversitesi karaman İ.İ.B.F. dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dış Yardımın Ekonomik Büyümeye Etkisi Alt Sahra Afrika Örneği

istanbul üniversitesi iktisat fakültesi mecmuası, cilt.56, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Demokrasi ve Ekonomik Gelişme

erciyes üniversitesi İ.İ.B.F. dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sanayi Politikası ve Geleceği Kuzey Doğu Asya Örneği

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCES-SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye ve Sivas’ta Yatırım-Kobi Teşvikleinin Gelişimi

Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. dergisi, cilt.2, ss.299-318, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Finansal regülasyon ve Piyasa disiplini

cumhuriyet üniversitesi iibf dergisi, ss.101, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

Uluslararası Göçün Nedenleri

Küreselleşen Dünyada Fırsat Eşitliği Arayışında Uluslararası Göç ve Türkiye’xxnin Suriye Deneyimi, BARIŞIK Salih, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.77-96, 2020

Ekonomik Büyümeyi Sorgulamak, Sınırlamak, Sürdürmek ve Geliştirmek

Sosyal Bilimlerde Değişim ve Gelişim Yazıları III, Cuma ÇATALOLUK, Doğan BOZDOĞAN, Editör, Taşkan kitap, Tokat, ss.159-200, 2020

Gelir, Yoksulluk, Refah

Sivas Atlası, KA VAK Kaan Şevki, Editör, SVS, Sivas, ss.249-260, 2020

Uluslararası Para Fonu ve Gelişmekte Olan Ülkeler

Uluslararası Ekonomik İlişkiler I-II, Kerim ÖZDEMİR,Güven DELİCE, Editör, lisans, Ankara, ss.605-627, 2014

serbest bölge uygulamaları

ihracat- ithalat teknikleri, güven delice,fehim bakırcı, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.2-17, 2014

Türkiye'nin Kalkınma Sürecinde Üretimin Yapısal Değişimi

2000'li Yıllarda Türkiye Ekonomisi: Yapısal Dönüşümler, Ana Sorunlar ve Çözüme Dönük Politika Önerileri, Hayriye ATİK, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.5-21, 2013

Asya Krizi: Nedenleri ve Erken Uyarı Göstergeleri Açısından Bir Değerlendirme

Ekonomik Kriz Öncesi Erken Uyarı Sistemleri, halil SEYİDOĞLU,Rıfat YILDIZ, Editör, Arıkan, İstanbul, ss.179-210, 2006