Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Some Considerations on Mistakes in Understanding the Problem of Evil

Ulum, cilt.3, sa.1, ss.35-44, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Seyyid Şerif Cürcânî’nin Varlık Tasavvuru

Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu, 13 - 17 Temmuz 2020

Etimolojik Açıdan Ölümsüzlük Problemi

II. Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi, Mardin, Türkiye, 24 Eylül 2020, cilt.1, ss.109-120

Hz. Peygamber’in Model Oluşu Bağlamında Ahlakın Kaynağı Problemine Bir Bakış

2. Uluslararası Mevlana İlahiyat ve Felsefe Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2018, ss.13

Din Felsefesinin Temel Dayanaklarından Birisi Olması Bağlamında Felsefe-Sosyoloji İlişkisine Bir Bakış

2. Uluslararası Mevlana İlahiyat ve Felsefe Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2018, ss.7

Tasarım ve Evrim Kuramları Bağlamında Sanat ve Estetiğe Bir Bakış

2. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu ve Sergisi, Elazığ, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, ss.200

Gâye ve Nizam Delili Işığında Şemseddin Sivâsî nin Gülşen Âbâd İsimli Eseri

Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2007, cilt.2, ss.147

Kitap & Kitap Bölümleri

Din Felsefesine Giriş

Din Felsefesi, Rıfat Atay, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.11-26, 2019