Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effects of oil prices on net private saving gap: 2001 crisis in Turkey

AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, vol.5, no.22, pp.8707-8714, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

İKLİM DEĞİŞİMİNİN FİNANSAL GELİŞME VE ENERJİ TÜKETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN TÜRKİYE İÇİN ANALİZİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.68, pp.1253-1258, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

TÜRKİYE’DE KAMU, YABANCI VE ÖZEL SERMAYELİ BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİK ORANLARININ KREDİ ARZI ÜZERİNE ETKİSİ: BULANIK REGRESYON ÖRNEĞİ

Uluslararası Yönetim Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi, vol.7, no.2, pp.139-150, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Makroekonomik Değişkenler ve FinansalDeğişkenlerin Uzun Dönem İlişkisi: SVAR Analizi

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, vol.12, no.1, pp.63-85, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

TURİZME DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİNİN OECD ÜYESİ OLAN AKDENİZ ÜLKELERİ İÇİN ANALİZİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.11, no.60, pp.1123-1135, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

ELEKTRİK TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: BRICS ÜLKELERİ İÇİN BİR UYGULAMA

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.19, no.2, pp.431-447, 2018 (Other Refereed National Journals)

Petrol Fiyatlarının İhracat Üzerindeki Etkisi

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.25, no.2, pp.335-349, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Türkiye de Mali Kural Olsaydı ya da Olacaksa

SETA Analiz, no.29, 2010 (Other Refereed National Journals)

Different Twin Deficits in Different Time Intervals Evidence from Turkey

Asian-African Journal of Economics and Econometrics, no.1, pp.29-42, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Regression Tree Analysis of Effects of Energy Prices On Turkish Current Account Deficit

İktisat İşletme ve Finans, vol.23, no.269, pp.94-109, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Kamu, Yabancı Ve Özel Sermayeli Bankaların Sermaye Yeterlilik Oranlarının Kredi Arzı Üzerine Etkisi: Bulanık Regresyon Örneği.

Turkish Academic Research Review International Multidisciplinary Congress’e (TARRC), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 November 2019

Doğrusal Olmayan ARDL Yöntemi Türkiye ve Avrupa BirliğiÜlkeleri Arasındaki İkili J-Eğrisi İlşkisi

4TH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 19 October 2018

Yeni Keynesyen Ücret Phillips Eğrisinin Türkiye İçinAnalizi

4. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 19 October 2018

Factors Affectıng Employment In Non-Life Insurance Companies

3rd Internatiol Culture and Civilization Congress, Mardin, Turkey, 20 - 22 April 2018, pp.166

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN KARBONDİOKSİT EMİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

International Congress of Energy, Economy and Security, 21 - 22 April 2018

Can Non-ARDL method explain J-Curve Testing over (bileteral) trade relationshipbetween Turkey and EU Countries?

TEK 19. Ulusal İktisat Sempozyumu KKTC-Girne’xx, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 04 November 2017

İşsizlik ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Türkiye İçin Analizi

XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 October 2017

Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinde İstihdam Üzerine Bir Çalışma: Bulanık Regresyon Örneği

XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 October 2017

Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi ve Taylor Kuralı

ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017

UNEMPLOYMENT HYSTERIA: APPLICATION ON TURKEY

2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES, Barcelona, Spain, 27 - 30 April 2017

PETROL FİYATLARININ İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ENSCON 2017 International Congress of Energy, Economy and Security, 25 - 26 March 2017

PETROL FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMİN ENFLASYON VE BÜYÜMEÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Uluslararsı Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 2 - 04 June 2016

Analysis of Selected European Countries Financial Market Integration by the New Economic Spatial Approach

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Isparta, Turkey, 22 - 25 May 2014, pp.12

Does Triple Deficits Have (Un) Stable Causality for the EU Members? Evidence from Bootstrap-Corrected Causality Tests

21st International Economic Conference of Sibiu - Prospects of Economic Recovery in a Volatile International Context - Major Obstacles, Initiatives and Projects (IECS), Sibiu, Romania, 16 - 17 May 2014, vol.16, pp.603-612 identifier

Does the Recent Global Financial Crisis Affect Efficiency of Capital Markets of EU Countries and Turkey?

13th International Conference on Finance and Banking, Ostrava, Czech Republic, 12 - 13 October 2011, pp.357-359 identifier

Books & Book Chapters