Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Bir Usûl Âlimi Olarak Bedreddin Zerkeşî

Academic Platform Journal of Islamic Researches, vol.3, no.3, pp.350-363, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Tefsir Tarihine Konulu Yönelişler ve Konulu Tefsir -Eleştirel Yaklaşım

UNIVERSAL JOURNAL OF THEOLOGY, vol.1, no.3, pp.16-38, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Varlığının Veçheleri Bağlamında Kur’an-ı Kerim’inNüzulü Cem’i ve Tertibi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, vol.30, no.30, pp.379-406, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Hicri VIII Asra Kadar Kur an İlimleri el Burhan ın Yazılış Amacı ve Yöntembilim Oluşturma Çabaları Üzerine

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.5, no.9, pp.1-23, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Kur an ı Kerim de Çevre Felsefesi Konusunda Temel Yaklaşımlar

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fak. Akademik Dergisi, vol.4, no.7, pp.133-155, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Son Dönem Şeyhülislamlarından Musa Kâzım Efendi nin Safvetü l Beyân fî Tefsîri l Kur an Adlı Eserinde İşarî Yorumlar

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Elekronik Dergi, vol.3, no.6, pp.67-82, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Müteşabihu l Kur an la İlgili Bir Tasnif Önerisi ve Müteşabihlik Üzerine Yapılan Dil Tartışmaları

C. Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, vol.18, no.1, pp.5-35, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Kur an ı Kerim de Zaman İle İlgili Kavramlar

Toplum Bilimler Dergisi, vol.8, no.15, pp.303-320, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

MEDENÎ AYETLERDE HZ PEYGAMBER İN ÖRNEKLİĞİ BAĞLAMINDA TOPLUMSAL İNŞA

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, vol.17, no.1, pp.187-213, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

El Burhan Fî Ulûmi l Kur an ın Kaynak değeri

Dinî Araştırmalar, vol.15, no.41, pp.109-135, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Bedreddin Ez Zerkeşi Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme

Toplum Bilimleri Dergisi, vol.5, no.9, pp.171-190, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İlahi Tavzifin Temellendirilmesi Açısından Kur’xxan ve Nübüvvet

ULUSLARARASIHZ. İBRÂHİM (a.s.) VE NÜBÜVVET SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 8 - 10 November 2019

Kur’xxān İlimlerinde Uslūbü’xxl-Kur’ān Bilgi Alanının İlk Oluşumu:Hāris el-Muhāsibī ve el-Akl ve Fehmu’xxl-Kur’ān’xxı

4. Uluslararası Kur’ān’ı YenidenDüşünme- Kur’ān Çalışmalarının İlk Üç Yüzyılı - İlmī Toplantısı, Ankara, Turkey, 20 - 21 October 2018

BİR DİYANET İŞLERİ REİSİ HASAN HÜSNÜ ERDEM

Sempozyum, Antalya, Turkey, 11 - 12 November 2016

Ahmet Yesevi nin Divan ı Hikmet inde Ayet ve Hadislerin Kullanılış Üslûbu

Vuslatının 850. Yılında Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 25 May 2016, vol.1, pp.99-110

İslam da Çevre Felsefesinin Kur anî Temelleri

Sempozyum, Gümüşhane, Turkey, 24 - 26 October 2013, vol.1

Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi ve Kitabu l Abir Adlı Eseri

Sempozyum, Gümüşhane, Turkey, 3 - 05 October 2013, vol.1

Books & Book Chapters

Kur’an’ın Anlamının Ortaya Çıkmasıyla İlgili Kavramlar

in: TEFSİR METİNLERİ I, Alper Ay, Editor, Sertan yayıncılık ve Dağıtım, Bursa, pp.203-224, 2019

KUR’xxAN’xxIN NÜZULÜ VE KİTAP HALİNİ ALMA SÜRECİ İLE İLGİLİ KONU VE KAVRAMLAR

in: TEFSİR METİNLERİ - I, ALPER AY, Editor, SERTAN YAYINCILIK VE DAĞITIM, Sivas, pp.7-316, 2019

Hurmaların Aşılanması (İlkah Hadisi) Ve Bedir Savaşında KarargâhTespiti Meselesi Bağlamında Hz. Peygamber’in Beşer Olması ÜzerineFarklı Bir Yaklaşım

in: GÖK MEDRESE İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI 3, Doç. Dr. Ebubekir Sıddık YÜCEL, Dr. Öğr. Üy. Hacı Mustafa KİRİŞ, Editor, ASİTAN KİTAP, İstanbul, pp.9-46, 2019

Anlam ve Çağdaş Anlama Yöntemleri, Kur’an’ın Üslub ve Belagatiile İlgili Kavramlar

in: TEFSİR METİNLERİ I, Alper Ay, Editor, Sertan Yayıncılık ve Dağıtım, Bursa, pp.224-268, 2019

ez Zerkeşî ve Kur an İlimlerindeki Yeri

Gümüşhane Üniversitesi Yayınları, Gümüşhane, 2012

Episodes in the Encyclopedia

Dinî Terimler Sözlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, pp., 2009