Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bir Usûl Âlimi Olarak Bedreddin Zerkeşî

Academic Platform Journal of Islamic Researches, cilt.3, sa.3, ss.350-363, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tefsir Tarihine Konulu Yönelişler ve Konulu Tefsir -Eleştirel Yaklaşım

UNIVERSAL JOURNAL OF THEOLOGY, cilt.1, sa.3, ss.16-38, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KUR’AN’IN ANLAŞILMASINDA BİR YÖNTEM OLARAK ÜSLÛBU’L-KUR’AN

Turkish Studies, cilt.12, sa.27, ss.147-174, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Varlığının Veçheleri Bağlamında Kur’an-ı Kerim’inNüzulü Cem’i ve Tertibi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, cilt.30, sa.30, ss.379-406, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hicri VIII Asra Kadar Kur an İlimleri el Burhan ın Yazılış Amacı ve Yöntembilim Oluşturma Çabaları Üzerine

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.9, ss.1-23, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur an ı Kerim de Çevre Felsefesi Konusunda Temel Yaklaşımlar

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fak. Akademik Dergisi, cilt.4, sa.7, ss.133-155, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Son Dönem Şeyhülislamlarından Musa Kâzım Efendi nin Safvetü l Beyân fî Tefsîri l Kur an Adlı Eserinde İşarî Yorumlar

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Elekronik Dergi, cilt.3, sa.6, ss.67-82, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müteşabihu l Kur an la İlgili Bir Tasnif Önerisi ve Müteşabihlik Üzerine Yapılan Dil Tartışmaları

C. Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.5-35, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur an ı Kerim de Zaman İle İlgili Kavramlar

Toplum Bilimler Dergisi, cilt.8, sa.15, ss.303-320, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MEDENÎ AYETLERDE HZ PEYGAMBER İN ÖRNEKLİĞİ BAĞLAMINDA TOPLUMSAL İNŞA

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.187-213, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

El Burhan Fî Ulûmi l Kur an ın Kaynak değeri

Dinî Araştırmalar, cilt.15, sa.41, ss.109-135, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bedreddin Ez Zerkeşi Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme

Toplum Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.9, ss.171-190, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İlahi Tavzifin Temellendirilmesi Açısından Kur’xxan ve Nübüvvet

ULUSLARARASIHZ. İBRÂHİM (a.s.) VE NÜBÜVVET SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019

Kur’xxān İlimlerinde Uslūbü’xxl-Kur’ān Bilgi Alanının İlk Oluşumu:Hāris el-Muhāsibī ve el-Akl ve Fehmu’xxl-Kur’ān’xxı

4. Uluslararası Kur’ān’ı YenidenDüşünme- Kur’ān Çalışmalarının İlk Üç Yüzyılı - İlmī Toplantısı, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2018

BİR DİYANET İŞLERİ REİSİ HASAN HÜSNÜ ERDEM

Sempozyum, Antalya, Türkiye, 11 - 12 Kasım 2016

Ahmet Yesevi nin Divan ı Hikmet inde Ayet ve Hadislerin Kullanılış Üslûbu

Vuslatının 850. Yılında Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2016, cilt.1, ss.99-110

İslam da Çevre Felsefesinin Kur anî Temelleri

Sempozyum, Gümüşhane, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2013, cilt.1

Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi ve Kitabu l Abir Adlı Eseri

Sempozyum, Gümüşhane, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2013, cilt.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Kur’an’ın Anlamının Ortaya Çıkmasıyla İlgili Kavramlar

TEFSİR METİNLERİ I, Alper Ay, Editör, Sertan yayıncılık ve Dağıtım, Bursa, ss.203-224, 2019

KUR’xxAN’xxIN NÜZULÜ VE KİTAP HALİNİ ALMA SÜRECİ İLE İLGİLİ KONU VE KAVRAMLAR

TEFSİR METİNLERİ - I, ALPER AY, Editör, SERTAN YAYINCILIK VE DAĞITIM, Sivas, ss.7-316, 2019

Hurmaların Aşılanması (İlkah Hadisi) Ve Bedir Savaşında KarargâhTespiti Meselesi Bağlamında Hz. Peygamber’in Beşer Olması ÜzerineFarklı Bir Yaklaşım

GÖK MEDRESE İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI 3, Doç. Dr. Ebubekir Sıddık YÜCEL, Dr. Öğr. Üy. Hacı Mustafa KİRİŞ, Editör, ASİTAN KİTAP, İstanbul, ss.9-46, 2019

Anlam ve Çağdaş Anlama Yöntemleri, Kur’an’ın Üslub ve Belagatiile İlgili Kavramlar

TEFSİR METİNLERİ I, Alper Ay, Editör, Sertan Yayıncılık ve Dağıtım, Bursa, ss.224-268, 2019

ez Zerkeşî ve Kur an İlimlerindeki Yeri

Gümüşhane Üniversitesi Yayınları, Gümüşhane, 2012

Ansiklopedide Bölümler

Dinî Terimler Sözlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, ss., 2009