Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Estimation of irrigation water quality index with development of an optimum model: a case study

Environment, Development and Sustainability, vol.22, no.5, pp.4771-4786, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Evaluation of water quality of Kızılırmak River (Sivas/Turkey) using geo-statistical and multivariable statistical approaches

Environment, Development and Sustainability, vol.22, no.5, pp.4735-4769, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Location selection for logistics center with fuzzy SWARA and CoCoSo methods

JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS, vol.38, no.4, pp.4693-4709, 2020 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier

Evaluation of groundwater quality in Sivas province (Turkey) using water quality index and GIS-based analytic hierarchy process

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH RESEARCH, vol.29, no.5, pp.500-519, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Nitrogen and Phosphorus Removal in Lab Scale Activated Sludge Systems

Asian Journal Of Chemistry, vol.14, no.1, pp.72-80, 2002 (Journal Indexed in AHCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

HAVA KALİTE İNDEKSİ İLE METEOROLOJİK PARAMETRELER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇOKLU REGRESYON YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.698-711, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sivas 4 Eylül Barajı Su Kalitesi-Seviye İlişkisinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) İle Haritalanması

Academic Platform-Journal of Engineering and Science, vol.6, pp.64-78, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Trend Analysis Methods for Hydro-Meteorological Parameters

International Journal of Scientific and Technological Research, vol.3, no.2, pp.22-32, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Obtaining of the Maps of Groundwater Level by Using GIS The Example of Sivas City

International Journal of Scientific and Technological Research Journal,, vol.1, no.2, pp.11-22, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SİVAS KENT PLANLARININ ALAN KULLANIMLARI YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

Inonu University Journal of Art and Design, vol.2, no.4, pp.1-13, 2012 (Other Refereed National Journals)

Sivas Kent İçme Suyu Şebekesindeki Su Kayıpları Ve Kayıp Oranını Azaltma Çalışmalar

S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Dergisi, vol.25, no.1, pp.1-10, 2010 (Other Refereed National Journals)

SİVAS KENT İÇME SUYU ŞEBEKESİNDEKİ SU KAYIPLARI VE KAYIP ORANINI AZALTMA ÇALIŞMALARI

J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., vol.25, no.1, pp.1-10, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Index-Based Approaches To The Evaluatıon Of Envıronmental Qualıty

Internation Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends-7, 6 - 09 December 2020, vol.2, pp.588-600

Sustaınable Urbanızatıon And Envıronment

4.Asıa Pacıfıc Internatıonal Modern Scıences Congress on Contemporary Studies, 12 - 13 December 2020, pp.556-567 identifier

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞME VE ÇEVRE

4th ASIA PACIFIC International Modern Sciences Congress, Philippines, 12 - 13 December 2020, pp.600-611

INDEX-BASED APPROACHES TO THE EVALUATION OF ENVIRONMENTAL QUALITY

EUROASIA SUMMIT Congress on Scientific Researches and Recent Trends-7, Baku, Azerbaijan, 6 - 09 December 2020, vol.2, pp.588-600

Evaluation of Land Cover Change and Meteorological Data in Terms of Sustainable Agriculturein Kilis/Turkey

1st International Symposium on “Climate Change and Sustainable Agriculture”, Plovdiv, Bulgaria, 14 - 15 November 2019, vol.1

Sivas 4 Eylül Barajı Su Toplama Alanı ile Drenaj Ağlarının Belirlenmesi: Archydro Uygulama Örneği

UMTEB International Congress on Vocational and Technical Sciences – VIII, 11 - 13 October 2019, pp.174-184

Sivas İlinde Yayılış Gösteren Endemik Türlerin Tehlike Kategorilerine Göre Mekansal Dağılımı

VIII. UMTEB International Congress On Vocational Technical Sciences, Sivas, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.185-197

URBAN TRANSFORMATION APPLICATIONS IN EUROPEAN CITIES

1 ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENT, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (ICETEM), Niğde, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.364-375

SITE SELECTION FOR INDUSTRIAL AREAS GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM BASED SIEVE ANALYSIS AND ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS: SİVAS CITY EXAMPLE

1 ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENT, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (ICETEM), Niğde, Turkey, 27 - 29 June 2019, vol.1238

İçmesuyu Dezenfeksiyonunda Kullanılan Farklı Klorlama Uygulamaları ve Verim Maliyet İlişkisi

2. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 15 - 17 March 2019, pp.868-874

Sürdürülebilir Su Yönetiminde Uzaktan Algılama ve CBS Tabanlı Hidrolik ve Meteorolojik Uygulamalar

2. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 15 - 17 March 2019, pp.219-226

Akıllı Kentlerde Sürdürülebilir Su Yönetimi

EJONS 6. Uluslararası Matematik, Mühendislik, Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 8 - 10 March 2019, pp.244-252

Yerel Yönetimler İçin Su Yönetiminde Su Bütçesi Uygulaması Sivas Kent Örneği

EJONS 6. Uluslararası Matematik, Mühendislik, Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 8 - 10 March 2019, pp.237-243

Su Kalitesi İndeksine (SKİ) Dayalı Su Kalitesi Değerlendirilmesi: Sivas Örneği

International Symposium on Urban Water and Wastewater Management, Denizli, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.618-625

Trafikten Kaynaklı Gürültü Kirliliğinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Tabanlı Değerlendirilmesi

3.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21 - 23 June 2018, pp.3760-3768

Katı Atık Düzenli Deponi Sahasından Elektrik Üretimi: Sivas İli Örneği

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi SUÇEV, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, pp.2299

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kullanılarak yeraltı suyukalitesi haritalaması: Sivas kenti örneği.

5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 12 - 15 September 2017, pp.339-348

CBS Kullanılarak Sivas Kenti Ve Yakın Çevresi İçin Optimal Arazi Kullanımı Ve Çevre Yönetimi Planlaması

9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Samsun, Turkey, 5 - 08 October 2011, pp.459-466

CBS Kullanılarak Sivas Kent Merkezi ve Yakın Çevresinin Doğal Potansiyelinin Saptanması ve Uygun Tarım Alanlarının Belirlenmesi

2. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2008, Kayseri, Turkey, 13 - 15 October 2008, pp.238-255

Nitrogen And Phosphorus Removal In Lab-Scale Activated Sludge Systems

11th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Limassol, Cyprus (Kktc), 6 - 10 October 2001