Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Sexual Myths Scale (SMS): Development, Validity and Reliability in Turkey

SEXUALITY AND DISABILITY, vol.34, no.1, pp.75-87, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Samsun İlinde Kurulabilecek Kompost Tesislerinin COCOSO ve WASPAS Yöntemiyle Optimallik Sıralaması

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.9, pp.2515-2522, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

COPRAS ve MAIRCA Yöntemleriyle Çorum İlinde Kurulabilecek Kompost Tesislerinin Optimallik Sıralaması

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.9, pp.2523-2531, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Samsun İlinde Hayvansal Kaynaklı Kompost Potansiyeli ve Optimum Tesis Konumları

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.9, pp.2506-2514, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

KRİTER AĞIRLIKLANDIRMA YÖNTEMLERİNDEN BWM VE FUCOM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE BİR UYGULAMA

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.170-185, 2020 (Other Refereed National Journals)

BİR KİMYA FİRMASI HEDEFLERİNİN BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA İLE DEĞERLENDİRİLMESİNDE KİM WHANG YAKLAŞIMI

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.497-510, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

DAHA ÖNCE GELİŞTİRİLMİŞ LİKERT TİPİ BİR ÖLÇEK İLE TİP-1 VE TİP-2 BULANIK LİKERT ÖLÇEĞİNİN SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMAS

International Journal of Economic and Administrative Studie, pp.369-382, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sivas Kent Merkezinde Tavukçuluk Ürünlerinin Tüketimi ve Tüketime Etki Eden Faktörler

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.5, no.12, pp.1609-1614, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Tekstil Firmalarında Finansal Performansın Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Ağırlıklandırılmış Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.7, no.2, pp.9-36, 2017 (Other Refereed National Journals)

TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME

Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.8, no.16, pp.135-150, 2017 (Other Refereed National Journals)

Türk Bankacılık Sisteminde Toplam Faktör Verimliliği Üzerine Ampirik Bir İnceleme

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.8, no.16, pp.135-150, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Sınıf İçi Etkinlik Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.31, no.4, pp.939-954, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

VERİ MADENCİLİĞİNDE KÜMELEME ANALİZİ VE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMASI

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.17, no.2, pp.85-96, 2016 (Other Refereed National Journals)

Bulanık Hedef Programlama ile Ürün Hedef Optimizasyonu: Yang, Ignizio ve Kim Modeli

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, vol.45, no.2, pp.109-119, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Oturuş Şeklinin Vücut Sağlığı ve Okuma Hızı Üzerindeki Etkisinin Hotelling T2 Yöntemi ile İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.20, no.2, pp.731-744, 2016 (Other Refereed National Journals)

Ortaöğretim Öğrencilerinin Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi, Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması: Sivas İli Uygulaması

bartın üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, vol.7, no.14, pp.73-88, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yapısal Eşitlik Modellemesi ile Öğretim Elemanlarının Öğrenci Başarısına Etkisi Ölçeğinin Geliştirilmesi

Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.2, no.4, pp.27-44, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Örgütsel Bağlılığın İştatmini Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.38, pp.806-815, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Suşehri Küçük Sanayi Sitesinde Faaliyette Bulunan Firmaların VZA Yöntemiyle Etkinlik Analizi

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.17, no.25, pp.27-34, 2015 (Other Refereed National Journals)

Altı Sigma ve Firmaların Altı Sigmaya Bakış Açısı Sivas Kayseri İli Örneği

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.2, 2012 (Other Refereed National Journals)

Etik Liderlik Ölçeği nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması Anatalya Örneği

Atatürk üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.26, no.2, 2012 (Other Refereed National Journals)

Veri zarflama analizi ile Sivas ili merkez sağlık ocaklarının etkinliğinin ölçülmesi

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.12, no.1, pp.331-347, 2011 (Other Refereed National Journals)

Cumhuriyet Üniversitesi’nin etkinliğinin kamu üniversiteleri ile karşılaştırılması: Bir VZA tekniği uygulaması

CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.8, no.2, pp.97-114, 2007 (Other Refereed National Journals)

Cumhuriyet Üniversitesinin Etkinliğinin Kamu Üniversiteleri İle Karşılaştırılması Bir VZA Tekniği Uygulaması

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.8, no.2, pp.97-114, 2007 (Other Refereed National Journals)

SOM Tipinde Yapay Sinir Ağlarını Kullanarak Türkiye’xxnin İhracaat Yaptığı Ülkelerin Kümelenmesi Üzerine Bir Çalışma

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.20, no.2, pp.219-239, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sivas İlindeki Hastanelerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile Verimlilik Analizi

EKEV Akademi Dergisi, vol.10, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

İŞ ÖLÇÜMÜ TEKNİKLERİNDEN ZAMAN ETÜDÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

C.U. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.6, no.2, pp.199-219, 2005 (Other Refereed National Journals)

Veri zarflama analizi ile OECD ülkelerinin telekomünikasyon sektörlerinin etkinliğinin ölçülmesi

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.6, no.1, 2005 (Other Refereed National Journals)

Sağlık sektöründe verimlilik ve kalite sistemi: Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi örneği

Cumhuriyet Üniversitesi Sosual Bilimler Dergisi, vol.28, no.2, 2004 (Other Refereed National Journals)

Lojistik Regresyon Analizi Tıp Verileri Üzerine Bir Uygulama

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergis, 2004 (Other Refereed National Journals)

Lojistik regresyon analizinin incelenmesi ve diş hekimliğinde bir uygulaması

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.42-50, 2004 (Other Refereed National Journals)

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİNİN İNCELENMESİ VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE BİRUYGULAMASI

Cumhuriyet Dental Journal, vol.7, no.1, pp.41-50, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL TEKNİKLERİ UYGULAMASI ÜZERİNE BİR DENEME

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.4, no.2, 2003 (Other Refereed National Journals)

Box Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.2, 2003 (Other Refereed National Journals)

Box Jenkins Modelleri İle Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.6, pp.49-62, 2003 (Other Refereed National Journals)

Ki Kare Ve Kolmogorov Smirnov Uygunluk Testlerinin Simulasyon İle Elde Edilen Veriler Üzerinde Karşılaştırılması

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.69-80, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Optimal Ranking of Compost Facilities that Can Be Established in Samsun Province by COCOSO and WASPAS Methods

2nd International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 25 - 29 November 2021, pp.474

Optimal Ranking of Compost Facilities that Can Be Established in Çorum with COPRAS and MAIRCA Methods

2nd International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 25 - 29 November 2021, pp.472

Animal Origin Compost Potential and Optimum Facility Locations in Samsun Province

2nd International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 25 - 29 November 2021, pp.473

Bireylerin Tüketim Alışkanlıklarında Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi: Sivas İli Örneği

Al Farabi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongrsi, Gaziantep, Turkey, 6 - 08 April 2018, pp.58-59

MOORA VE COPRAS YÖNTEMİYLE SİVAS İLİNDE KURULMASI PLANLANAN BİYOGAZ TESİSLERİNİN OPTİMALLİK SIRALAMASI

1 S T INTERNATIONAL CONGRESS ONSTATISTICS, MATHEMATICS AND ANALYTICAL METHODS, 2 - 03 March 2018

Tip 1 ve Tip 2 Bulanık mantık tabanlı Çalışan Web tabanlı Likert Veri Toplama Yöntemi

8. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 6 - 11 September 2017

BÖLGESEL FARKLILIKLAR VE AİLE GELİR DURUMUNUN YUMURTA TÜKETİM TERCİHLER İÜZERİNE ETKİSİ

İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Sivas, Turkey, 26 - 28 October 2017

BÖLGESEL FARKLILIKLAR VE AİLEGELİR DURUMUNUN TAVUK ETİ TÜKETİM TERCİHLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 26 - 28 October 2017

Bir Kimya Firması Hedeflerinin Bulanık Hedef Programlama İleDeğerlendirilmesinde Kim Whang Yaklaşımı

XVIII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 October 2017

Tip-1 ve Tip-2 Bulanık Likert Ölçeğinin Geliştirilerek Klasik LikertSonuçları İle Karşılaştırılması

XVIII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 October 2017

Tarımsal Mekanizsayonda Marka Algısı:Sivas Örneği

1. Uluslararsı İpekyolu Akademik çalışmalar Seöpozyumu, 21 - 23 September 2017

Tüketicilerin Kayseri, Sivas ve Yozgat İllerinde Organik Tavukçuluk Ürünleri Tüketim Tercihleri Üzerine Bir Araştırma

1. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS 2017 BOSNA), Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017

AHS İle Ağırlıklandırılmış MOORA ve VIKOR Yöntemiyle Araç Seçimi Rent a Car Firması Uygulaması

1. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS 2017 BOSNA), Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017

Medyadaki Olumsuz Haberlerin TR72 Bölgesinde Tavukçuluk Ürünlerinin Tüketimi Üzerine Etkisi

1. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS 2017 BOSNA), Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017

Hizmet Sektöründe İlişki Pazarlaması, Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati: Katılım Bankalarında Bir Uygulama

2. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.211

Ahlaki Sıkıntı Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirliği

2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi ‘Uluslararası Katılımlı’, 27 - 29 September 2012

Hemşireler için profesyonel benlik kavramı ölçeği HPBKÖ geliştirilmesi geçerlik ve güvenirlik çalışması

12. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Özet Kitabı., Turkey, 20 - 24 October 2009

The Prediction and Comparison of SO2 Concentration Using Multivariate Regression, Artificial NeuralNetworks and Neuro Fuzzy (ANFIS) Methods

International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications 2009, Trabzon, Turkey, 29 June - 01 July 2009, pp.270-275

Books & Book Chapters