Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Removal of Maxilon Red GRL dye in continuous system adsorption columnusing waste pine sawdust

International Advanced Researches and Engineering Journal, vol.4, no.2, pp.154-160, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

DOĞAL VE AKTİVE EDİLEN ÇAM TALAŞI İLE SUCUL ÇÖZELTİDEN ADSORPSİYONLA BAZİK SARI 28 GİDERİMİ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.746-759, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

A STUDY ON ESTIMATING OF THE LANDFILL GAS POTENTIAL FROM SOLID WASTE STORAGE AREA IN SIVAS, TURKEY

Scientific Journal of Mehmet Akif Ersoy University, vol.3, no.2, pp.63-76, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Tarımsal Atık Materyal Kullanılarak Sucul Çözeltiden Chrysoidine Y Boyasının Giderimi

International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, vol.4, no.1, pp.18-28, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Anaerobic Co-digestion of Sewage Sludge with Food Waste: Kinetic Models

Scientific Journal of Mehmet Akif Ersoy University, vol.2, no.4, pp.84-89, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

H2SO4 ile Aktive Edilen Fıstık Kabuğu Kullanılarak Sürekli Sistem Kolonda Sucul Çözeltiden Asidik Boya Giderimi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.19, no.3, pp.607-708, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Elektrikli ve Elektronik Eşya Atıklarının Geri Dönüşümü Konusunda Halkın Bilinç Düzeyinin Ölçülmesi: Sivas İli Örneği

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.18, pp.956-978, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Yeşil Bina Tasarımında Su ve Enerji Yönetimi Üzerine Uygulama Örneği

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.2, pp.332-343, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Determination of Grey Water Potential for Selected Pilot Region in Alanya Province

Afyon Kocatepe University Journal of Sciences and Engineering, vol.17, no.2, pp.580-589, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Biohydrogen Production by Anaerobic Fermentation of Sewage Sludge - Effect of Initial pH

Environment and Ecology Research, vol.5, no.2, pp.107-111, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Anaerobik fermentasyonla biyohidrojen üretim verimine etki eden faktörler

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.2, pp.171-186, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Anaerobik fermantasyonla biyohidrojen üretim verimine etki eden faktörler

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.2, pp.171-186, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Biyohidrojen üretim yöntemleri ve kullanılan farklı atık materyallerin incelenmesi

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, vol.28, no.4, pp.369-395, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Aspergillus niger ile sucul ortamdan fenol bileşiklerinin biyosorpsiyonu

itü dergisi/e : su kirlenmesi kontrolü, vol.19, pp.3-14, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Membran biyoreaktörlerin kentsel ve endüstriyel atıksu arıtımında kullanılması

International Black Sea Coastline Countries Scientific Research Symposium-VI, Giresun, Turkey, 28 April 2021, pp.82-91

Krom (VI) içeren suların biyolojik bir yöntem olan fitoremediasyonla arıtımının incelenmesi

International Black Sea Coastline Countries Scientific Research Symposium-VI, Giresun, Turkey, 28 April 2021, pp.73-81

Deri Sanayi Atıksuları Arıtma Prosesleri

Proceedings on 2nd International Conference on Technology and Science, 14 November - 16 October 2019, pp.656-666

Sivas’ta Enerji Üretimi Amacıyla Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı

Proceedings on 2nd International Conference on Technology and Science, 14 - 16 November 2019, pp.966-974 Sustainable Development

Düzenli Depolama Alanlarında Oluşan Depo Gazından Enerji Eldesi

Proceedings on 2nd International Conference on Technology and Science, 14 - 16 November 2019, pp.667-675

Sürekli Sistemde Atık Çam Talaşı Kullanılarak MR GRL’nin Adsorpsiyonla Arıtımı

Proceedings on 2nd International Conference on Technology and Science, 14 - 16 November 2019, pp.957-965

ÇEVRESEL ETKENLERİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR

VIII. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ONVOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES], 11 - 13 October 2019, pp.62-69

TÜRKİYE’DE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ

VIII. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ONVOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES, Sivas, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.55-61

OTOMOTİV SANAYİ VE ÇEVRE

VIII. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ONVOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES], 11 - 13 October 2019, pp.71-82

Kentsel Atıksu Çamuruna Uygulanan Farklı Önişlemlerin Çözünürlük ve Biyohidrojen Üretimine Etkisi

International Symposium on Urban Water and Wastewater Management, Denizli, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.669-676

Çam Talaşı Kullanılarak Dispers Kırmızı 167 İçeren Atıksulardan Renk Gideriminin İncelenmesi

International Symposium on Urban Water and Wastewater Management, Denizli, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.473-480

SUCUL AKIMLARDAN TOKSİK METALLERİN GİDERİMİ İÇİNBİTKİLERİN KULLANIMI

Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi /, Aydın, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.1929-1942

SİVAS İLİNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, 26 - 28 October 2018, pp.1544-1555

EVSEL ATIKSU ARITIMINDA YAPAY SULAK ALANLARIN KULLANIMI: SİVAS ÖRNEĞİ

Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, Aydın, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.350-352 Sustainable Development

VAT BLUE 4 TEKSTİL BOYASININ HAZIRLANAN YENİ DÜŞÜK MALİYETLİ ADSORBENTLERLE ADSORPSİYONU

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi SUÇEV, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, pp.585-594

Advantages of cleaner production application in the textileindustry

ICOCEE – CAPPADOCIA 2017, Nevşehir, Turkey, 8 - 10 May 2017, pp.3458-3468

Adsorption of Maxilon Blue GRL onto Pistachio from AqueousSolutions

ICOCEE – CAPPADOCIA 2017, Nevşehir, Turkey, 8 - 10 May 2017, pp.1526-1536

THE EFFECT ON BIOHYDROGEN PRODUCTION OF ANAEROBIC INOCULUM ADDITION

1st INTERNATIONALBLACK SEA CONGRESS ONENVIRONMENTAL SCIENCES(1st IBCESS), 31 August - 03 September 2016

Energy from Sewage Sludge under Thermophilic Conditions

3rd International Conference on Sustainable Solid Waste Management (TINOS 2015), Tinos Island, Greece, 2 - 04 July 2015

Comparative Adsorption Isotherm Study of the Removal of Phenol onto Aspergillus niger

3rd International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES-2015), Valencia, Spain, 3 - 05 June 2015

The Effect of Different pH at Constant Temperature on Biohydrogen Production from Sewage Sludge

International Conference on Civil and Environmental Engineering (Cappadocia-2015), Nevşehir, Turkey, 20 - 23 May 2015

Monitoring of Seasonal and Spatial Variations in Marine Water Quality at the Mid Black Sea Coast of Turkey

International Conference on Civil and Environmental Engineering (Cappadocia-2015), Nevşehir, Turkey, 20 - 23 May 2015

Marine water quality assessment at the mid Black Sea coast of Turkey

International Scientific Conference on Water, Climate and Environment (BALWOIS 2012), Ohrid, Macedonia, 28 May - 02 June 2012, pp.906-912

Atıksu arıtma çamurlarından enerji eldesi

International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium, Konya, Turkey, 26 - 28 October 2010

The treatment of waste water containing phenolic compounds using biological methods

Proceeding of 5th IWA Leadinng Edge Conference on Water and Wastewater Technologies, 1 - 04 June 2008, pp.1-9 Sustainable Development

Orta Karadeniz Bölgesi nehirlerinde organik ve inorganik kirliliğin incelenmesi

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 7.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Turkey, 24 - 27 October 2007, pp.855-862

Riosorption of nickel(II) ions from aqueous solutions by rhizopus arrhizus attached on rice bran

13th European Congress on Biotechnology (ECB 13), Barcelona, Spain, 16 - 19 September 2007, vol.131 identifier

Books & Book Chapters

Evaluation of biohydrogen production potential from sewage sludge

in: Progress in exergy, energy, and the environment, Ibrahim Dincer,Adnan Midilli,Haydar Kucuk, Editor, Springer International Publishing, pp.943-950, 2014

Evaluation of biohydrogen production potential from marine macro algae

in: Black Sea Energy Resource Development and Hydrogen Energy Problems (Nato Science for Peace and Security Series-C: Environmental Security),, edited by A. Veziroglu, and M. Tsitskishvili, Editor, Springer, pp.117-124, 2013

Samsun kıyı şeridinde deniz suyu kalitesi

in: Samsun Sempozyumu, Cilt: 1, Mahmut Aydın, Bekir Şişman, Editor, Samsun Valiliği Yay., Samsun, Samsun, pp.207-212, 2012

Samsun ili yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi

in: Samsun Sempozyumu, Cilt: 2, Mahmut Aydın, Bekir Şişman, Editor, Samsun Valiliği Yay., Samsun, pp.361-378, 2012