Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hoca Sa‘deddîn Efendi’nin Mensur Hilyesi: Hilye-i Celiyye ve Şemâ’il-i ‘Aliyye

Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.19-60, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müellifi Bilinmeyen Mensur İki Hilye

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.42, ss.17-38, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kâdı Şâmî’nin Mensur Hilyesi: Şerh-i Hilyetü’ş-Şerîfe

Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [ESTAD], cilt.1, ss.169-186, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rüya Tabirine Dair Bir Manzume Diyarbakırlı Azmî nin Miftâhu l Ma ânî si

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/ The Journal of International Social Research, cilt.5, ss.87-105, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sadrazam Damad İbrahim Paşa ya Helva Sohbetlerinde Sunulan Bir Risale İlmî Ahmed Efendi nin Kelâm ı Kibâr Risâlesi

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.487-503, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XVIII. Yüzyıla Ait Bir Güfte Mecmuası İncelemesi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.137-172, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yazma Kültürüne Ait Bir Metne Epik Yasaların Uygulanması Denemesi

Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları, Klasik Türk Edebiyatına Aşk-Âşık-Maşûk Özel Sayısı, ss.1198-1217, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mehmed Fevzî Efendi nin Kevâ ib i Şi r ü İnşâ Adlı Eseri ve Bu Eserdeki Şarkıları

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.86-145, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türünün Farklı Bir Örneği Hâkim Mehmed Efendi nin Müstezâd Nazım Şekliyle Yazdığı Mi râciyyesi

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss.75-117, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Divan Şiirinin Kaynaklarından Musiki İlmi ve Musiki Terimleriyle Yazılmış Bazı Manzumeler

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/ The Journal of International Social Research, Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı -Prof. Dr. Turgut Karabey Armağanı, cilt.3, ss.28-55, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tevfik Fikret in Tarih i Kadîm ine Mehmed Fazlullah ın Reddiyesi Şihâbü l Kudret fî Recmi l Fikret

Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları, Eski Oğuz Türkçesi Prof. Dr. Zeynep Korkmaz Adına, cilt.5, ss.974-1006, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivaslı Şair Ali Şâdî ve Kerbelâ Mersiyelerini İhtiva Eden Sirişk i Mâtem Adlı Eseri

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.54-72, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Divan Şiirinde Mahallileşme Kavramı ve Bâkî Divanı nda Bazı Mahallî Unsurlar

Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları, Türkî-i Basît Özel Sayısı, ss.114-165, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ali Ferruh un Şâyân Adlı Eseri ve Bu Eser İçerisinde Yer Alan Terci i Bend Müstezad Nazım Şekliyle Yazdığı Bir Manzumesi

Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları, Prof. Dr. Ahmet Buran Armağanı, ss.1189-1221, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeniçeriliğin Kaldırılışına Dair Tarihî ve Edebî Bir Eser Emâre i Zafer

TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF STUDIES IN TURKOLOGY, ss.71-107, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sıdkî Paşa nın Alegorik Bir Eseri Berf ü Bahâr

Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları, Prof. Dr. Meserret Diriöz Hatırasına, ss.393-438, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müellifi Belli Olmayan Mensur Manzum Bir Hilye

umhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.333-347, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hâkim Mehmed Efendi nin Manzum Hilyesi

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.317-357, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Manzum Hilyeler

İslamda Hilye Geleneği Uluslararası Sempozyum, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2018

Kıbrıslı Kenzî nin Elif nâmeleri

Kıbrıs Türk Kültür ve Edebiyatı Sempozyumu, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 15 - 16 Mayıs 2014, ss.231-242

Divan Edebiyatında Noktasız Harflerle Metin Oluşturma Geleneği ve Ni metî nin Noktasız Harflerle Yazdığı Mensur İki Mektubu

Uluslararası Prof. Dr. Mehmet Çavuşoğlu Sempozyumu, Ordu, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2012, cilt.2, ss.164-184

Senîh i Mevlevî nin Vak a i Kerbelânın Mukaddimesi Adlı Risâlesi

Uluslararası Kerbela Sempozyumu, Çeşitli Yönleriyle Kerbela, 20 - 22 Mayıs 2010, cilt.2, ss.161-201

Kitap & Kitap Bölümleri

Abdülmecîd Sivasînin Mensur Hilyesi: Şerh-i Hilye-i Resûl

Prof. Dr. Mehmet Arslan’xxa Armağan, , Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, ss.259-271, 2019

Asım’xxın Nazire Mecmuası

Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, 2018 Creative Commons License

Esat İleri ve Türk Dilinde Kinâyât

Burhan Paçacıoğlu Armağanı, , Editör, Esform Ofset Matbaacılık, Sivas, ss.183-200, 2013

Fatîn Divanı

Kitabevi, İstanbul, 2007

Ansiklopedide Bölümler

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/, ss., 2020

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/?sayfa=arama, ss., 2015

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/, ss., 2014

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/, ss., 2014