Publications & Works

Articles Published in Other Journals

EKONOMİK VE FİNANSAL ÜLKE RİSKLERİNİNPAY FİYATLARI OYNAKLIĞINA ETKİSİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.38, pp.1-16, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İNSANİ GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ VE BORSA ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PANEL VAR YÖNTEMİ İLE ANALİZİ: G 20 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ (1995-2017)

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.4, pp.620-633, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

NAKİT TEMETTÜ ÖDEMELERİNİN FİRMA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN PANEL VERİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ: BİST 30 ÜZERİNE BİR UYGULAMA (2007-2017)

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.21, no.2, pp.69-89, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effects of Growth, Size and Capital Structure Decisions onProfitability in Istanbul Stock Exchange (ISE):2008-2017

International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM), vol.8, no.4, pp.1748-1760, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of Financial Literacy Level of Banking Employees: The Case of Sivas Province

Turkish Research Journal of Academic Social Science, vol.2, no.2, pp.41-54, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BT) DENETİMİNDE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ULUSLARARASI STANDARTLAR VE TÜRKİYEDEKİ UYUM ÇABALARININ İNCELENMESİ

Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.121-139, 2019 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Banka Ve Sigorta ĠĢlemlerinden Kaynaklanan UyuĢmazlıkların Çözümünde Tahkim Uygulaması

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.83, pp.2013-230, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

MARKA DEĞERİ İLE FİRMA DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ

Ömer Halis Demir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi Dergisi, vol.12, no.3, pp.338-350, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Üniversite Öğrencilerinin Yatırım Algıları: Cumhuriyet Üniversitesi Ve Erciyes Üniversitesinde Bir Araştırma

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.9, no.1, pp.44-68, 2019 (Other Refereed National Journals)

HİSSE SENETLERİ FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİYLE İNCELENMESİ

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.9, no.25, pp.119-135, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

KÂR PAYI DAĞITIMININ ŞİRKET KÂRLILIĞINA ETKİSİNİN ANALİZİ: BİST ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.19, no.2, pp.413-430, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

YABANCI PORTFÖY YATIRIMLARI, BORSA VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASI İLİŞKİLERİN VAR YÖNTEMİYLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.11, no.21, pp.1-20, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yabancı Portföy Yatırımları, Borsa VeMakro Ekonomik Değişkenler Arası İlişkilerin VAR YöntemiyleAnalizi: Türkiye Örneği

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.21, pp.1-20, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Faaliyette Bulunan Sigorta Şirketlerinin Finansal Performans Analizi: 2006-2015

GAZİ İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, vol.4, no.1, pp.25-38, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hazır Beton Üretimi Yapan İşletmelerin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi

GAZİ İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, vol.4, no.1, pp.10-24, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

KÂR PAYI ÖDEMELERİNİN HİSSE BAŞINA KÂRA ETKİSİNİN ANALİZİ: BİST ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

INJOSOS AL-FARABI INTERNATIONAL JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES/ AL-FARABİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGiSİ, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Finansal Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuk Uygulamalarının Analizi

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.3, pp.1868-1880, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN FAKTÖRLERİN FİRMA DEĞERİNE ETKİSİ

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri, no.7, pp.24-36, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

FİNANSAL GELİŞMİŞLİĞİ ETKİLEYEN MAKROEKONOMİK FAKTÖRLERİN GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTEOLAN ÜLKELER ÖRNEKLEMİNDE ANALİZİ 2000 2012

Journal of Economics, Finance and Accounting – (JEFA), vol.3, no.4, pp.299-319, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Performansları Açısından Değerlendirilmesi Türkiye Ölçeği 2002 2012

Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.6, no.1, pp.227-256, 2016 (Other Refereed National Journals)

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.16, no.2, pp.311-334, 2015 (Other Refereed National Journals)

Organize Sanayi Bölgelerinin Bölge Ekonomilerindeki Etkinliklerinin Karşılaştırılması Kayseri ve Sivas Örneği

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.1, pp.177-215, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EKONOMİK VE FİNANSAL ÜLKE RİSKLERİNİN PAY FİYATLARI OYNAKLIĞINA ETKİSİ

ULUSLARARASI 23. FİNANS SEMPOZYUMU, 9 - 12 October 2019, pp.678-687

BİLİŞİM TEKNOLOJİLER (BT) DENETİMİNDE BİLGİ GÜVENLİĞİ VE ISO/IEC 27001 STANDARDININ YERİ

II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, 16 - 17 November 2018, pp.743-754

Türkiye’de Ekonomik Büyüme ile Bazı Makro Değişkenler Arasındaki İlişki: Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli Analizi

2. ULUSLARARASI TÜRK COĞRAFYASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, ALANYA, Turkey, 20 - 22 April 2018, pp.119-131 Sustainable Development

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE EMEKLİLİK YATIRIM FONU HİSSE SENEDİ FİYATLARININ TAHMİNİ

3. LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU, Tokat, Turkey, 12 - 14 April 2018, pp.8-16

Türkiye’de Finansal Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuk Uygulamalarının Analizi

4. International Conference on Social Sciences and Education Research, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 2017, pp.82

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN FAKTÖELERİN FİRMA DEĞERLERİNE ETKİSİ

2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, Bursa, Turkey, 20 - 22 April 2017, pp.309-317

HAZIR BETON ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELERİN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ

2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, Bursa, Turkey, 20 - 22 April 2017, pp.539-550

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN FAKTÖRLERİN FİRMA DEĞERİNE ETKİSİ

2. LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU, Bursa, Turkey, 20 - 22 April 2017, pp.309-317

DÖVİZ KURU TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI ANFIS VE REGRESYON UYGULAMALARI TÜRKİYE ÖRNEĞİ

XIVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2013, pp.73

Veri Zarflama Analizi ve Sigortacılık Üzerine Bir Uygulama

15th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH and STATISTICS, Isparta, Turkey, 22 - 25 May 2014, pp.275

Döviz Kuru Tahmininde Yapay Sinir Ağları Anfis ve Regresyon Uygulamaları Türkiye Örneği

XIVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM on ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH and STATISTICS, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2013, pp.73

Capital preferences of SMEs During Economics Crises A Case of Sivas Province

CKS 2010 Challenges of the Knowledge Society, Bucharest, Romania, 23 - 24 April 2010, pp.1688-1707

Books & Book Chapters

VI. Bölüm

in: Finansal ServisBankacılık ve Finans, Dr. Öğr. Üyesi Musa Gün, Editor, LİVRE DE LYON, Lyon, pp.88-118, 2020

Kurumsal Yönetim, Kurumsal Risk Yönetimi ve Finansal Performans Arasındaki İlişkilerin Test Edilmesi

in: Finans Teorisine Uygulamalı Katkılar, Prof. Dr. Erhan DEMİRELİ, Doç.Dr. Süleyman Serdar KARACA, Editor, Ekin, Bursa, pp.317-344, 2019