Etkinlik Temelli Eğitimin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Ekolojik Ayak İzi Farkındalığı


Creative Commons License

Karakaş H. , Doğan A., Sarıkaya R.

Journal of Turkish Studies, vol.11, no.3, pp.1365, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 3
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.7827/turkishstudies.8960
  • Title of Journal : Journal of Turkish Studies
  • Page Numbers: pp.1365

Abstract

Bu çalışmanın amacı etkinlik temelli eğitimin Bilim Sanat Merkezlerine (BİLSEM) devam eden üstün yetenekli öğrencilerin ekolojik ayak izi farkındalığına etkisini incelemektir. Üstün yetenekli öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine okul dışı zamanlarda devam etmektedir. Bu araştırma 2014-2015 eğitim öğretim yılı ikinci dönemde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden biri olan “gerçek deneysel desen” modellerinden tek grup ön test-son test deseni kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemine göre seçilmiş olup Kahramanmaraş ili BİLSEM’e devam eden 57 üstün yetenekli öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Coşkun ve Sarıkaya (2014) tarafından geliştirilen “Ekolojik Ayak İzi Farkındalık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach’s alpha güvenirlik katsayısı Kahramanmaraş ilindeki 151 ortaokul öğrencisi kullanılarak 0,92 olarak hesaplanmıştır. Etkinlik temelli eğitimden önce BİLSEM öğrencilerine “Ekolojik Ayak İzi Farkındalık Ölçeği” ön test olarak uygulanmıştır. Bu çalışmada ön test ve son test sonuçlarına ait veri setinin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov-Simirnov testine bakılarak anlaşılmıştır. Ardından aynı gruba beş haftalık etkinlik temelli eğitim yapılmıştır. Son test olarak tekrar “Ekolojik Ayak İzi Farkındalık Ölçeği” uygulanarak deneysel işlem süreci sona erdirilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen veriler yüzde, frekans, aritmetik ortalama, t testi ve ANOVA kullanılarak analiz edilmiştir. BİLSEM öğrencilerinin etkinlik temelli eğitim öncesi ve sonrasında ekolojik ayak izi ön test ve son test ortalamaları bağımlı gruplar t testi ile karşılaştırılmıştır. İstatistiksel analizler sonucunda ekolojik ayak izi ön test ortalamaları = 3,85; ekolojik ayak izi son test ortalamaları = 4,11 olarak bulunmuştur. Ön test ve son test ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Bu araştırmada aynı zamanda üstün yetenekli öğrencilerin ekolojik ayak izi farkındalıkları cinsiyet ve sınıf seviyesi değişkenlerine göre de karşılaştırılmış olup ön test ve son test puanları arasında cinsiyet ve sınıf düzeyine göre farklılık görülmemiştir (p>0,05).