Publications & Works

Articles Published in Other Journals

GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN BORSALAR ARASINDAKİ OYNAKLIK YAYILIMI

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.42, no.2, pp.361-385, 2020 (International Refereed University Journal)

EKONOMİK VE FİNANSAL ÜLKE RİSKLERİNİNPAY FİYATLARI OYNAKLIĞINA ETKİSİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.38, pp.1-16, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

BORSA OYNAKLIĞININ MARKOV REJİM DÖNÜŞÜM YÖNTEMİYLE ANALİZİ

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.49, no.2, pp.246-256, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

NAKİT TEMETTÜ ÖDEMELERİNİN FİRMA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN PANEL VERİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ: BİST 30 ÜZERİNE BİR UYGULAMA (2007-2017)

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.21, no.2, pp.69-89, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pay Piyasası Sektörleri Arasındaki Oynaklık Yayılımı

Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, vol.6, no.3, pp.257-267, 2020 (Other Refereed National Journals)

The Effects of Growth, Size and Capital Structure Decisions onProfitability in Istanbul Stock Exchange (ISE):2008-2017

International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM), vol.8, no.4, pp.1748-1760, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

CORONAVIRUS (COVID-19) AND STOCK MARKETS: THE EFFECTS OF THE PANDEMIC ON THE GLOBAL ECONOMY

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.4, pp.1-16, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN KURUMSAL FAKTÖRLER: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖRNEĞİ

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.64, pp.123-142, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Borsalar Arası İlişkilerin Özdüzenleyici Haritalarla Kümelendirilmesi

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, vol.8, no.1, pp.1-13, 2020 (Other Refereed National Journals)

ÜLKE RİSKLERİNİN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINA ETKİSİ

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.4, pp.634-645, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationship Between Insurance and Economic Growth

MONTENEGRIN JOURNAL OF ECONOMICS, vol.16, no.4, pp.145-155, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

KURUMSAL FAKTÖRLERİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Journal of Economics, Business Political Studies, vol.6, no.3, pp.180-195, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

MARKA DEĞERİ İLE FİRMA DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ

Ömer Halis Demir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi Dergisi, vol.12, no.3, pp.338-350, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

FİNANSAL GELİŞMİŞLİK İLE İNSANİ GELİŞMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİSİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖRNEĞİ

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme, vol.15, no.2, pp.341-358, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

BANKALARA ÖZGÜ FİNANSAL RİSKLERİN BANKA KARLILIĞINA ETKİSİ

Uluslararası Yönetim Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi, vol.7, no.2, pp.101-109, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ekonomik ve Finansal Ülke Risklerin Banka Karlılığına Etkisi

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.12, pp.890-916, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

HİSSE SENETLERİ FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİYLE İNCELENMESİ

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.9, no.25, pp.119-135, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Muhasebe Temelli Performans Ölçümleri ile Piyasa Temelli Performans Ölçümlerinin CRITIC ve ARAS Yöntemleriyle Değerlendirilmesi

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.55, no.641, pp.83-102, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

YABANCI PORTFÖY YATIRIMLARI, BORSA VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASI İLİŞKİLERİN VAR YÖNTEMİYLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.11, no.21, pp.1-20, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

GELİŞTİRME ÖDENEĞİNİN ÜNİVERSİTELERİN GELİŞİMİNE ETKİSİ

Muhasebe ve Finans İncelemeleri, vol.5, no.1, pp.9-26, 2018 (Other Refereed National Journals)

MUTUAL INTERACTION BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE AND ENTERPRISE RISK MANAGEMENT: A CASE STUDY IN BORSA ISTANBUL STOCK EXCHANGE

Muhasebe ve Finansman Dergisi, vol.20, no.78, pp.235-248, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yabancı Portföy Yatırımları, Borsa VeMakro Ekonomik Değişkenler Arası İlişkilerin VAR YöntemiyleAnalizi: Türkiye Örneği

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.21, pp.1-20, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Faaliyette Bulunan Sigorta Şirketlerinin Finansal Performans Analizi: 2006-2015

GAZİ İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, vol.4, no.1, pp.25-38, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE EFFECT OF ENTERPRISE RISK MANAGEMENT ON FIRM PERFORMANCE: A CASE STUDY ON TURKEY

Financial Studies, vol.21, no.2, pp.6-30, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN FAKTÖRLERİN FİRMA DEĞERİNE ETKİSİ

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri, no.7, pp.24-36, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

FİNANSAL RİSKLERİN FİRMA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİST ÖRNEĞİ

Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, vol.3, no.1, pp.1-18, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

FİRMA KARLILIĞININ İŞLETME SERMAYESİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİST UYGULAMASI (2005-2015)

Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika, vol.13, no.2, pp.1-14, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

FİNANSAL GELİŞMİŞLİĞİ ETKİLEYEN MAKROEKONOMİK FAKTÖRLERİN GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTEOLAN ÜLKELER ÖRNEKLEMİNDE ANALİZİ 2000 2012

Journal of Economics, Finance and Accounting – (JEFA), vol.3, no.4, pp.299-319, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Volatility Spreads of Stock Markets During the Covid-19 Process: Fragile Five Example

12. International Conference on Political Economy, Manisa, Turkey, 24 June 2021, vol.1, pp.81-91

BORSA OYNAKLIĞININ MARKOV REJİM DÖNÜŞÜM YÖNTEMİYLE ANALİZİ

19. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ, 23 - 25 September 2020, pp.601-607

Pay Piyasası Sektörleri Arasındaki Oynaklık Yayılımı

20. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, 12 - 14 February 2020, pp.194-204

BANKA FİNANSAL RİSKLERİNİN BANKA KARLILIĞINA ETKİSİ

3 TH INTERNATIONAL CONGRESS ON TOURISM, ECONOMIC AND BUSINESS SCIENCES, 20 - 22 June 2019, pp.86-91

EKONOMİK VE FİNANSAL ÜLKE RİSKLERİNİN PAY FİYATLARI OYNAKLIĞINA ETKİSİ

23. FİNANS SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 9 - 12 October 2019, pp.678-687

Banka Finansal Risklerinin Banka Karlılığına Etkisi

3. International Congress on Tourısm, Economic and Business Science, 19 - 21 June 2019, pp.86-91

EKONOMİK VE FİNANSAL ÜLKE RİSKLERİNİN PAY FİYATLARI OYNAKLIĞINA ETKİSİ

ULUSLARARASI 23. FİNANS SEMPOZYUMU, 9 - 12 October 2019, pp.678-687

EKONOMİK VE FİNANSAL ÜLKE RİSKLERİN BANKA KARLILIĞINA ETKİSİ

18. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ, Osmaniye, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.1170-1182

KATILIM BANKALARININ KARLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ

II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 4 - 05 May 2018, pp.260-268

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN FAKTÖELERİN FİRMA DEĞERLERİNE ETKİSİ

2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, Bursa, Turkey, 20 - 22 April 2017, pp.309-317

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN FAKTÖRLERİN FİRMA DEĞERİNE ETKİSİ

2. LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU, Bursa, Turkey, 20 - 22 April 2017, pp.309-317

Books & Book Chapters

COVID-19 Krizi ve Finansal Piyasalar

in: PARA VE FİNANS, Nurhan TOĞUÇ, Editor, İKSAD Publishing House, Ankara, pp.75-124, 2020

Finansal Krizler ve Risk Yönetimi

in: Multidisipliner Yaklaşımlar İktisadi Kriz Olgusu III, Gülgün Çiğdem, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.157-179, 2020

FİRMA PERFORMANSI

in: TEORİK VE AMPİRİK PERSPEKTİFTE SEÇİLMİŞ FİNANS KONULARI, ERAY GEMİCİ, Editor, NOBEL BİLİMSEL ESERLER, Ankara, pp.279-298, 2019

FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME

in: FİNANS TEORİSİNE UYGULAMALI KATKILAR, DEMİRELİ Erhan KARACA Süleyman Serdar, Editor, EKİN Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.109-132, 2019