Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN BORSALAR ARASINDAKİ OYNAKLIK YAYILIMI

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.42, ss.361-385, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

EKONOMİK VE FİNANSAL ÜLKE RİSKLERİNİNPAY FİYATLARI OYNAKLIĞINA ETKİSİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.1-16, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BORSA OYNAKLIĞININ MARKOV REJİM DÖNÜŞÜM YÖNTEMİYLE ANALİZİ

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.49, ss.246-256, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NAKİT TEMETTÜ ÖDEMELERİNİN FİRMA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN PANEL VERİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ: BİST 30 ÜZERİNE BİR UYGULAMA (2007-2017)

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.21, ss.69-89, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pay Piyasası Sektörleri Arasındaki Oynaklık Yayılımı

Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.6, ss.257-267, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Growth, Size and Capital Structure Decisions onProfitability in Istanbul Stock Exchange (ISE):2008-2017

International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM), cilt.8, ss.1748-1760, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CORONAVIRUS (COVID-19) AND STOCK MARKETS: THE EFFECTS OF THE PANDEMIC ON THE GLOBAL ECONOMY

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.1-16, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ETKİLEYEN KURUMSAL FAKTÖRLER: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖRNEĞİ

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.123-142, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Borsalar Arası İlişkilerin Özdüzenleyici Haritalarla Kümelendirilmesi

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, cilt.8, ss.1-13, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜLKE RİSKLERİNİN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINA ETKİSİ

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.5, ss.634-645, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship Between Insurance and Economic Growth

MONTENEGRIN JOURNAL OF ECONOMICS, cilt.16, ss.145-155, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

KURUMSAL FAKTÖRLERİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Journal of Economics, Business Political Studies, cilt.6, ss.180-195, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MARKA DEĞERİ İLE FİRMA DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ

Ömer Halis Demir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.338-350, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

FİNANSAL GELİŞMİŞLİK İLE İNSANİ GELİŞMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİSİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖRNEĞİ

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme, cilt.15, ss.341-358, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BANKALARA ÖZGÜ FİNANSAL RİSKLERİN BANKA KARLILIĞINA ETKİSİ

Uluslararası Yönetim Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi, cilt.7, ss.101-109, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekonomik ve Finansal Ülke Risklerin Banka Karlılığına Etkisi

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.12, ss.890-916, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

HİSSE SENETLERİ FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİYLE İNCELENMESİ

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.9, ss.119-135, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhasebe Temelli Performans Ölçümleri ile Piyasa Temelli Performans Ölçümlerinin CRITIC ve ARAS Yöntemleriyle Değerlendirilmesi

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.55, ss.83-102, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YABANCI PORTFÖY YATIRIMLARI, BORSA VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASI İLİŞKİLERİN VAR YÖNTEMİYLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, cilt.11, ss.1-20, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GELİŞTİRME ÖDENEĞİNİN ÜNİVERSİTELERİN GELİŞİMİNE ETKİSİ

Muhasebe ve Finans İncelemeleri, cilt.5, ss.9-26, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancı Portföy Yatırımları, Borsa VeMakro Ekonomik Değişkenler Arası İlişkilerin VAR YöntemiyleAnalizi: Türkiye Örneği

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.1-20, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Faaliyette Bulunan Sigorta Şirketlerinin Finansal Performans Analizi: 2006-2015

GAZİ İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, cilt.4, ss.25-38, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECT OF ENTERPRISE RISK MANAGEMENT ON FIRM PERFORMANCE: A CASE STUDY ON TURKEY

Financial Studies, cilt.21, ss.6-30, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN FAKTÖRLERİN FİRMA DEĞERİNE ETKİSİ

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri, ss.24-36, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FİNANSAL RİSKLERİN FİRMA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİST ÖRNEĞİ

Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.3, ss.1-18, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FİRMA KARLILIĞININ İŞLETME SERMAYESİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİST UYGULAMASI (2005-2015)

Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika, cilt.13, ss.1-14, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FİNANSAL GELİŞMİŞLİĞİ ETKİLEYEN MAKROEKONOMİK FAKTÖRLERİN GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTEOLAN ÜLKELER ÖRNEKLEMİNDE ANALİZİ 2000 2012

Journal of Economics, Finance and Accounting – (JEFA), cilt.3, ss.299-319, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

BORSA OYNAKLIĞININ MARKOV REJİM DÖNÜŞÜM YÖNTEMİYLE ANALİZİ

19. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ, 23 - 25 Eylül 2020, ss.601-607

Pay Piyasası Sektörleri Arasındaki Oynaklık Yayılımı

20. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, 12 - 14 Şubat 2020, ss.194-204

BANKA FİNANSAL RİSKLERİNİN BANKA KARLILIĞINA ETKİSİ

3 TH INTERNATIONAL CONGRESS ON TOURISM, ECONOMIC AND BUSINESS SCIENCES, 20 - 22 Haziran 2019, ss.86-91

EKONOMİK VE FİNANSAL ÜLKE RİSKLERİNİN PAY FİYATLARI OYNAKLIĞINA ETKİSİ

23. FİNANS SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2019, ss.678-687

EKONOMİK VE FİNANSAL ÜLKE RİSKLERİNİN PAY FİYATLARI OYNAKLIĞINA ETKİSİ

ULUSLARARASI 23. FİNANS SEMPOZYUMU, 9 - 12 Ekim 2019, ss.678-687

Banka Finansal Risklerinin Banka Karlılığına Etkisi

3. International Congress on Tourısm, Economic and Business Science, 19 - 21 Haziran 2019, ss.86-91

EKONOMİK VE FİNANSAL ÜLKE RİSKLERİN BANKA KARLILIĞINA ETKİSİ

18. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ, Osmaniye, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.1170-1182

KATILIM BANKALARININ KARLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ

II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.260-268

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN FAKTÖELERİN FİRMA DEĞERLERİNE ETKİSİ

2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2017, ss.309-317

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN FAKTÖRLERİN FİRMA DEĞERİNE ETKİSİ

2. LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU, Bursa, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2017, ss.309-317

Kitap & Kitap Bölümleri

COVID-19 Krizi ve Finansal Piyasalar

PARA VE FİNANS, Nurhan TOĞUÇ, Editör, İKSAD Publishing House, Ankara, ss.75-124, 2020

Finansal Krizler ve Risk Yönetimi

Multidisipliner Yaklaşımlar İktisadi Kriz Olgusu III, Gülgün Çiğdem, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.157-179, 2020

FİRMA PERFORMANSI

TEORİK VE AMPİRİK PERSPEKTİFTE SEÇİLMİŞ FİNANS KONULARI, ERAY GEMİCİ, Editör, NOBEL BİLİMSEL ESERLER, Ankara, ss.279-298, 2019

FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME

FİNANS TEORİSİNE UYGULAMALI KATKILAR, DEMİRELİ Erhan KARACA Süleyman Serdar, Editör, EKİN Basım Yayın Dağıtım, Bursa, ss.109-132, 2019