Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Ma'rifat Allah - Reason Relation in Muhammad ibn Yusuf al-Sanusi's Theological Understanding

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.21, sa.2, ss.1355-1382, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Eş‘arî ve Şâfiî Bir Âlim Olarak İlkiyâ el-Herrâsî ve Ahkâmü’l- Kur’ân Adlı Eserinin Kelâmî Boyutu

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.21, sa.1, ss.489-512, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Miftahu’l-Kenz Bağlamında Terzi Baba’nın İtikadî Görüşleri ve Yöntemi

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.141-152, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KELÂM’DA MUHALİN ANLAMI ve DEĞERİYLE İLGİLİ YAKLAŞIMLARA GENEL BİR BAKIŞ

KELAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.14, sa.2, ss.460-479, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İtikadî İlmî Düalite ve Toplumsal Ahlak

ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES, cilt.46, sa.2, ss.229-247, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eş arî Kelâmın Mağrib teki Merkezlerinden Tilimsân

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.1-14, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnanç Eğitimi Açısından Mağrib’te Kadınlara Yönelik Yazılan Akîde Eserleri

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.43, sa.1, ss.440-451, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ehl-i Sünnet Yapısını Desteklemesi Açısından Fas’taki Dini Yükseköğretimin Değerlendirilmesi

Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu II, Malatya, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2018, cilt.3, ss.519-534

Mağrib’de Eş’arîliğin Yayılmasında Bâkillânî ve Cüveynî’nin Etkileri

V. Uluslarası Şeyh Şa’ban-ı Velî Sempozyumu-Eş’xxarîlik, Kastamonu, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2018, ss.493-499

Kitap & Kitap Bölümleri

Bilimsel Araştırma Hazırlama Ve Yazmada İzlenecek Yolların İlahiyat Açısından Pratik Analizi

Gök Medrese İlahiyat Araştırmaları 3, Ebubekir Sıddık Yücel Hacı Mustafa Kiriş, Editör, Asitan, İstanbul, ss.61-83, 2019

Kader Hakkında Soru Sormaktan Engellemenin İnsan Açısından Değerlendirilmesi

Gök Medrese İlahiyat Araştırmaları 3, Ebubekir Sıddık Yücel, Hacı Mustafa Kiriş, Editör, Asitan, İstanbul, ss.47-59, 2019