Publications & Works

Articles Published in Other Journals

A Literary Genre Unknown Sufficiently in the Turkish Literature: Ruzname and An Example

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.20, no.1, pp.429-444, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier

Edebiyatımızda Çok Billinmeyen Bir Tür Rûznâme ve Bir Örneği

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.20, no.1, pp.429-444, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Şemseddin Sivasî nin Bilinmeyen Bir Eseri Pendnâme

ERDEM, no.69, pp.101-112, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Fazlullah Moral ın İki Mesnevîsi Ta ziye nâme ve Vefât ı Nebî

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.8, pp.25-42, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Şemseddin Sivasî nin Abdülvehhâb Gazi Menâkıbı

CÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.5-10, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Ahmed Hamdî nin Manzum Abdülvehhâb ı Gâzî Menkıbesi

CÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.73-88, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Bir Öncü Kitap Mevlid name İslâm Araştırmaları Dergisi

İslâm Araştırmaları Dergisi, no.26, pp.129-131, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Kur’ân-ı Kerîm’deki Vakıf İşaretleri Secâvend

Somuncu Baba Dergisi, no.125, pp.56-58, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sirâcî nin Manzum Kırk Hadis Tercümesi

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, vol.15, no.1, pp.127-150, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Fuzûlî

Anadolu’xxda Aleviliğin Dünü ve Bugünü(Ed. Halil İbrahim Bulut), pp.329-337, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Manzum Bir Kur an Falı

İSTEM, no.16, pp.181-198, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Müellifi Meçhul Bir Şurûtü s Salât Mesnevîsi

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, no.13, pp.175-187, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Regaibiyye ve Üsküdarlı Safi’xxnin Bir Regaibiyyesi

Somuncu Baba, İlim,Kültür ve Edebiyat Dergisi, no.90, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Şakir Ahmed Paşa nın Tertib i Nefis Mesnevîsi

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.12, no.2, pp.179-223, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

İlahiyat Fakülteleri Türk İslam Edebiyatı Bilim Dallarında Yapılan Çalışmalar

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.5, no.9, pp.549-588, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Edebiyatımızda Mevlid ve Bazı Mevlidlerin Yazılış Sebepleri

Somuncu Baba İlim, Kültür ve Edebiyat Dergisi, no.66, pp.34-38, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)

Fakültemiz Yüksek İslam Enstitüsü Mezunu Hocalarımızdan Prof Dr H İbrahim Şener 1934 2006

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.27, pp.185-188, 2006 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Süleyman Nazif e Göre İran Edebiyatı nın Edebiyatımıza Tesiri

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.8, no.1, pp.159-201, 2004 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Diva Edebiyatında Fenâyî Mahlaslı Şairler

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.7, no.1, pp.345-356, 2003 (Non Peer-Reviewed Journal)

Edebiyatımızda Fenâyî Mahlaslı Şairler

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.7, no.1, pp.345-355, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Okçuzâde Mehmet Şâhî ve Manzum Kırk Hadis Tercümesi Ahsenü l Hadis

DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.17, pp.115-148, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Üsküdarlı Sâfî nin Şi r i Sâfî İsimli Eseri Üzerine

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.6, no.2, pp.269-287, 2002 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Savaş Yıllarında Çıkan Bir Dergi Edebiyât ı Umûmiye Mecmuası 1916 1919

DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.15, pp.179-189, 2002 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Osman Nevres in Olaydı Redifli Gazeline Şerh Denemesi

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.6, no.1, pp.269-277, 2002 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

İbrahim Gülşenî nin Pendnâmesi

DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.16, pp.57-95, 2002 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Üsküdarlı Sâfî nin İslâm ı Hazret i Ömer Yahud Bir Harika Mesnevîsi

DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.13, pp.219-249, 2001 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Aşık Veyselin Şiirlerinde İrfani Boyut

Dünya Ozanı Aşık Veysel Sempozyumu Bildirileri, Turkey, 18 - 20 October 2021 Sustainable Development

Yunus Emre Bize Ne Söyler

Uluslararası Yunus Emre ve Anadoluda Türk Yazı Dilinin Geilşimi Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.76-85

Ahmedî’nin Memleketine Dair

Ahmedî Sempozyumu, Sivas, Turkey, 02 May 2018, pp.15-18

Edebiyatımızda Hz. Ömer

Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, Sivas, Turkey, 17 January 2018, vol.2, pp.505-518

Niyazi’nin Dilinden Yunus’u Okumak

III. Uluslararasu Yunus Emre Sempozyumu, Ordu, Turkey, 5 - 06 May 2017, pp.27-36

Münacatından Hareketle Yunus Emre nin Fuzulî ve Cahit Zarifoğlu na Etkisi

II. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu, Ordu, Turkey, 13 - 14 May 2016, pp.34-42

İslamî Türk Edebiyatında Münâcât Sultan Şairler Örneği

II. İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 06 October 2012

Türk İslam Edebiyatında Necip Fazıl ın Yeri

Necip Fazıl Sempozyumu, Sivas, Turkey, 10 - 12 June 2012

Ahmed Suzî nin Mesnevîleri

Sivasî Sufi Ahmed Sûzî ve Dönemi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 26 - 28 May 2012

XV Yüzyıl Mutasavvıf Şairleri ve İbrahim Tennûrî

I. Ulusal İbrahmi Tennûrî Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 4 - 05 June 2011

Sarıhatipzâde Ailesi Şairleri

Sarıhatipzadeler Sempozyumu, Sivas, Turkey, 8 - 10 May 2011

İslamî Türk Edebiyatında Kur an Falları

I. İslamî Türk Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2011

Lamiî Çelebi nin Mi râciyeleri

Bursalı Lamiî Çelebi ve Dönemi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 15 - 16 April 2011

Süleyman Çelebi Döneminde Edebî Hayat Üzerine

Mevlid ve Süleyman Çelebi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 5 - 08 September 2010, pp.252-255

Şeyh Hamid i Veli Evladından Bir Mevlid Şairi Salih Nihanî

Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Sempozyumu, Darende, Turkey, 18 - 20 June 2010

Eşrefoğlu nun Şairliği ve Hikmet

İznikli Gönül Adamı Eşrefoğlu Rûmî Sempozyumu, İznik, Turkey, 8 - 10 May 2010

Şiir Vadisinde Bir Ailenin Hikayesi Şemsî den Rindî ye Uzanan Halka

İlim ve Kültür Tarihinde Sivâsîler Sempozyumu, Sivas, Turkey, 30 April - 01 June 2010

Üsküdarl› Sâfî’nin Cidâl-i Sa‘dî Bâ-müddeî Mesnevisi

IV. Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 11 - 14 January 2010, pp.587-607

Fuzuliye Göre Hz. Ali

Hazreti Ali Sempozyumu, İzmir, Turkey, 24 - 25 October 2007, pp.385-396

Fuzûlî nin Farsça Divanı nın Batı Türkçesi ve Azeri Türkçesine Çevirileri Üzerine

Adıyaman Üniversitesi Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, Adıyaman, Turkey, 15 - 16 May 2009

Bir Osmanlı Klasiği Mevlid

Yazılışının 600. Yılında Bir Kutlu Doğum Şaheseri Uluslararası Mevlid Sempozyumu, Bursa, Turkey, 16 - 17 April 2009

Fuzûlî ye Göre Hz Ali

Hz. Ali Sempozyumu, İzmir, Turkey, 1 - 03 November 2007

Prof. Dr. Nusret Çam’ın Şiir Diliyle Kur’an-ı Kerim Meali Münasebetiyle

Kur’xxan Meâlleri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 24 - 26 April 2003, pp.87-103

Ahmed Sûzî ve Pendnâmesi

Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu, Sivas, Turkey, 21 - 25 May 2007

Sivaslı Divan Şairleri

I. Ulusal Sivas Sempozyumu, Sivas, Turkey, 22 - 24 April 2007

Üsküdarlı Sâfî ve Cidâl i Sa d i Bâ Müddeî Mesnevîsi

Üsküdar Sempozyumu IV, İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2006

Beylikler Döneminde Sivaslı Şairler

Selçuklular Döneminde Sivas Sempozyumu, Sivas, Turkey, 29 September - 01 October 2005

Şark Klasiklerinden Attar ın Pendnâmesi nin Türk Halk İnanışlarına Etkisi

Klasiği Yeniden Düşünmek Uluslararası Sempozyum, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2004

Sivaslı Mevlid Şairleri

Cumhuriyetin 80. Yılında Sivas Sempozyumu, Sivas, Turkey, 15 - 17 May 2003

Books & Book Chapters

İhramcızade Mevlidi

Sivas Belediyesi, Sivas, 2020

Edebiyatımızda Hz. Osman

in: Hz. Osman, Ali Aksu, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, pp.351-364, 2020

Bezm ü Rezmde Sivas Yansımaları

in: Kadı Burhaneddin Kitabı, , Editor, Sivas Cumhuriiyet Üniversitesi Yayınları, pp.29-38, 2020

Yunus Şiirinde İnsanın Hayat Serüveni- Hamlık ve Pişmek Üzerine

in: Yunusun Dili, , Editor, Ordu Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Ordu, pp.17-23, 2019

Sırrı fâş etmek: Nesîmî ve Tasavvuf şiirimiz

in: Nesîmî Kitabı, Alim Yıldız-Yusuf Yıldırım, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, pp.179-186, 2019

Nesîmî’xxye Ait Olduğu Düşünülen Bazı Gazeller

in: Nesimi Kitabı, , Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.77-82, 2019

Yesevî’xxden Yunus’xxa Hakîkat Dili Türkçe

in: Yunusun Dili, Alim yıldız-Yusuf Yıldırım, Editor, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu, pp.9-16, 2019

Sefil Selimi

Ketebe, Sivas, 2018

Âşık Veysel

Ketebe, Sivas, 2018

Açılın Kapılar Şaha Gidelim Pir Sultan Abdal

in: Türk Düşünce Tarihi (El Kitabı), Bayram Ali Çetinkaya, Editor, Grafiker, pp.120-145, 2018

İslam Öncesi Türk Düşüncesi

in: Türk Düşünce Tarihi, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, Grafiker, İstanbul, pp.33-51, 2018

Sivaslı Divan Şairleri

Sivas Belediyesi Yayınları, Sivas, 2017

Kırk Hadis

Be Yayınları, Sivas, 2017

Seyrimde Bir Şehre Vardım

Be Yayınları, Sivas, 2017

Heşt Bihişt Şemseddin Sivasî

Sivas Belediyesi Yayınları, Sivas, 2017 Creative Commons License

Türk İslam Edebiyatında Hz. Fatıma

in: Cennet Kadınlarının Seyyidesi Hz. Fatıma, , Editor, Sivas Belediyesi, pp.123-134, 2017

Salih Nihânî ve Mevlidi

in: Mevlid Külliyatı III, Bilal Kemikli, Editor, DİB Yay., İstanbul, pp.109-135, 2016

İhramcızâde İsmail ve Mevlidi

in: Mevlid Külliyatı III, Bilal Kemikli, Editor, DİB Yay., İstanbul, pp.205-225, 2016

Tâhir Nadi ve Mevlidi

in: Mevlid Külliyatı III, Bilal Kemikli, Editor, DİB Yay., İstanbul, pp.137-158, 2016

Kazancızâde Emin Edîb Hayatı Şiirleri

Sivas Belediyesi Yayınları, Sivas, 2015 Creative Commons License

Şemseddin Sivasî Sivas'a ve Sivaslılara Duaları

in: Şemseddin Sivasî Hayatı Duaları Şiirleri, Murat Kıral, Editor, Sivas Vilayet Kitaplığı, Sivas, pp.47-75, 2015

Çeşitli Yönleriyle Hz Hasan

Be Yayınları, Sivas, 2014

Geleneğin İzinde

Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2013

Üsküdarlı Safi Hayatı Şiirleri

Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 2013

Ahmed Sûzî Divanı

BURUCİYE YAYINLARI, Sivas, 2012 Creative Commons License

Sûzî’xxnin Mesnevileri

in: Sivaslı Sûfî Ahmed Sûzî ve Dönemi, Alim Yıldız, Editor, Buruciye Yayınları, Sivas, pp.295-305, 2012

Ahmed Hamdi Divânı

Buruciye Yayınları, Sivas, 2011 Creative Commons License

Şuarâ Meclisi

Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2011

Şiirin Gölgesinde

Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2011

Ahmed Sûzî Hayatı ve Şiirleri

Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 2011 Creative Commons License

Türk İslam Edebiyatı

Rağbet Yayınları, İstanbul, 2010

Fenayî Cennet Efendi Divanı

Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 2010 Creative Commons License

Üç Bülbülden Güllerin Efendisine

NasihatYayınları, Malatya, 2010

İhramcızâde İsmail Hakkı

in: Mevlid i Nebi İhramcızâde İsmâil Hakkı Toprak, , Editor, Asitan, pp.9-18, 2010

Yeniden Söylenen

Buruciye Yayınları, 2008

Sivaslı Şairler Antolojisi

Sivaslılar Vakfı Yayınları, İstanbul, 2003