Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kamu Harcama Türlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.515-526, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekonomik Özgürlükler ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: BRICS Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.13, sa.3, ss.546-558, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenilenebilir Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye İçin Bir Toda-Yamamoto Nedensellik Anazlizi

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.21, sa.1, ss.68-83, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PARA ARZI İÇSELLİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.144-152, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurumsal Faktörlerin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Ampirik BirÇalışma

Ekinoks Ekonomi İşletme ve Siyasal Çalışmalar Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.181-196, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Enflasyonun Belirleyicileri Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma

Uluslararası Yönetim Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.13-21, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekonomik Büyümede Güven Faktörünün Etkisi: Türkiye Örneği

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.155-163, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Harcamaları-Gelir Dağılımı İlişkisi: Türkiye İçin Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.412-427, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergilerin Gelir Dağılımı Üzerine Etkisi: Uygulamalı Bir Çalışma

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.118-131, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Uygulamalı Bir Çalışma

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.20, sa.2, ss.420-430, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enflasyon-Faiz İlişkisi: Bir ARDL/Sınır Testi Uygulaması

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.11, ss.515-528, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Akılcı İlaç Kullanımına İlişkin Bir Araştırma

İşletme Bilimi Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.35-48, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihsel Süreç İçerisinde Faizin Kuramsal Açıdan Gelişimi

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.131-160, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Faiz Oranlarını Etkileyen Faktörler: Bir ARDL/Sınır Testi Uygulaması

Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, cilt.19, sa.3, ss.907-928, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Vergi Dairesi Personeli Açısından Vergi Aflarının Etkinliği: Sivas İlinde Bir Araştırma

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.275-302, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekonomi Okuryazarlığı Düzeyinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma

Akademik Bakış, sa.48, ss.46-60, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergilemede Mükellef Hakları ve Vergi İnceleme Elemanlarının Mali Sorumlulukları

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.365-381, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lider-Üye Etkileşimi ve Tükenmişlik İlişkisi: Hastanelerde Bir Uygulama

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.1-21, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Human Capital: A Comparison in APEC Countries

3th International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2019

EKONOMİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ

VII. Uluslararası “İdealden Gerçeğe Toplum, Siyaset, Ekonomi, 12 - 13 Ekim 2018

Petrol Arz Güvenliği Açısından Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

International Conference on Social Sciences - Cappadocia ICOSS, Nevşehir, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2018, ss.278

Avrupa Birliği Enerji Arz Güvenliği Politikası Açısından Hazar Bölgesi Enerji Kaynaklarının Önemi

International Conference on Social Sciences - Cappadocia ICOSS, Nevşehir, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2018, ss.277

Güven Faktörünün Faiz Oranları Üzerine Etkisi: Ampirik Bir Çalışma

Al-Farabi 2nd International Congress On Social Sciences, Gaziantep, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2018

Vergilerin Gelir Dağılımı Üzerine Etkisi: Uygulamalı Bir Çalışma

Al-Farabi 2nd International Congress On Social Sciences, Gaziantep, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2018

Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Uygulamalı Bir Çalışma

III. International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.365

Enflasyon-Faiz İlişkisi Bir ARDL/Sınır Testi Uygulaması

ISEOS 2017 XVIII. International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.73

Gibson Paradoksunun Türkiye İçin Geçerliliğinin Test Edilmesi: Sınır Testi Yaklaşımı

ISEOS 2017 XVIII. International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.9

Enflasyon Faiz İlişkisi Kapsamında Fisher Hipotezinin Türkiye için Sınır Testi ile Sınanması

International Congress on Politic, Economic and Social Studies, Saraybosna, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.108-109

Faiz Döviz Kuru İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma

International Congress on Politic, Economic and Social Studies, Saraybosna, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, cilt.1, ss.60-61

Türkiye’de Döviz Kurları Üzerindeki Baskının Nedenleri ve Döviz Kuru İstikrarının Sağlanmasında Reel Sektöre Yönelik Politikalar

III. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Barcelona, İspanya, 27 - 30 Nisan 2017, cilt.1, ss.131-133

Kitap & Kitap Bölümleri

OKUN YASASININ GEÇERLİLİĞİNİN SINANMASI: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ

ULUSAL, ULUSLARARASI VE KÜRESEL ÖLÇEKTE İKTİSAT UYGULAMALARI, KARABULUT Şahin, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.293-306, 2021

TÜRKİYE’DE ENFLASYON İLE İŞSİZLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ

Sosyal Bilimlerde Ekonomi-Politik Yazılar, YILMAZ Veysel, Editör, İksad Publishing House, Ankara, ss.5-33, 2021

Yenilenebilir Enerji Tüketimi İle Ekonomik Büyüme İlişkisi: Yükselen Asya Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi

Yükselen Asya: Makro Göstergeler, Çevre, Enerji, Büyüme İlişkileri ve Kalkınma Deneyimleri, ERKEKOĞLU Hatice, ARIÇ Kıvanç Halil, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.85-102, 2020

Yükselen Asya Ülkelerinin Makroekonomik Göstergelerinin Değerlendirilmesi

Yükselen Asya: Makro Göstergeler, Çevre, Enerji, Büyüme İlişkileri ve Kalkınma Deneyimleri, ERKEKOĞLU Hatice, ARIÇ Kıvanç Halil, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.1-18, 2020

Türkiye’de Enflasyon ve Para İkamesi İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Analiz

Temel Ekonomik Göstergeler Çerçevesinde Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler, BİCİL İbrahim Murat, BİÇEN Ömer Faruk, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.55-72, 2020

The Relatıonshıp Of Instıtutıonal Structure–Economıc Growth: An Empırıc Study On Turkey

Studies at the Crossroads of Management Economics, Samet Evci, Anshuman Sharma, Editör, IJOPEC Publication, London, ss.115-125, 2020

N-11 Ülkelerinde Yolsuzluk ile Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Analiz

Makroekonomik Göstergeler Çerçevesinde N-11 Ülkeleri, BALIKÇIOĞLU Nevzat, Editör, Orion Kitabevi, Ankara, ss.27-41, 2020

Türkiye’de Gelir Dağılımını Etkileyen Faktörler: Uygulamalı Bir Çalışma

Sosyal Bilimlerde Değişim ve Gelişim Yazıları III, Prof.Dr. Cuma ÇATALOLUK , Doç.Dr. Doğan BOZDOĞAN, Editör, Taşhan Kitabevi, Tokat/Merkez, ss.53-88, 2020

Türkiye’de Gelir Dağılımı Sorunu: Türlerine Göre Gelir Dağılımı Analizi

Güncel Sorunlarıyla Türkiye Ekonomisi: Dinamik Bir Analiz, Barış AYTEKİN, Editör, İksad Publishing House, ss.233-260, 2019

SİVAS’TA KAMU MALİYESİ GÖSTERGELERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

SİVAS EKONOMİSİ ”GEÇMİŞİ, BUGÜNÜ, GELECEĞİ”, İLKAY NOYAN YALMAN, Editör, Altan Matbaa, Sivas, ss.399-424, 2019