Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Yönetici Bir Kadın ise Lider Prototipi Farklılaşır mı?

İşletme Bilimi Dergisi, vol.8, no.3, pp.477-501, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kadın Girişimci Profilinin Belirlenmesine Yönelik TR72 Bölgesinde BirAraştırma

Girişimcilik İnovasyon ve PazarlamaAraştırmaları Dergisi, vol.4, no.8, pp.179-196, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ÇALIŞANLARINPERFORMANS ALGISI ÜZERİNE ETKİSİ: PLASTİK ÜRETİM İŞLETMESİNDE BİR ARAŞTIRMA

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.21, no.2, pp.186-207, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

QUANTIFYING FAMILY BUSINESS OWNERS' ATTITUDES TOWARDS SUCCESSION: DELVING DEEPER BY RANDOM FORESTS

CENTRAL EUROPEAN BUSINESS REVIEW, vol.9, no.3, pp.1-23, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Meslek Etiği ve Akademisyenlerin Etik Değerleri Üzerine Nicel Bir Araştırma

OPUS, vol.14, no.20, pp.1228-1258, 2019 (Other Refereed National Journals)

AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİMİNDEVRİ VE VARİSTE ARANILAN ÖZELLİKLER: ARDAHAN VE SİVAS ÖRNEĞİ

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.20, no.1, pp.75-90, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ENDÜSTRİ 4.0:BİR YAZIN ÇALIŞMASI

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.19, no.2, pp.110-117, 2018 (Other Refereed National Journals)

GİRİŞİMCİ OLMAK YA DA OLMAMAK: AİLE İŞLETMELERİNDE 2. VE 3. KUŞAĞIN İKİLEMİ

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.7, pp.186-202, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Kimlik İlişkisi Sendikal Bağlamda Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.30, no.5, pp.1225-1240, 2016 (Other Refereed National Journals)

Mobbingin Etik İklim ve Çalışanların İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.35, pp.127-139, 2016 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelerde Etik Duyarlılık Sivas İli Merkez Kamu Hastanelerinde Bir Araştırma

İş Ahlakı Dergisi, vol.8, no.1, pp.47-66, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eurasian Journal of Business and Economics

Can Ethical Leaders Heal The Wounds? An Emprical, vol.8, no.15, pp.199-218, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nurses' Ethical Sensitivity: Research on Central Public Hospitals in Sivas Province

TURKISH JOURNAL OF BUSINESS ETHICS, vol.8, no.1, pp.56-66, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Kariyer Yönetimi Uygulamalarının İş Tatminine Etkisi Kamu Ve Özel Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.45-61, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Kariyer Yönetimi Uygulamalarının İş Tatminine Etkisi Kamu ve Özel Sağlık Kuruluşlarına Yönelik Bir Araştırma

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.45-61, 2014 (Other Refereed National Journals)

İş Etiği ve Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.139-157, 2011 (Other Refereed National Journals)

Örgütlerde Mobbing ve Tükenmişlik Olgusu Arasındaki İlişkilere Yönelik Bir Araştırma

NWSA: New World Sciences Academy, vol.6, no.2, pp.229-241, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sivas Sanayi İşletmelerinin Şubat 2001 Ekonomik Krizine Genel ve Yönetsel Tepkileri

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.4, no.1, pp.99-120, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sivas Sanayi İşletmelerinin Şubat 2001 Ekonomik Krizine Genel Yönetsel Tepkileri

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.99-120, 2003 (Other Refereed National Journals)

İnsan Kaynakları Yönetiminde Uluslararası Yaklaşım Gerekliliği

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.161-180, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Kariyer Engeli Olarak Cam Tavan Sendromu: Sivas İlinde Öğretmenler Üzerine BirAraştırma

IV. INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP, EMPLOYMENT AND CAREER CONGRESS, Muğla, Turkey, 17 - 20 October 2019, vol.2, pp.719-733

The Relation of Managing Diversity Practices with Organizational Attraction and Organiztional Alienation

3th International Congress onTourism, Economic and Business Sciences, Sivas, Turkey, 19 - 21 June 2019, vol.1, pp.64

Aile İşletmelerinde Yetki Devri ve Variste Aranılan Özellikler: Ardahan Ve Sivas Örneği

2.Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, Nevşehir Kapadokya, Turkey, 9 - 11 November 2018

Girişimci Olmak ya da Olmamak: Aile İşletmelerinde 2. ve 3. Kuşağın İkilemi

International EMIEntrepreneurship and Social SciencesCongress, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 27 - 29 April 2018, pp.170-172 Sustainable Development

THE EFFECT OF THE STRATEGIC MANAGEMENT TOOLS ON SMES' FIRM PERFORMANCE

13th International Strategic Management Conference (ISMC), Podgorica, Serbia And Montenegro, 6 - 08 July 2017, vol.34, pp.352-362 Creative Commons License identifier

Girişimcilerin Sosyal Sermayelerinin Girişimcilik Performansı Üzerindeki Etkisi

II. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER SEMPOZYUMU, Muğla, Turkey, 9 - 11 October 2015, pp.137-143

TURİZM ALANINDA YÜKSEKÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİNGLOBAL TURİZM KARİYERİNE İLİŞKİN ALGILARININBELİRLENMESİ

I. Eurasia International Tourism Congress:Current Issues, Trends, and Indicators, Konya, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.3, pp.437-447

Turizm Alanında Yükseköğrenim Gören Öğrencilerin Global Turizm Kariyerine ilişkin Algılarının Belirlenmesi

I.EURASIA INTERNATIONAL TOURISM CONGRESS: CURRENT ISSUES, TRENDS, AND INDICATORS, Konya, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.3, pp.437-447

Business Ethics from the Point of View of Corporate Social Responsibility in Strategic Management

ICESoS’13 International Conference on Economic and Social Studies, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 10 - 11 May 2013 Sustainable Development

Business Ethics fom the Point of View of Corporate Social Responsibility in Strategic Management

International Conference on Economic and Social Studies, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 10 - 11 May 2013, vol.2, pp.1622-1636 Sustainable Development

Engelli İstihdamı Konusundaki Tutumların BelirlenmesineYönelik Sivas İlinde Bir Araştırma

20.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İzmir, Turkey, 24 - 26 May 2012

Yükselen Trend: Kadın Girişimciliği ve Sivas İlinde Kadın Girişimciliği Üzerine Bir Araştırma

4. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Manisa, Turkey, 2 - 04 May 2012, pp.372-384

Corporate Social Responsibility: A Study of Striking Corporate Social Responsibility Practices in Sport Management

7th International Strategic Management Conference, Paris, France, 30 June - 02 July 2011, vol.24 Sustainable Development identifier identifier

KÜRESEL KARİYER OLGUSU ve SPOR YÖNETİMİNDE KÜRESEL BİR YÖNETİCİ ÖRNEĞİ ŞENES ERZİK

18.ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI, Turkey, 20 - 22 May 2010, pp.922

Books & Book Chapters

Turizm Sektöründe Aile İşletmeleri

in: Turizm Girişimciliğinin Doğası, Konaklıoğlu Ece, Koç Burcu, Atar Yılmaz Ayşe, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.189-207, 2022

Turizm İşletmelerinde Kurumsallaşma

in: SOSYAL BILIMLERDE GÜNCEL ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER, Karabıyık İlyas, Sansar M. Fatih, Editor, Akademisyen Yayınevi A.Ş., Ankara, pp.289-304, 2021

Dijital Çağda Kobi’lerin İnsan Kaynakları Yönetimi Sorunları Ve Çözüm Önerileri

in: İşletme ve Yönetim Fonksiyonları Perspektifiyle KOBİ Sorunları ve Çözüm Önerileri, Berrin Filizöz, Editor, EKİN YAYINCILIK, Bursa, pp.69-108, 2020

Küçükve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

in: İşletme ve Yönetim Fonksiyonları Perspektifiyle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) Sorunları ve Çözüm Önerileri, Berrin FİLİZÖZ, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.1-18, 2020

MARKALAŞMADA TEMEL ADIM: MARKA TESCİLİ VE ARDAHAN

in: ARDAHAN DEĞERLEMELERİ -I- Sosyo-Politik, Kültürel ve İktisadi Bağlamda Değerler, Potansiyeller ve Yaklaşımlar, İHSAN KURTBAŞ, Editor, NOBEL, Ankara, pp.347-365, 2019

BÖLÜM 13 MARKALAŞMADA TEMEL ADIM: MARKA TESCİLİ VE ARDAHAN/ ARDAHAN’xxIN SOSYO-EKONOMİSİ

in: ARDAHAN DEĞERLEMELERİ-ISOSYO-POLİTİK, KÜLTÜREL VE İKTİSADİ BAĞLAMDA DEĞERLER, POTANSİYELLER VE YAKLAŞIMLAR, Doc.Dr. İhsan Kurtbaş, Editor, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara, pp.347-365, 2019

Çalışan Gençler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği

in: Türkiye de İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları, Berrin Filizöz, Ayşe Kocabacak , Editor, Seçkin Yayınları, Ankara, pp.232-262, 2016

Örgütsel İletişim

in: Yönetim ve Organizasyon, Atatürk Üniversitesi , Editor, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Erzurum, pp.1-16, 2016

Gruplar ve Grup Davranışları

in: Davranış Bilimleri, Mustafa Paksoy, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.231-248, 2013

Etik ve etiğe ilişkin temel kavramlar

in: İşletme Etiği, Zeyyat Sabuncuoğlu, Editor, Beta, İstanbul, pp.1-38, 2011

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Etik

in: İşletme Etiği, Sabuncuoğlu, Zeyyat , Editor, Beta Yayınevi, İstanbul, pp.217-249, 2011

Etik ve Etiğe İlişkin Temel Kavramlar

in: İşletme Etiği, Sabuncuoğlu, Zeyyat , Editor, Beta Yayınevi, İstanbul, pp.1-38, 2011