Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SANATSAL ÜRETİMDE TOPLUMSAL KAYGILAR: RESSAMLARÖRNEĞİ

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, sa.71, ss.179-201, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerel Halkın Turizmin Etkileri İle İlgili Algı Ve Beklentileri: Sivas İli Üzerine Bir Çalışma

Journal of Strategic Research in Social Science, cilt.4, sa.3, ss.235-260, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ALTERNATİF BİR EKOLOJİK YAŞAM MODELİ: TaTuTa (EKOLOJİK ÇİFTLİKLERDE TARIM TURİZMİ VE GÖNÜLLÜ BİLGİ, TECRÜBE TAKASI) PROJESİ”

Journal of Current Researches on Social Sciences, cilt.7, sa.3, ss.313-332, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜNİVERSİTE-KENT ETKİLEŞİMİ BAĞLAMINDA SİVAS’TA CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ALGISI

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.41, sa.1, ss.45-62, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SPORTİF AÇIDAN 2007-2016 YILLARI ARASINDAKİ MEVCUT DURUMUN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ANALİZİ

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, sa.12, ss.23-41, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kültürel Miras Farkındalığı: Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama Çalışması

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.9, sa.16, ss.86-100, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KİMLİK BAĞLAMINDA POPÜLER MÜZİK: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİNDE

the Journal of Academic Social Sciences, cilt.45, sa.45, ss.128-154, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study Of Awareness Of Cultural Heritage Sivas Sample

International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI, cilt.5, sa.9, ss.73-81, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Makine ve Ulaştırma Araçları Sektöründe Rekabet Gücünün Analizi: Türkiye, Çin ve Hindistan Örneği

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, sa.45, ss.865-876, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Dış Ticaret Yapısı: Türkiye ve AB-15 Ülkeleri Örneği

Kesit Akademi Dergisi, sa.4, ss.125-139, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ANALYSIS OF COMPARATIVE ADVANTAGE IN LABOR INTENSIVE GOODS THE CASE OF PAKISTAN

INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL, sa.22, ss.45, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determinants of Foreign Direct Investment Inflows in Turkey: ARDL Bounds Testing Approach

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, sa.16, ss.88-105, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çin’in Dış Ticaret Performansı ve Sektörel Rekabet Gücünün Ölçümü

Akademik Bakış Dergisi, sa.54, ss.242-257, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çin ve ASEAN-5 Ülkelerinin İmalat Sanayi Rekabet Gücünün Karşılaştırmalı Analizi

The Journal of International Management Research, sa.2, ss.20-32, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY CONSUMPTION, ECONOMIC GROWTH AND TRADEOPENNESS IN TURKEY

Uluslarası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, sa.42, ss.1648-1652, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TARIMSAL GIDA ÜRÜNLERİNDE YATAY VE DİKEY ENDÜSTRİ-İÇİ TİCARETİN ÖLÇÜMÜ: ÇİN VE B

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.1, ss.145, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE DE İŞSİZLİĞİN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK ANALİZ

Kesit Akademi, cilt.2, sa.3, ss.85, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Socıologıcal Examınatıon Of Wage Expectatıon Levels Of Healthcare Employees Workıng In Publıc And Prıvate Healthcare Organızatıons

Internatıonal Refereed Journal Of Research On Economıcs Management, sa.6, ss.27, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi: BRIC Ülkeleri Üzerine Bir PanelRegresyon Analizi

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, cilt.3, sa.4, ss.154-160, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SMOKING ALCOHOL AND DRUG USE AMONG UNIVERSITY STUDENTS ITS RELATION WITH SOCIAL AND FAMILY PROBLEMS

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES, sa.4, ss.104, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF TURKISH READERS AND A SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING THEIR READING CHOICES

ACED INTERNATIONAL JOURNAL OF FAMILY CHILD AND EDUCATION, sa.6, ss.125, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A PRACTICAL EXAMPLE OF NURSES USE OF SOCIAL MEDIA AND THEIR LEVEL OF PERCEPTION OF THEIR JOB

INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF COMMUNICATION AND HUMANITIES RESEARCHES, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PRACTICAL EXAMPLE OF SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF SOCIAL DIMENSIONS OF CRITICAL THINKING TENDENCIES

INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF COMMUNICATION AND HUMANITIES RESEARCHES, sa.7, ss.1, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gençlerin Siyasi Tutum ve Tercihlerinde Siyasi Partilerin Etkisi

Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi, sa.418, ss.18-52, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study on Developing a Scale Directed to the Professional Attitude and Social Perceptions of Employess

International Refereed Academic Social Sciences Journal, sa.20, ss.42-57, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AKADEMİSYENLİKTE İŞ DOYUMU

the journal of international social research, cilt.8, sa.40, ss.494-501, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A STUDY ON DEVELOPING A SCALE DIRECTEDTO THE PROFESSIONAL ATTITUDE AND SOCIALPERCEPTIONS OF EMPLOYEES

IIB INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL, cilt.20, ss.42-57, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOCIOLOGICAL EXAMINATION OF WAGE EXPECTATION LEVELSOF HEALTHCARE EMPLOYEES WORKING IN PUBLIC AND PRIVATEHEALTHCARE ORGANIZATIONS

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF RESEARCHES ON ECONOMY MANAGEMENT, sa.6, ss.27-42, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜNİVERSİTELERDE ASİSTANLARA YÖNELİK PSİKOLOJİK TACİZ GAZİ KOCAELİ ve CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.4, sa.1, ss.297-310, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AKADEMİK CAMİADA YURTTAŞLIK ALGISI ve BİLİNCİ CÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ ÖRNEĞİNDE

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.35, sa.2, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

GENÇLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARI: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİNDE

3. ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ, 21 - 22 Nisan 2017

Türkiye’de İmalat Sanayi İhracatının Yapısı ve Rekabet Gücünün Analizi

18.Ulusal İktisat Sempozyumu, Konya, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2015, ss.41-58

Üniversitelerde Mobbing ve Toplumsal Cinsiyet: Vaka Analizi

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, 18 - 21 Mayıs 2017

SPORTİF AÇIDAN 2007-2016 YILLARI ARASINDAKİ MEVCUT DURUMUNFARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ANALİZİ

2. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ ve PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 24 - 25 Mart 2017

Üniversitelerde Araştırma Görevlilerine Yönelik Psikolojik Taciz Gazi Kocaeli ve Cumhuriyet Üniversitesi Örneği

II. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI (SOSBİLKO) 2012, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2012

FARKLI MÜZİK TÜRLERİNİN MOTİVASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

1.MÜZİK VE SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 24 - 25 Mart 2016

Çin’de Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki

Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Aralık 2015, ss.13-14

Bölgesel Rekabet Gücünün Artırılmasında Kümelenme Stratejisinin Önemi

3.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Bingöl, Türkiye, 15 - 16 Ekim 2015, ss.1303-1319

BÖLGESEL REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASINDA KÜMELENMESTRATEJĠSĠNĠN ÖNEMĠ

3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 15 - 16 Ekim 2015

Mobilya ve Dekorasyon Programı Öğrencilerinin Sosyo Ekonomik Durumları ve Mesleki Eğilimleri Arasındaki İlişki Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Örneğinde

IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi “Aktif Yaşlanma ve Aktif Vatandaşlık İçin Eğitim”, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

Yeni Toplumsal Hareketler Bağlamında Feminizm

HER ALANDA KADIN OLMAK, Ümran SEVİL, Ayça GÜRKAN, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.11-37, 2018

ürkiye’de İmalat Sanayi İhracatının Yapısı ve Rekabet Gücünün Analizi

Tasarruf, Sürdürülebilir Büyüme ve Teknolojik Gelişme, , Editör, İmaj Yayınevi, ss.41-58, 2017

Türkiye’de İmalat Sanayi İhracatının Yapısı ve Rekabet Gücünün Analizi

Tasarruf, Sürdürülebilir Büyüme ve Teknolojik Gelişme, Oya S.Erdoğdu, Dilek Temiz Dinç, M.Aykut Attar, Editör, İmaj Yayınevi, Ankara, ss.41-58, 2017

AİLEYE YÖNELİK YAKLAŞIM ve YÖNTEMLER

Aile SOSYOLOJİSİ, Nazmi AVCI, Erdal AKSOY, Editör, Lisans, ss.47-69, 2016

KÜRESEL EKONOMİ ÇAĞINDA EMEK PİYASALARI ve EŞİTSİZLİK

EKONOMİ SOSYOLOJİSİ, Mustafa TALAS, Bülent ŞEN, Editör, Lisans, ss.159-211, 2016

EĞİTİM KURUMLARINDA YÖNETİM VE LİDERLİK

NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD ŞTİ., 2015

Sistem: Kapsayıcı Düzen

Modern Sosyoloji Kuramları, Zafer CİRHİNLİOĞLU, Editör, Gündoğan Yayınları, İstanbul, ss.199-229, 2008