Announcements & Documents

Crisis Management in Crisis, Chaos and Social Trauma
Report
4/11/2020

Kriz ve Kaos etkin bir biçimde yönetilirse toplumsal travmanın önüne geçilebilir.
kriz-kaos1.jpg Creative Commons License

The Adaptation of the Parenting Behavior Inventory-Revised (EDE-R) to Turkish Culture: A Validity and Reliability Study
Report
12/1/2018

Weis ve Toolis (2010) tarafından ebeveynlik davranışlarını değerlendirmek için yeniden revize edilen Ebeveynlik Davranış Envanteri-Revize 30 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin puanlaması 6’lı derecelendirme ile yapılmakta olup alt boyutlara göre puan alınabilmektedir. Ölçeğin Türkçe’ye adaptasyonu Sarıçam (2018, 2022) tarafından yapılmıştır. KMO örneklem uygunluk katsayısı .80 ve Bartlett Küresellik Test sonucu 7371.29 (sd=435, p<.01) olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin DFA uyum iyiliği değerleri χ2=1244.94, sd=402 χ2/sd=3.097, RMSEA=.084, CFI=.89, IFI=.89, NFI=.89, PNFI=.90 olarak bulunmuştur. EDE-R ile Aile Uyum Ölçeği arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler saptanmıştır.  Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı içtenlik/samimiyet alt boyutu için α=.81, Kontrol alt boyutu için α=.84, aşırı kızgınlık/düşmanlık alt boyutu için .90 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre EDE-R’nin Türk kültüründe ebeveynlik davranışlarını değerlendirmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Ebeveynlik Davranış Ölçeği-Revize (....jpg Creative Commons License