Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Şikayet Yönetimi Perspektifinden Müşteri Memnuniyeti veDavranışsal Niyet Üzerine Kavramsal Bir Model Önerisi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.23, pp.1873-1887, 2019 (Other Refereed National Journals)

İSTANBUL İLİNDEKİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNE YAPILANŞİKÂYETLERİN İNCELENMESİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.43, no.2, pp.239-252, 2019 (Other Refereed National Journals)

A study on mobile health applications indermatology

CUMHURİYET TIP DERGİSİ, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

A study on mobile health applications in dermatology

Cumhuriyet Medical Journal, vol.41, pp.605-610, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

ÇOCUK DOSTU OTELLER İLE İLGİLİ ŞİKÂYETLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ

İşletme Bilimi Dergisi, pp.451-475, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Kangal Balıklı Kaplıca ’ya Yurt Dışından Gelen Sağlık(Medikal) Turistlerin Profili: 3 Yıllık İzlem Çalışması

Researcher Soscial Science Studies, vol.6, no.4, pp.144-152, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Health Tourısm Educatıon:The Case of Turkey and the World

International Journal of Health Management and Tourism, vol.3, no.3, pp.122-132, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

EFFECTS OF THE URBAN IMAGE ON THE DESTINATION IMAGE IN HEALTH TOURISM: THE CASE OF SIVAS

International Journal of Health Management and Tourism, vol.3, pp.97-108, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMUNA BAŞVURAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIM DURUMLARININ BELİRLENMESİ

The Journal of Social Science, no.27, pp.370-385, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversitelerin Sağlıkla İlgili Lisans Programlarında Kalite Eğitimi: Türkiye Örneği

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, vol.14, no.2, pp.87-102, 2018 (Other Refereed National Journals)

HEKİMLERİN REÇETELEME KARARINDA İLAÇ MÜMESSİLLERİNİN ROLÜ: PİLOT ÇALIŞMA

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.54, pp.900-905, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The relationship of organizational commitment, job satisfaction and burnout on physicians and nurses?

Journal of Economics Management, vol.28, no.2, pp.90-111, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationship of Organizational Commitment, Job Satisfaction and Burnout of Physicians and Nurses

Journal of Economics and Management, vol.28, no.2, pp.90-111, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

AKADEMİSYENLERİN ÇALIŞTIKLARI BÖLÜME VE ÜNİVERSİTEYE OLAN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.36, pp.749-762, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Health Management Students’ Levels of Critical Thinking, Submissive Behavior and Autonomy Levels

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, vol.3, no.1, pp.8-17, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

İÇ MÜŞTERİ ODAKLI KURUMSAL İTİBAR BİLEŞENLERİNİNBELİRLENMESİ VE İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi Dergisi, vol.6, no.11, pp.37-52, 2015 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Çevreye Yönelik TutumlarınınBelirlenmesi: Kıyaslamalı Bir Analiz

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, vol.2, no.2, pp.198-208, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akademisyenlerin Çalıştıkları Bölüme Ve Üniversiteye Olan Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.36, pp.749-762, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Problem Solving Skills of Health Management Students

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-8, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Hastane Yöneticilerinde Tükenmişlik Düzeyi

Cumhuriyet Tıp Dergisi, vol.34, no.3, pp.252-259, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SİVAS’IN MEDİKAL TURİZM POTANSİYELİ: HEKİMLERİN BAKIŞ AÇISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

3.(International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences- ICTEBS, Sivas, Turkey, 19 - 21 June 2019

Kalite Maliyetlerinin Değerlendirilmesi: BirTermal Otel Örneği

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve HAstane İdaresi Kongresi, 10 - 13 October 2019

Reader’ın Taksonomisi ile Bir Üniversite Hastanesindeki Şikayetlerin Değerlendirilmesi

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 October 2019

ASSESSMENT OF HOSPITAL SERVICE QUALITY FROM MANAGER, PHYSICIAN AND PATIENT PERSPECTIVE

4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongres, İstanbul, Turkey, 20 June - 23 July 2019

Comparisons of Health Tourism within the EU Countries

nternational Conference onStrategic Innovative Marketingand Tourism 2019 (ICSIMAT), Athens, Greece, 17 - 21 July 2019

Sedef Hastalarının Sivas Kangal Balıklı Kaplıcası Algılarının Değerlendirilmesi

ICTEBS (3th International Congress on Tourism, Economic and Busines Science, Sivas, Turkey, 19 - 21 June 2019

SEDEF HASTALARININ SİVAS KANGAL BALIKLI KAPLICASI ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

3th International congress on tourism economic and Business sciences, Turkey, 12 June 2019

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE NESNELERİN İNTERNETİ UYGULAMALARI

Cumhuriyet 1.Ulusşrası Sosyal Bilimler Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019

Sağlık Turizmi Eğitimi Türkiye ve Dünya Örnekleri

8. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi, Aydın/Kuşadası, Turkey, 3 - 06 May 2018

İkinci Basamak Sağlık Kurumlarına Başvuran Hastaların Akılcı İlaç Kullanım Durumlarının Belirlenmesi

4.Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Evde Sağlık ve BakımKongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 November 2017

Hekimlerin Reçeteleme Kararında İlaç Mümessillerinin Rolü: Pilot Çalışma

1. Uluslar arası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Turkey, 13 - 15 November 2017

Mobil Sağlık Uygulamalarına Yönelik Bir Değerlendirme

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 15 - 17 October 2017

Hasta Bağlılığı İle Tavsiye Verme Davranışı Arasındaki İlişki

10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ, Turkey, 1 - 03 December 2016

Hemşirelerin Verimliliğe İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi

9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Marmara Üniversitesi, Turkey, 8 - 09 October 2015

Hemşirelerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi

9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, İstanbul., Turkey, 8 - 09 October 2015, pp.129

Hekim ve Hemşirelerin Tıbbı Hata Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma

9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, İstanbul., Turkey, 8 - 09 October 2015, pp.58

The Effectıve Factors In The Choice Of Health Facilities

VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 3 - 06 September 2015

Yenilik Yönetimi ve Yenilik Yönetiminde Etkili Olan Faktörler Sivas İlinde Bir Uygulama

8.Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Turkey, 10 - 12 September 2014

Sağlık Turizmi Açısından Bir Termal Merkezin Marka Değeri Bileşenleri İle Algılanan Hizmet Kalitesinin İlişkilendirilmesi

8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi KKTC, Girne, Cyprus (Kktc), 10 - 12 September 2014, pp.156

Mobbing experienced by nurses and doctors at a university hospital in Turkey

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St. Petersburg, Russia, 11 - 14 September 2014

Determination of Organizational Commitment Level of Academicians Who are Working at a State University

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St Petersbugh, Russia, 11 - 14 September 2014

Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Boyun Eğici Davranışlar ve Otonomi Düzeyleri

7. ULUSAL SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ, Konya, Turkey, 27 - 29 September 2013, pp.1242-1260 Creative Commons License

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri

7. ULUSAL SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ, Konya, Turkey, 27 - 29 September 2013, pp.1121-1131 Creative Commons License

Books & Book Chapters

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE İLİŞKİLİ OLAN KAVRAMLAR

in: SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK(TEORİDEN UYGULAMAYA BİR BAKIŞ), Hatice Ulusoy, Erhan Kılınç, Editor, Eğitim Yayınevi, pp.76-94, 2019

Sağlık Ekonomisi

in: Sağlık Sosyolojisi, Yılmaz Daşlı, Erol Bulut, Editor, Anı Yayıncılık, pp.79-101, 2019

Sağlık Politikalarında İhtiyaç ve Talep

in: SAĞLIK POLİTİKASI, PROF.DR. DİLAVER TENGİLİMOĞLU, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.125-136, 2018