Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bölgesel Dengesizliklerin Yarattığı Sorunlar

Bütçe Dünyası Dergisi, cilt.1, ss.30-55, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bölgesel Kalkınma Dinamikleri Bölgesel Dengesizliklerin Ortaya Çıkmasında Rol Oynayan İktisadi Etmenler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.11, ss.91-110, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Döviz Kurlarını Açıklamaya Yönelik Yeni Yaklaşımlar

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.11, ss.157-191, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Konut Sektörünün Sorunları ve Çözüm Yolları

Bütçe Dünyası, cilt.33, ss.139-154, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klasik ve Neoklasik İktisatta Gelir Bölüşümü

Çalışma Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi, cilt.1, ss.59-89, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Dışsallıkların İçselleştirilmesinde Devletin Rolü

Finans Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.47, ss.19-29, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Yeni Kalkınma Kuramları

Bütçe Dünyası Dergisi, cilt.1, ss.35-55, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Konut Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri

Bütçe Dünyası Dergisi, cilt.1, ss.139-154, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yoksulluk ve Gelir Bölüşümünü Belirlemede Kullanılan Ölçütler

Bütçe Dünyası Dergisi, ss.3-25, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Aksak Rekabetin Önlenmesinde Devletin Rolü

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, ss.74-93, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Ekonomide Devletin Değişen Rolü

Amme Idaresi Dergisi, cilt.39, ss.17-38, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Ücret Kuramında Yeni Yaklaşımlar

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.7, ss.29-49, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Neo Liberal Yaklaşımlar Çerçevesinde Devletin Ekonomide Yarattığı Sorunlar

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, cilt.6, ss.205-215, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

İktisadi Kalkınmada Eğitimin Rolü

SOSYOEKONOMI, ss.27-44, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kamu Tercihinin Oylama Yöntemiyle Tespitinde Karşılaşılan Sorunların Çözüm Yolları

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCES-SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, ss.1-21, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Anayasal İktisat Çerçevesinde Demokrasiyi Yozlaştıran İktisadi Etmenler

Amme Idaresi Dergisi, cilt.37, ss.17-35, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Piyasa Başarısızlıkları

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, cilt.6, ss.173-187, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Türkiye de Gerçekleştirilen Bölgesel Planlama Çalışmaları

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.17, ss.1-20, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Dış Ticaret Kuramında Yeni Yaklaşımlar

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, cilt.9, ss.109-126, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

IMF nin Değişen Rolü ve Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerine Etkileri

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, cilt.57, ss.95-125, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Ulusal Planların Bölgeselleşmesine Yönelik Planlama Fransız Deneyimi

Amme Idaresi Dergisi, cilt.35, ss.133-162, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kamu Tercihinin Oylama Yöntemiyle Tespitinde Karşılaşılan Sorunlar

Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat Dergisi, ss.68-85, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anayasal İktisat Çerçevesinde Devletin Küçültülme Nedenleri

Prof. Dr. Orhan Oğuz’a Armağan Marmara Üniversitesi, ss.163-174, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilgi Çağının Kentsel ve Bölgesel Gelişme Üzerine Etkileri

7. Uluslararasi Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Yalova, Türkiye, 30 Ekim 2009, ss.1283-1300

Kitap & Kitap Bölümleri