Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İmalat Sektörünün Finansal Durumunun DuPont Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Turkish Studies-Economics,Finance,Politics, 2021 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Gıda Perakendeciliği Sektöründe Finansal Analiz ve Bir Uygulama

Manas Journal of Social Studies, vol.9, no.4, pp.2531-2546, 2020 (Other Refereed National Journals)

Finansal Oranlar Aracılığıyla Stok Yönetimi ve Karlılık İlişkisinin İncelenmesi:İmalat Sektöründe Bir Uygulama

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.4, pp.1153-1163, 2020 (Other Refereed National Journals)

Muhasebe Temel Kavramları Açısından Muhasebe Uygulamalarının Değerlerlendirilmesi: Sivas İlinde Bir Araştırma

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.2, pp.1358-1372, 2020 (Other Refereed National Journals)

Otomatik Katılım Sisteminde Muhasebe İşlemleri ve Öğretmenlerin Sisteme BakışınaYönelik Bir Analiz

Turkish Studies - Economics, Finance, Politics, vol.15, no.2, pp.1001-1021, 2020 (Other Refereed National Journals)

İç Kontrol, İç Denetim ve Bağımsız Denetim İlişkisi

Van Yüzüncü Yılı İktisadi İdari Bilimler Dergisi, no.5, pp.82-104, 2018 (Other Refereed National Journals)

Duygusal Zekanın Girişimcilik Üzerine Etkisi: Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeler Üzerine Bir Analiz

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.5, pp.119-136, 2016 (Other Refereed National Journals)

Relationship Between Financial Performance Of Banks and Stock Revenues Panel Data Analysis

Journal of Applied Finance & Banking, vol.5, no.5, pp.171-183, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı Devletinin Sosyal Ve Ekonomik Hayatında Para Vakıflarının Rolü Ve Muhasebe Uygulamaları

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.1, no.2, pp.55-84, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dış Ticaret İşlemlerinde Akreditifli Ödeme ve Muhasebe Kaydı

Bilanço Dergisi, no.105, pp.59-64, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Şirket Skandalları İle Muhasebe Eğitimi Arasındaki İlişki Ve Bu Skandalların Muhasebe Eğitim Sistemindeki Yansımaları

YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.7, pp.161-178, 2008 (Other Refereed National Journals)

Bilişim Teknolojileri ve Meslek Mensuplarının Eğitimi Üzerindeki Etkileri

EKEV Akademi Dergisi, no.37, 2008 (Other Refereed National Journals)

Doğru Maliyet Hesaplamada Güvenilir Bir Sistem Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Ve John Deere Örneği

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, vol.8, no.13, pp.189-217, 2005 (Other Refereed National Journals)

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme İle Ön Maliyetleme Simulasyonu ve Bir Uygulama

Mali Çözüm, no.70, pp.220-236, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TMS 32 VE TMS 39 STANDARTLARI KAPSAMINDA FİNANSAL ARAÇLARIN DEGERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRME SÜRECİ

1.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ, Ankara, Turkey, 09 January 2021, pp.64-65

İslami Finans Sisteminde Şer’i Kurul Kavramı ve Şer’i Kurulların İşlevleri

5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 7 - 08 February 2020, pp.205-206

Bağımsız Denetim Sürecinde İç Denetim Mekanizmasının Önemi ve Denetim Raporu Uygulaması

5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 7 - 08 February 2020, pp.201-202

İşletmelerin Rekabet Üstünlüğü Sağlamasında Stratejik Maliyet Yöntemleri ve Hedef Maliyetleme Yaklaşımı

AL FARABİ 6TH İNTERNATİONAL CONFERENCE ON SOCİAL SCİENCE, Adana, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.229-241

Measuring Burnout Level of Certified Accountants And An Application In Balıkesir

2nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History, 15 - 18 September 2010

Küresel Finansal Krizler Sonrası Kurumsal Yönetim Alanındaki Gelişmeler İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi İMKB X KURY Bazında Bir İnceleme

Küresel Krizler ve Ekonomik Yönetişim Turgut ÖZAL Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-I, 15 - 16 April 2010

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme İle Ön Maliyetleme Simulasyonu ve Bir İmalat Sektörü Uygulaması

Türk Dünyasında Sosyal Bilimler: Kuram, Yöntem ve Uygulama, 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 5 - 09 June 2005

Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde KOBİ ler İçin Bir Finansman Kaynağı Olarak Risk Sermayesi Sistemi

Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde KOBİ’ler: Türkiye ve Benzer Ülke Deneyimleri, 19 - 22 May 2005

Books & Book Chapters

Şer’i Kurul Kavramının Katılım Bankacılığı Çalışma Prensipleri Çerçevesinde İncelenmesi

in: İKTİSAT VE İŞLETME ÜZERİNE 1, Arzu Baykara TAŞKAYA, Editor, iKSAD YAYINEVİ, Ankara, pp.103-116, 2020

SAĞLIK KURUMLARININ MUHASEBE İŞLEMLERİNİN UFRS KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

in: SAĞLIK KURUMLARINDA GÜNCEL MUHASEBE VE FİNANS, ERKİN NEVZAT GÜDELCİ, İBRAHİM ÇEMBERLİTAŞ, Editor, KRİTER YAYINEVİ, İstanbul, pp.97-107, 2020

Bağımsız Denetim Sürecinde İç Denetim Mekanizmasının Önemi ve Denetim Raporu Uygulaması

in: İKTİSAT VE İŞLETME ÜZERİNE 1, Arzu Baykara BAŞKAYA, Editor, İKSAD YAYINEVİ, Ankara, pp.89-103, 2020

THE CONCEPT OF FRAUD IN ACCOUNTING AND THE FRAUDULENTFINANCIAL REPORTING.

in: Contemporary ApproaChes in Businesses, Süleyman Uyar, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.27-42, 2019

Dış Ticaretin Finansmanı

in: Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Mustafa CANBAZ ve Cengiz ÖZCAN, Editor, Lisans Yayıncılık, pp.149-181, 2009