Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Hybrid Multi-Criteria Decision Making (MCDM) Model Consisting of SD and COPRAS Methods in PerformanceEvaluation of Foreign Deposit Banks

Journal of Economics, Business Political Studies, cilt.7, ss.160-176, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’ DE YAŞANAN 2000-2001 KRİZLERİNİN SİGORTA SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ BİST’DE BİR UYGULAMA

Pamukkale ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİ İÇİN ANALİZİ

Ekonomi, Politika Finans Araştırmaları Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRK MEVDUAT BANKALARININ SERMAYE YAPISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ RİSKİNİN İÇSEL BELİRLEYİCİLERİ

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.35, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE HAYAT\EMEKLİLİK SİGORTA SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmaları Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BANKA SERMAYESİ İLE KÂRLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEN KANITLAR

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FİRMA PERFORMANSININ BELİRLEYİCİLERİ: BİST-100 ENDEKSTE YER ALAN FİRMALARINDAN KANITLAR

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.6, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YÖNETİM KURULU YAPISI VE BANKA KARLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ: DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BANKALARIN LİKİDİTESİNİ ETKİLEYEN MAKROEKONOMİK VE BANKAYA ÖZGÜ FAKTÖRLERİN AMPİRİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elektronik Ticaretin Muhasebeleştirilmesi Ve Vergilendirilmesi Konusunda SMMM’lerin Görüşleri: Sivas İlinde Araştırma

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.21, ss.51-77, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üretim İşletmelerindeki Lojistik Faaliyetlerin Finansal Performansa Etkisinin İşletme Yetkilileri Algısı: Sivas İlinde Bir Araştırma

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.195-226, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SİVAS İLİNDEKİ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ÇEVRESEL MUHASEBEYE YÖNELİK ALGILARININ ÖLÇÜLMESİ

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.239-257, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Relationship Between Financial Performance and Stock Return: An Examination on ISE Transportation and Communication Sector

3th International Congress on Tourism, Economic and Business Science, 19 - 21 Haziran 2019

Financial Performance Analysis of BIST Tourism Companies with Gray Relationship Analysis

3th International Congress on Tourism, Economic and Business Science, 19 - 21 Haziran 2019

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİYLE TÜPRAŞ FİRMASININ 2009-2017YILLARINA İLİŞKİN PERFORMANSININ ÖLÇÜMÜ

III. ATLAS ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Sivas, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2019

TÜRKİYE’DE HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER

ATLAS3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERKONGRESİ, Sivas, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2019

TÜRKİYEDE YAŞANAN 2000-2001 KRİZLERİNİN SİGORTA SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ BİST’DE BİR UYGULAMA

ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.159

Faiz Dışı Gelirlerin Belirleyicileri: Türk Bankacılık Sektöründen Kanıtlar

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik (EYİ 2018)Sempozyumu, 17 - 20 Ekim 2018

Gelir Çeşitlendirmenin Türk Bankalarının Karlılıklarına Etkisi

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik (EYİ 2018)Sempozyumu, 17 - 20 Ekim 2018

Türk Bankalarının Net Faiz Marjını Etkileyen Faktörler

I. ULUSLARARASI BANKACILIK KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018

TÜRK MEVDUAT BANKALARININ SERMAYE YAPISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

5th International Conference on Social Sciences Education Research, 20 - 22 Nisan 2018

TÜRK MEVDUAT BANKALARININ SERMAYE YAPISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

5.Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitim Araştırmaları Konferansı, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2018

Kitap & Kitap Bölümleri