Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A Study Design Using Qualitative Methods for Program Evaluation

İnternational Journalof Academic Research, vol.6, no.1, pp.417-422, 2014 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Proficiency Perceptions and Attitudes of Pre-Service Teachers on İnformation and Communication Technologies

International Education Studies, vol.12, no.1, pp.24-34, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

ORTAOKUL 6, 7 VE 8. SINIF TÜRKÇE DERSKİTAPLARINDAKİ METİNLERİN DEĞER EĞİTİMİAÇISINDAN İNCELENMESİ

Karadeniz Araştırmaları, vol.15, no.58, pp.205-222, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaöğretim Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programı Amaçlarının Gerçekleşme Durumununİncelenmesi

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, vol.7, no.4, pp.131-146, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Contribution of Learning Outcomes for Listening to CreativeThinking Skills

Journal of Education and Learning, vol.6, no.3, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖZ YETERLİLİK BİR KAVRAM ANALİZİ

Turkish Studies, vol.11, no.19, pp.63-80, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

COĞRAFYA DERSİ YAZILI SINAV SORULARININYENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ NE GÖRE ANALİZİ

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.40, no.1, pp.243-258, 2016 (Other Refereed National Journals)

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Turkish StudiesInternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.11, no.3, pp.151-168, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üstün Yetenekli Öğrencilerin ve Üstün Yetenekli Olmayan Akranlarının Öğrenme Stillerinin Karşılaştırılması

Journal of Turkish Studies, vol.11, no.2, pp.67-84, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnstructional Leadership Behaviors of School Administrators on the İmplementation of Secondary School Curricula

International Journal of Higher Education, vol.5, no.1, pp.275-290, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORGULAMA BECERİLERİ İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

The Journal of Academic Social Science Studies, no.32, pp.171-185, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mathematical Modelling Approach in Mathematics Education

Universal Journal of Educational Research, vol.3, no.12, pp.973-980, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE, vol.4, no.2, pp.29-40, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaöğretim 9 10 ve 11 Sınıf Öğrencilerinin Tarihe İlişkin Algıları Ve Tarih Bilinci Oluşumlarının İncelenmesi

Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE, vol.4, no.1, pp.65-82, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tarih Öğretmen Adaylarının Sorgulama Becerileri ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki

The Journal of Academic Social Science Studies, no.32, pp.171-185, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Matematik Programının Değerlendirme Öğesine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.18, pp.657-677, 2014 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Matematik Programının Değerlendirme Boyutuna İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.18, pp.658-677, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İstikbalini Göklerde Arayan Ülke ve Türk Havacılık Sahasında Alman Menfaatleri Işığında Bir Ortaklık TOMTAŞ

Cumhuriyet International Journal of Education, vol.3, no.3, pp.68-82, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of regular musical life on social adaptation skill of 4th graders an empirical study

International Journal of Academic Research, vol.5, no.2, pp.14-19, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Theoretical Structure of Realistics Mathematics Education

Middle-East Journal of Scientific Research, vol.6, no.6, pp.664-666, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmenlerin Eğitimde Çokkültürlülüğe İlişkin Yeterlik Algıları

SADAB 3rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 20 - 21 April 2019

Beşinci sınıf Türkçe dersi öğretim programının (2017) öğretmen görüşlerine göre incelenmesi

II. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 20 - 22 September 2018

Bilişim Teknolojilerinin Çocukların Sosyo-kültürel Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi

Uluslararası Multidisipliner Dijital Bağımlılık Kongresi, Aydın, Turkey, 14 - 16 November 2018

A Comparative Analysis of Philosophy Course Currica in Terms of Purpose and Content

International Conference on Social Sciences and Education Research, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 2017

Türkiye de öğretmen eğitiminde model arayışı

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016

EĞİTİM YOLUYLA TANIŞ OLMAK

Symposium of Turkish World Education, Cultur, Identity and Togetherness, Turkey, 31 July - 03 August 2015

TÜRKÇE VE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ1

Üçüncü Uluslarası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Turkey, 22 - 24 October 2015, pp.72-74

Matematiğe ve Matematik Öğrenimine Değer Verme Konusuna İlişkin Öğrenci Görüşleri

2. Uluslarası Avarsya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Turkey, 8 - 10 June 2015, pp.3-7

Matematiğe ve Matematik Öğrenimine Değer Verme Konusuna İlişkin Öğrenci Görüşleri

2. Uluslar arası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 8 - 10 June 2015

Matematiksel Modelleme Yaklaşımı

EJER Congress 2014, İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2014

İlkokul Öğrencilerinde İstenmeyen Davranışların Çözümüne Yönelik Öğretmen Görüşleri

3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim kongresi, Turkey, 7 - 09 May 2014, pp.34-35

Değerlendirme Boyutuyla İlkokul Matematik Programı

3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 May 2014, pp.135

Trafik Çocuk Kulübü Projesi ve Çocuk Trafik Eğitiminde Yeni Bir Uygulama

Karayolu Trafik Güvenliği, Ankara, Turkey, 1 - 06 May 2013, pp.93-98

Kuantum Öğrenmenin Öğrenem Öğretme Sürecine Etkisi

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ankara, Turkey, 6 - 09 July 2004, pp.127-129

Books & Book Chapters

Birleştirilmiş Sınıflarda Matematik Öğretimi

in: Teoriden Pratiğe Birleştirilmiş Sınıf Uygulamaları, Dilci, Tuncay, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.131-166, 2014