Publications & Works

Articles Published in Other Journals

TASAWWUF IN TERMS OF DEVOTION TO THE QUR'ĀN AND SUNNAH

Diyanet İlmi Dergi, no.57, pp.1187-1216, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Müeyyed Cendî’nin Hayatı, Eserleri ve Ekberî Gelenekteki Yeri

Eskiyeni, no.41, pp.703-730, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

ABDULLAH BOSNEVÎ’NİN ALLAH İSMİNİN HARFLERİYLE İLGİLİ BİR RİSÂLESİ: TAHLÎL, TAHKĪK VE TERCÜME

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.7, no.13, pp.258-283, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kāşânî’nin Fusûsu’l-hikem Şerhinin Kaynağı Olması Açısından Cendî Şerhi

14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 17 July 2020, vol.2, pp.169-178

KONEVÎ’NİN MÜEYYED CENDÎ’YE TESİRLERİ

III. Uluslararası Sadreddin Konevî Sempozyumu-Tasavvuf, Felsefe ve Din, Konya, Turkey, 19 - 20 October 2018

Üç Müellif Bir Eser: Yazıcızâde Mehmed, Ahmed Bîcan ve Bahâîzâde Abdurrahîm’in Kitâbu’l-müntehâ’ları

Troia’xxdan Çanakkale’xxye İnsanın, İnancın ve Mekanın İnşâsı: Değerler ve Şehir Uluslararası Kongresi, Çanakkale, Turkey, 25 - 27 October 2018

Tümellerin Aynî Mevcûdâtla İlişkisiNüsha Farkları Bağlamında Bir Değerlendirme

Uluslararası İbnü’xxl-Arabî Sempozyumu-İnsanlığın Hakikat Arayışı ve İbnü’l Arabî, Malatya, Turkey, 15 - 16 November 2018

Books & Book Chapters