Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Hastanede Yatan Hastaların Algıladığı Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: Trabzon İli Örneği

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi (USAYSAD), vol.7, no.1, pp.91-106, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

ASİSTAN HEKİMLERİN VE İNTERN DOKTORLARIN HASTA GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.6, no.3, pp.476-489, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

PREVALENCE OF AGGRESSION AND VIOLENCE AGAINST HEALTHCARE WORKERS AND ITS IMPACT ON INTENTION TO LEAVE

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.6, no.3, pp.411-425, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hekim ve Hemşirelerin Tıbbı Hata Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma

BUSINESS MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL, vol.8, no.1, pp.969-980, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hastane Çalışanlarının Kadın Yöneticilere Karşı Tutumlarının İncelenmesi Sivas ve İstanbul Örneği

The Journal of International Social Research, vol.12, no.67, pp.996-1006, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Health Tourısm Educatıon:The Case of Turkey and the World

International Journal of Health Management and Tourism, vol.3, no.3, pp.122-132, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kangal Balıklı Kaplıca ’ya Yurt Dışından Gelen Sağlık(Medikal) Turistlerin Profili: 3 Yıllık İzlem Çalışması

Researcher Soscial Science Studies, vol.6, no.4, pp.144-152, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ ALANINDA YAPILAN WEB OF SCIENCE VERİ TABANI KAYNAKLI YAYINLAR

The Journal of International Social Research, vol.11, no.61, pp.1055-1059, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sağlık Kurumlarında Çatışma ve Çatışma Yönetimi

Journal of Healthcare Management and Leadership, vol.1, no.1, pp.34-47, 2018 (Other Refereed National Journals)

Üniversitelerin Sağlıkla İlgili Lisans Programlarında Kalite Eğitimi: Türkiye Örneği

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, vol.14, no.2, pp.87-102, 2018 (Other Refereed National Journals)

Investigation of the Studies Published on WOS Between 2013-2017 in the Field of Health Tourism Worldwide,

International Journal of Health Management and Tourism, vol.3, no.2, pp.99-107, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akademisyenlerin Sanal Kaytarma Davranışları: Bir Kamu Üniversitesi Örneği

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.54, pp.924-934, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hekimlerin Örgütsel Vatandaşlık Düzeylerinin, Kurumda Çalışmaktan Memnuniyet Durumlarının Ve Kurumda Kalma Niyetlerinin İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.48, pp.659-668, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationship of Organizational Commitment, Job Satisfaction and Burnout of Physicians and Nurses

Journal of Economics and Management, vol.28, no.2, pp.90-111, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Assessment of the nurses work environment using the nursing work index scale

Cumhuriyet Tıp Dergisi, vol.38, no.4, pp.246-257, 2016 (Other Refereed National Journals)

Health Management Students’ Levels of Critical Thinking, Submissive Behavior and Autonomy Levels

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, vol.3, no.1, pp.8-17, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Physicians and Nurses Perceptions of the Privatization Of Health Care Services

Business Management Dynamics, vol.5, no.7, pp.1-16, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akademisyenlerin Çalıştıkları Bölüme Ve Üniversiteye Olan Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.36, pp.749-762, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-8, 2014 (Other Refereed National Journals)

Hastane Yöneticilerinde Tükenmişlik Düzeyi

Cumhuriyet Tıp Dergisi, vol.34, no.3, pp.252-259, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hastane Yöneticilerinin Toplam Kalite Yönetimine İlişkin Görüşleri 33 1 17 25

Cumhuriyet Tıp Dergisi, vol.33, no.1, pp.17-25, 2011 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelerin Hastalar Tarafından Cinsel Tacize Uğrama Durumlarının Belirlenmesi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, vol.18, no.2, pp.27-35, 2011 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimleriyle İlgili Memnuniyet Düzeylerinin Saptanması

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, vol.3, no.2, pp.15-24, 2010 (Other Refereed National Journals)

Bitirme Tezi Hazırlayan Öğrencilerin Yaşadıkları Güçlükler

Cumhuriyet Tıp Dergisi, no.31, pp.204-210, 2009 (Other Refereed National Journals)

Lise Öğrencileri Arasında Sigara Alkol Kullanımı ve İntihar Düşüncesi Sıklığı

Cumhuriyet Tıp Dergisi, no.31, pp.340-345, 2009 (Other Refereed National Journals)

Hekim ve Hemşirelerin Ekip Çalışmasına İlişkin Görüşleri

Pamukkale Tıp Dergisi, vol.2, no.2, pp.54, 2009 (Other Refereed National Journals)

Güvenli istihdamın Önemi

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.11, no.3, pp.106-112, 2008 (Other Refereed National Journals)

Lise Öğrencilerinin Gebelik Aile Planlaması ve Menstrüasyon Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Sağlık ve Toplum, vol.18, no.1, pp.64-68, 2008 (Other Refereed National Journals)

Lisans ve Yüksek Lisans Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyleri ve Eleştirel Düşünmeyi Etkileyen Faktörler

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, vol.1, no.1, pp.15-25, 2008 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelikte Klinik Süpervizyon

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, vol.9, no.1, pp.4-14, 2007 (Other Refereed National Journals)

Lisans Mezunu Hemşirelerin Önem Verdikleri ve Sahip Olduklarını Düşündükleri Yönetim Bilgi ve Becerilerinin Belirlenmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, no.3, pp.343-356, 2005 (Other Refereed National Journals)

Lise Öğrencilerinin HIV AIDS Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Türk HIV/AIDS Dergisi, vol.7, no.3, pp.87-91, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DİŞ HEKİMLERİNİN VE DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ ALGILARI

14. UluslararasıSağlıkta Kalite,Akreditasyon ve HastaGüvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 15 December 2020, pp.57

Hastanede Çalışan Sağlık Profesyonellerinin Kalite Algıları

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 - 13 October 2019

Dijital Hastane Uygulamasının Olumlu Ve Dezavantajlı Yönleri Ve Olası Tehditler

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 - 13 October 2019

Comparisons of Health Tourism within the EU Countries

nternational Conference onStrategic Innovative Marketingand Tourism 2019 (ICSIMAT), Athens, Greece, 17 - 21 July 2019

Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin e-Nabız Uygulamasını Kullanım Durumları

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.209-213

Hastane Çalışanlarının Kadın Yöneticilere Karşı Tutumlarının İncelenmesi Sivas ve İstanbul Örneği.

6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.82

Sivas ili genelinde çocuklara yönelik turistik etkinliklerin incelenmesi

2. Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresi, Sivas, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.50-55

Hastane Yöneticilerinin Cinsiyet Profilleri Üzerine Bir İnceleme

2. Uluslararası 12.Ulusal Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 October 2018

Hekimlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyi İle İhbarcılık (Whistleblowing) Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği

2.Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla/Bodrum, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.852-860

Hekim Ve Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürü Algılarının Değerlendirilmesi: Bir Devlet Hastanesi Örneği

2.Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla/ Bodrum, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.1102-1110

Örgütsel Sessizliğin, Örgütsel Sinizm ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Hekim ve Hemşirelere Yönelik Bir Araştırma

2.Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla/Bodrum, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.1604-1617

Sağlık Çalışanlarının Sağlıkta Şiddete İlişkin Görüşleri

2.Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla /Bodrum, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.616-624

Algılanan Liderlik Davranışlarının Personel Devir Hızı Üzerine Etkisi: Hemşirelere Yönelik Bir Çalışma

2.Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla/Bodrum, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.1070-1079

Sağlık Turizmi Eğitimi Türkiye ve Dünya Örnekleri

8. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi, Aydın/Kuşadası, Turkey, 3 - 06 May 2018

Aydınlatılmış Onam Formlarının Cerrahi Girişim Yapılan Hastalar Tarafından Anlaşılabilirliğinin İncelenmesi

VII Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 January 2018

Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri İle Bazı SosyoDemografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Saptanması

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.393-394

Sağlık Personelinin Şiddete Maruz Kalması İşten Ayrılma Niyetini Etkiler mi?

1.Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.354-355

Sağlıkta Yalın Yaklaşım Felsefesinde Temel Faktörler Panelinde ”Yükseköğretimde Yalın Eğitim” (Panelist)

Yalın Hastane Kongresi (5. Medicabil Bilimsel Etkinlikleri ), Bursa, Turkey, 23 - 25 March 2017

Hasta Bağlılığı İle Tavsiye Verme Davranışı Arasındaki İlişki

10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ, Turkey, 1 - 03 December 2016

Akademisyenlerin Sanal Kaytarma Davranışları

10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi’, Ankara, Turkey, 1 - 03 December 2016

Hemşirelerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi

9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Marmara Üniversitesi, Turkey, 8 - 09 October 2015

Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi

9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, İstanbul., İstanbul, Turkey, 8 - 09 October 2015, pp.139

Hekim ve Hemşirelerin Tıbbı Hata Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma

9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, İstanbul., Turkey, 8 - 09 October 2015, pp.58

Hemşirelerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi

9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, İstanbul., Turkey, 8 - 09 October 2015, pp.129

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Hemşirelik Çalışma Ortamını Değerlendirmeleri

5.Uluslararası Sağlık Ve Hastane Yönetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 December 2014

Sağlık Turizmi Açısından Bir Termal Merkezin Marka Değeri Bileşenleri İle Algılanan Hizmet Kalitesinin İlişkilendirilmesi

8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi KKTC, Girne, Cyprus (Kktc), 10 - 12 September 2014, pp.156

Mobbing experienced by nurses and doctors at a university hospital in Turkey

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St. Petersburg, Russia, 11 - 14 September 2014

Determination of Organizational Commitment Level of Academicians Who are Working at a State University

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St Petersbugh, Russia, 11 - 14 September 2014

”Değişim Yönetimi ve Liderlik” Olağanüstü Durumlarda Liderlik Panelinde Panelist

I..Ulusal Hemşirelikte Yönetim Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 06 December 2013, pp.43-48

Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Boyun Eğici Davranışlar ve Otonomi Düzeyleri

7. ULUSAL SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ, Konya, Turkey, 27 - 29 September 2013, pp.1242-1260 Creative Commons License

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri

7. ULUSAL SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ, Konya, Turkey, 27 - 29 September 2013, pp.1121-1131 Creative Commons License

Çalışan Performansının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Örgütsel Sessizlik Bağlamında İncelenmesi

10. Yılında Sağlık Kuruluşlarında Yönetim Kongresi, Mardin, Turkey, 24 - 27 May 2012

Klinik Hemşirelerinin Görev ve Rollerine İlişkin Düşüncelerinin Belirlenmesi

5. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla-Fethiye, Turkey, 13 - 16 October 2011

Hastane Yöneticilerinde Tükenmişlik Düzeyi

5. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, FETHİYE/MUĞLA, Turkey, 13 - 16 October 2011

Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeyleri

9. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Cyprus (Kktc), 26 - 29 May 2011

Hastane Yöneticilerinin Çatışma Yönetimine Yaklaşım Biçimleri

9. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi Bildiri Kitabı, Turkey, 26 - 29 May 2011

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Çalışma Ortamına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

7. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya, Turkey, 13 - 16 May 2010

Baccalaureate and Masters Degree Nursing Students Levels of Critical Thinking and Factors Influencing Critical Thinking

International Conference International Conference –Development of Competencies in the World of Work and Education- DECOWE, Ljubljana, Slovenia, 24 - 26 September 2009, pp.137-142

Sexual harassment of nurses by patients in hospitals in Turkey

International Conference On Workplace Violence in The Health Sector Conference Procedings, Amsterdam, Netherlands, 24 - 26 October 2008

Hemşirelik Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Saptanması

4. Uluslararası - 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 September 2007

Hemşirelerde Rol Çatışması Rol Belirsizliği İş Stresi ve Aralarındaki İlişkinin Belirlenmesi

4. Uluslararası - 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kongre Kitabı, 5 - 08 September 2007

Sağlık Çalışanlarının Ekip Çalışmasına İlişkin Görüşleri

4. Uluslararası - 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kongre Kitabı, Ankara, Turkey, 5 - 08 September 2007

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Kurum Kültürüne İlişkin Değerlendirmeleri

4. Uluslararası - 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kongre Kitabı, Ankara, Turkey, 5 - 08 September 2007

Bitirme Tezi Hazırlayan Öğrencilerin Yaşadıkları Güçlükler

6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 June 2007

Hemşirelerin Mesleki Örgütlenmeye İlişkin Görüşleri

5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kongre Kitabı, Şanlıurfa, Turkey, 7 - 09 April 2006

Lise Öğrencilerinin Sağlığını Etkileyebilen Bazı Risk Davranışları

3. Uluslararası 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sivas, Turkey, 7 - 10 September 2005

Lise Öğrencilerinin Bazı Psikososyal Sorunlarının Belirlenmesi

3. Uluslararası 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sivas, Turkey, 7 - 10 September 2005

Hemşirelerin Problem Çözme Becerilerinin ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

3. Uluslararası- 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet Kitabı, İzmir, Turkey, 7 - 10 July 2005

Hemşirelik Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Liderlik Davranışlarının Saptanması

III. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Edirne, Turkey, 4 - 06 April 2004

Determination of Tasks and Responsibilities of Managers who Work as Managers in Healthcare Services in Sivas

Global Engagement in Creating Financially Viable Healthcare Systems: Second International Healthcare Conference ”Conference Proceedings, Ankara, Turkey, 15 - 17 July 2002

Nurses in Management The findings of a study on Scottish nurses in management within the NHS

1st Biennial International Nursing Midwifery Conference ”Developing Professional Roles in Practice”, Edinburgh, Saint Helena, 25 - 27 April 1996

The Emerging Roles of Nurses in Management within the NHS in Scotland

The Royal College of Nursing (RCN), Annual Nursing Research Conference, Newcastle upon Tyne, England, 10 - 13 April 1996

Hastane Yöneticilerinin Cinsiyet Profilleri Üzerine Bir İnceleme

2. Uluslararası 12.Ulusal Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla/Bodrum, Turkey, 11 - 13 October 2018

Books & Book Chapters

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSELBAĞLILIK, SOSYO-DEMOGRAFİK VE KİŞİSELDEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

in: SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK (TEORİDEN UYGULAMAYA BİR BAKIŞ), ULUSOY HATİCE, KILINÇ ERHAN, Editor, EĞİTİM YAYINEVİ, pp.29-52, 2019

ÖRGÜTLERDE BAĞLILIK KAVRAMI (TEORİK ÇERÇEVE)

in: SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK (TEORİDEN UYGULAMAYA BİR BAKIŞ), ULUSOY, HATİCE KILINÇ, ERHAN, Editor, EĞİTİM YAYINEVİ, pp.10-27, 2019

Is Cyberloafing a Threat or Advantage in Health Institutions?

in: Recent Researches in Health Sciences, Nelya Lukpanovna Shapekova, Levent Ozdemir, Bilal Ak, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, pp.664-672, 2018

Violance in the Health Sector: Status of Turkey

in: Recent Researches in Health Sciences, Nelya Lukpanovna Shapekova, Levent Ozdemir, Bilal Ak, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, pp.526-536, 2018

Sağlık Sektöründe İş Güvenliği: Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Sağlık Personeli İle Alan Çalışması

in: Türkiye de iş sağlığı ve İş Güvenliği Uygulamaları Sektörel değerlendirme ve Öneriler, Filizöz Berrin, Kocabacak Ayşe, Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.201-231, 2016