Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Meta-Analytic Evaluation of the Effectiveness of Inclusion Practices on Learning Outcomes

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.46, no.207, pp.231-258, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

An Overview of Reverse Inclusion: A Qualitative Study

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.17, no.34, pp.788-812, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Geography Educatıon ın Socıal Studıes Courses: Evaluatıon of Teacher Vıews

International Journal of Eurasian Education and Culture, vol.5, no.11, pp.2456-2485, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Öğretmenlerin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Sivas İli Örneği)

Cumhuriyet International Journal of Education – Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.8, no.4, pp.1082-1101, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Why Geography Learning: Candidate Teachers’ Views for Geography

Review of International Geographical Education Online, vol.9, pp.557-576, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

Coğrafya Öğretmenlerinin Geribildirime Yönelik Farkındalık Düzeyleri ve Kullanımı

International Journal Of Eurasia Social Sciences, vol.8, no.29, pp.1011-1031, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

The Trends of Postgraduate Theses (2006-2017) on Geography Education in Turkey

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.6, no.4, pp.864-887, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

Geographic Consciousness in Sustainable Education Students’ Views

Journal of Education and Practice, vol.8, no.17, pp.49-55, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Görüşleri

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.11, no.3, pp.911-928, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Geographical Concepts in Turkish Lullabys

Universal Journal of Educational Research, vol.4, no.4, pp.886-894, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Coğrafya Öğretmenlerinin Okul Dışı Coğrafya Öğretimine İlişkin Görüşleri

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.17, no.1, pp.363-382, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Geography Teachers Attitudes and Beliefs Regarding Classroom Management

International Journal of Higher Education, vol.5, no.2, pp.283-291, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Üniversite Öğrencilerinin Vatan Algısı ve Geçmişe Dönük Değişimi

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.11, no.3, pp.847-860, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Effects of Infographics on Students Achievement and Attitude towards Geography Lessons

Journal of Education and Learning, vol.5, no.1, pp.154-166, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Coğrafya Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Alan Bilgi Düzeyleri

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.39, no.2, pp.135-154, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Coğrafya Öğretmenlerinin İş Doyumu ve İş Yaşamında Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi

Asos Journal (The Journal of Academic Social Science), vol.3, no.21, pp.142-160, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Örnek Olay Yönteminin Coğrafya Ders Kitaplarında Kullanımı

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.3, no.5, pp.186-200, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Coğrafya Dersine İlişkin Algıları

e-International Journal of Educational Research, vol.6, no.3, pp.87-100, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Coğrafya Öğretmenlerinin Değer Eğitiminin Mevcut Durumu İle İlgili Görüş ve Düşünceleri

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, vol.6, no.2, pp.81-99, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitaplarında Kullanılan Metin Türleri

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.48, pp.65-79, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okul Öncesi Dönem Çizgi Filmlerinde Coğrafi Kavramlar

International Scientific Researches Congress 2020 Gümüşhane, 3 - 05 December 2020

Okul Öncesi Dönem Resimli Öykü Kitaplarında Coğrafya Eğitimi

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi- 4, Muğla, Turkey, 15 - 18 October 2020, pp.326-327

TÜRKİYE’DE PROGRAM ve DERS SAATLERİ AÇISINDANCOĞRAFYA DERSİNİN DEĞİŞİMİ

II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi’ne (UCEK-2019), Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019

Sivas Halkının Coğrafya Okuryazarlık Düzeyi

Sivas Kongresinin 100. Yılında Her Yönüyle Sivas Uluslararası Sempozyumu, Sivas, Turkey, 25 - 27 April 2019, vol.3, pp.143-153

Öğretmenlerin Eğitimde Çokkültürlülüğe İlişkin Yeterlik Algıları

SADAB 3rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 20 - 21 April 2019

Öğretmenlerin Eğitimde Çokültürlülüğe İlişkin Yeterlik Algıları

3. İnternational Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 20 - 21 April 2019, pp.22

Okulöncesi Dönemdeki Çocukların Farklı Coğrafi Kavramlara Yönelik Bilgileri ve Farkındalıkları

I. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 8 - 10 October 2018, pp.518-525

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının “Coğrafya” Kavramına İlişkin İmgeleri

ULUSLARARASI STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.103-104

Coğrafya Dersi Öğretim Programında (2017) Değer Eğitimi

INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EDUCATION AND VALUES(ISOEVA), Bodrum, Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.437-438

Sürdürülebilir Eğitimde Coğrafya Bilinci: Öğrenci Görüşleri

6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.603-604

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Harita Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi

4th International Geography Symposium, Antalya, Turkey, 23 - 26 May 2016

An Investigation on Map Literacy Levelsof Prospective Class Teachers

4th International Geography Symposium, Antalya, Turkey, 23 - 26 May 2016, pp.145 Sustainable Development

Sınıf Öğretmenlerinin Coğrafya İle İlgili Tartışmalı Konulara Yönelik Görüşleri

15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.133

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları ve Coğrafya Alan Bilgi Düzeyleri

VII. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ KONGRESİ, Nevşehir, Turkey, 8 - 10 May 2015, pp.48

Öğretmen Adaylarının Toplum Önünde Konuşma Kaygısına Münazara Tekniğinin Etkisi

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2015, pp.46

Books & Book Chapters

Coğrafya da Değer Eğitimi

Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2016

Fichte ve Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun Milliyetçilik, Eğitim, Ekonomi ve Dil Görüşlerinin Üzerine

in: Fichte nin Eğitim Üzerine Düşünceleri ve Türkiye deki Yansımaları, Bahri ATA, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.99-115, 2009