Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Meta-Analytic Evaluation of the Effectiveness of Inclusion Practices on Learning Outcomes

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.46, no.207, pp.231-258, 2021 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier

Articles Published in Other Journals

Coğrafya Öğretmenliğinin Öğrenci Tercihi Açısından YÖK Atlas Verilerine Göre Değerlendirilmesi: Marmara Üniversitesi Örneği (2016-2020)

lnternational Journal of Geography and Geography Education, vol.44, pp.38-54, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi Alanında Değerler ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, vol.7, no.1, pp.62-78, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Overview of Reverse Inclusion: A Qualitative Study

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.17, no.34, pp.788-812, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Geography Educatıon ın Socıal Studıes Courses: Evaluatıon of Teacher Vıews

International Journal of Eurasian Education and Culture, vol.5, no.11, pp.2456-2485, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlerin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Sivas İli Örneği)

Cumhuriyet International Journal of Education – Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.8, no.4, pp.1082-1101, 2019 (Other Refereed National Journals)

Why Geography Learning: Candidate Teachers’ Views for Geography

Review of International Geographical Education Online, vol.9, pp.557-576, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Coğrafya ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özdeğerlendirme Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2018, no.28, pp.1-30, 2018 (Other Refereed National Journals)

Coğrafya Öğretmenlerinin Geribildirime Yönelik Farkındalık Düzeyleri ve Kullanımı

International Journal Of Eurasia Social Sciences, vol.8, no.29, pp.1011-1031, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Trends of Postgraduate Theses (2006-2017) on Geography Education in Turkey

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.6, no.4, pp.864-887, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Geographic Consciousness in Sustainable Education Students’ Views

Journal of Education and Practice, vol.8, no.17, pp.49-55, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Görüşleri

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.11, no.3, pp.911-928, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Öğrencilerinin Vatan Algısı ve Geçmişe Dönük Değişimi

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.11, no.3, pp.847-860, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Geographical Concepts in Turkish Lullabys

Universal Journal of Educational Research, vol.4, no.4, pp.886-894, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Geography Teachers Attitudes and Beliefs Regarding Classroom Management

International Journal of Higher Education, vol.5, no.2, pp.283-291, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Coğrafya Öğretmenlerinin Okul Dışı Coğrafya Öğretimine İlişkin Görüşleri

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.17, no.1, pp.363-382, 2016 (Other Refereed National Journals)

Effects of Infographics on Students Achievement and Attitude towards Geography Lessons

Journal of Education and Learning, vol.5, no.1, pp.154-166, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Coğrafya Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Alan Bilgi Düzeyleri

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.39, no.2, pp.135-154, 2015 (Other Refereed National Journals)

Coğrafya Öğretmenlerinin İş Doyumu ve İş Yaşamında Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi

Asos Journal (The Journal of Academic Social Science), vol.3, no.21, pp.142-160, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Örnek Olay Yönteminin Coğrafya Ders Kitaplarında Kullanımı

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.3, no.5, pp.186-200, 2015 (Other Refereed National Journals)

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Coğrafya Dersine İlişkin Algıları

e-International Journal of Educational Research, vol.6, no.3, pp.87-100, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları ve Coğrafya Alan Bilgi Düzeyleri

Journal of Educational Sciences, vol.3, pp.149-166, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Coğrafya Öğretmenlerinin Değer Eğitiminin Mevcut Durumu İle İlgili Görüş ve Düşünceleri

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, vol.6, no.2, pp.81-99, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖSS YGS ve LYS Sınavlarındaki Coğrafya Sorularının Bloom Taksonomisi Bilişsel Alan Düzeyi Açısından Analizi

Karadeniz Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.36, pp.257-275, 2013 (Other Refereed National Journals)

Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitaplarında Kullanılan Metin Türleri

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.48, pp.65-79, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okul Öncesi Dönem Çizgi Filmlerinde Coğrafi Kavramlar

International Scientific Researches Congress 2020 Gümüşhane, 3 - 05 December 2020

Okul Öncesi Dönem Resimli Öykü Kitaplarında Coğrafya Eğitimi

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi- 4, Muğla, Turkey, 15 - 18 October 2020, pp.326-327

TÜRKİYE’DE PROGRAM ve DERS SAATLERİ AÇISINDANCOĞRAFYA DERSİNİN DEĞİŞİMİ

II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi’ne (UCEK-2019), Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019

Sivas Halkının Coğrafya Okuryazarlık Düzeyi

Sivas Kongresinin 100. Yılında Her Yönüyle Sivas Uluslararası Sempozyumu, Sivas, Turkey, 25 - 27 April 2019, vol.3, pp.143-153

Öğretmenlerin Eğitimde Çokkültürlülüğe İlişkin Yeterlik Algıları

SADAB 3rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 20 - 21 April 2019

Öğretmenlerin Eğitimde Çokültürlülüğe İlişkin Yeterlik Algıları

3. İnternational Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 20 - 21 April 2019, pp.22

Okulöncesi Dönemdeki Çocukların Farklı Coğrafi Kavramlara Yönelik Bilgileri ve Farkındalıkları

I. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 8 - 10 October 2018, pp.518-525

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının “Coğrafya” Kavramına İlişkin İmgeleri

ULUSLARARASI STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.103-104

Coğrafya Dersi Öğretim Programında (2017) Değer Eğitimi

INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EDUCATION AND VALUES(ISOEVA), Bodrum, Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.437-438

Sürdürülebilir Eğitimde Coğrafya Bilinci: Öğrenci Görüşleri

6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.603-604

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Harita Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi

4th International Geography Symposium, Antalya, Turkey, 23 - 26 May 2016

An Investigation on Map Literacy Levelsof Prospective Class Teachers

4th International Geography Symposium, Antalya, Turkey, 23 - 26 May 2016, pp.145

Sınıf Öğretmenlerinin Coğrafya İle İlgili Tartışmalı Konulara Yönelik Görüşleri

15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.133

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları ve Coğrafya Alan Bilgi Düzeyleri

VII. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ KONGRESİ, Nevşehir, Turkey, 8 - 10 May 2015, pp.48

Öğretmen Adaylarının Toplum Önünde Konuşma Kaygısına Münazara Tekniğinin Etkisi

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2015, pp.46

Books & Book Chapters

Coğrafya da Değer Eğitimi

Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2016

Fichte ve Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun Milliyetçilik, Eğitim, Ekonomi ve Dil Görüşlerinin Üzerine

in: Fichte nin Eğitim Üzerine Düşünceleri ve Türkiye deki Yansımaları, Bahri ATA, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.99-115, 2009