Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İMAM RABBÂNÎ’NİN SÛFÎLERE YÖNELTTİĞİ BAZI TENKİDLER

Tokat İlmiyat Dergisi, vol.6, no.2, pp.297-322, 2018 (National Refreed University Journal)

Ishari Tafsir by Ibn al-Arabi

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.22, no.2, pp.1425-1429, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Kitap Değerlendirmesiİbn Arabî’de İşârî Tefsir, yazar Davut Ağbal (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2017)

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.22, no.2, pp.1425-1429, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İmam Rabbânî’nin Sûfilere Yönelttiği Bazı Tenkidler

TOKAT GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERİGİSİ, vol.6, no.2, pp.297-322, 2018 (Other Refereed National Journals)

SİVAS ZİYA BEY KÜTÜPHANESİ’NDE BULUNAN YAZMA TASAVVUFÎ ESERLER

AKADEMİAR DERGİSİ, 2018 (Other Refereed National Journals)

TASAVVUF LİTERATÜRÜNDE HZ. AİŞE

Turkish Studies, vol.13, no.25, pp.253-274, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sûfi Terminolojisinde Yakîn

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.4, no.7, pp.229-247, 2018 (Other Refereed National Journals)

MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİNDE HZ. ÖMER

T urkish S tudies, vol.13, no.17, pp.141-160, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

SÛFÎ TERMİNOLOJİDE MURÂKABE

T urkish S tudies, vol.13, no.9, pp.67-84, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hâl ve Makamın Analizine Yönelik İlk Girişimler

Cumhuriyet Üniversitesi Fakülte Dergisi, pp.407-417, 2008 (Other Refereed National Journals)

Mevlânâ’xxda Benliğin Dönüşümü: Sülûk Osman Nuri Küçük (Doktora Tez) (Mevlânâ Özel Sayı)

Marifet bilimsel birikim, vol.7, no.3, pp.352-357, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gazâlî ve Öncesi Bazı Sufilerin Akla Eleştirel Bakışı

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, no.19, pp.297-326, 2007 (Other Refereed National Journals)

Mevlânâ Celâleddin Rumî nin Akla Eleştirel Bakışı

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, no.14, pp.417-438, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mevlânâ’xxnın Eserlerinde Hz. Ömer

Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, 2 - 03 October 2017

Tasavvuf Kaynaklarında Hz. Aişe

Müminlerin Annesi Hz. Aişe, 29 - 30 April 2016

Yozgat’ı Hüznî’nin Divanı’ndak Vahet Anlayışı

I.ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI, Yozgat, Turkey, 5 - 07 May 2016, vol.1, pp.581-588

Ramuzu’l Ehadis’de Geçen Zikirle İlgili Hadislerin İrşad Ve Süluk Yönünden Kritiği

I. ULUSLARARASI AHMED ZİYAÜDDİN GÜMÜŞHANEVÎ SEMPOZYUMUKABUL EDİLEN TEBLİĞLER LİSTESİ, Ankara, Turkey, 3 - 05 October 2013, vol.1, pp.397-407

Ahmed Sûzî nin Sülüknâmesi

SİVASLI SUFİ ŞAİR AHMED SÛZÎ VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU, Turkey, 26 May 2012, pp.269-283

Osmanlı da Bir Fikri Mücadele Kadı-zade Sivasi Tartışmaları

İlim ve Kültür Tarihinde Sivaslı Bir Aile:Sivâsîler ve Dönemi, Turkey, 30 April - 01 May 2010, pp.83-105

Osmanlı Şârihlerin Getirdiği Yorumlar Işığı Altında Mevlana nın Mesnevî sinde Kerbelâ Matemine Bakış

Uluslar Arası Kerbelâ Sempozyumu, Sivas, Turkey, 20 - 22 May 2010, vol.3, pp.323-337

Mûr Ali Baba

İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Sempozyumu, Turkey, 04 October 2009, pp.33-52

İsmail Hakkı Toprak’ın Sivas’a Hizmetleri

sempozyum, Turkey, 27 - 30 October 2008, vol.2, pp.29-40

Benzer Kavramlar Açısından Mevlânâ ve Kuşeyrî Birlikteliği

Uluslararası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu, Urfa, Turkey, 26 - 28 October 2007, pp.285-290

Books & Book Chapters

BAZI TASAVVUF KLASİKLERİNDE HZ. ALİ'YLE İLGİLİ RİVAYETLERİN TASAVVUFÎ DÜŞÜNCEYE KATKISI

in: HZ. ALİ, Prof.Dr. Ali AKSU, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları No:216, Sivas, pp.425-436, 2020

İHYÂ-U ULÛMİ-D-DİN'DE GEÇEN HZ. OSMAN İLE İLGİLİ BİLGİLERİN TASAVVUFÎ DÜŞÜNCEYE KATKISININ İRDELENMESİ

in: HZ. OSMAN, Prof.Dr. Ali AKSU, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları No:215, Sivas, pp.513-523, 2020

Şeyhülislam Musa Kazım Efendi’nin Sure-i İhlas ve Sure-i Alak Tefsiri Adlı Çalışmasındaki Vahdet Anlayışı

in: GÖK MEDRESE İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI -1-, Doç. Dr. Dursun Ali Aykıt,Doç. Dr. Ali Yılmaz, Editor, ASİTAN KİTAP, İstanbul, pp.113-136, 2019

Tasavvufun Temel Kavramları Kuşeyri Örneği

Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, 2012