Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap Değerlendirmesiİbn Arabî’de İşârî Tefsir, yazar Davut Ağbal (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2017)

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.22, ss.1425-1429, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SİVAS ZİYA BEY KÜTÜPHANESİ’NDE BULUNAN YAZMA TASAVVUFÎ ESERLER

AKADEMİAR DERGİSİ, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmam Rabbânî’nin Sûfilere Yönelttiği Bazı Tenkidler

TOKAT GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERİGİSİ, cilt.6, ss.297-322, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ishari Tafsir by Ibn al-Arabi

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.22, ss.1425-1429, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Menâkıbnâme ve Kuşeyrî’nin Hayatına Dair Farklı Bir Kaynak Menâkıbu Şeyh Ebu’l-Kâsım el-Kuşeyrî

BAYBURT İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TASAVVUF LİTERATÜRÜNDE HZ. AİŞE

Turkish Studies, cilt.13, ss.253-274, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sûfi Terminolojisinde Yakîn

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.229-247, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİNDE HZ. ÖMER

T urkish S tudies, cilt.13, ss.141-160, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SÛFÎ TERMİNOLOJİDE MURÂKABE

T urkish S tudies, cilt.13, ss.67-84, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hâl ve Makamın Analizine Yönelik İlk Girişimler

Cumhuriyet Üniversitesi Fakülte Dergisi, ss.407-417, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevlânâ’xxda Benliğin Dönüşümü: Sülûk Osman Nuri Küçük (Doktora Tez) (Mevlânâ Özel Sayı)

Marifet bilimsel birikim, cilt.7, ss.352-357, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gazâlî ve Öncesi Bazı Sufilerin Akla Eleştirel Bakışı

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, ss.297-326, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevlânâ Celâleddin Rumî nin Akla Eleştirel Bakışı

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, ss.417-438, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mevlânâ’xxnın Eserlerinde Hz. Ömer

Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, 2 - 03 Ekim 2017

Tasavvuf Kaynaklarında Hz. Aişe

Müminlerin Annesi Hz. Aişe, 29 - 30 Nisan 2016

Yozgat’ı Hüznî’nin Divanı’ndak Vahet Anlayışı

I.ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI, Yozgat, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2016, cilt.1, ss.581-588

Ramuzu’l Ehadis’de Geçen Zikirle İlgili Hadislerin İrşad Ve Süluk Yönünden Kritiği

I. ULUSLARARASI AHMED ZİYAÜDDİN GÜMÜŞHANEVÎ SEMPOZYUMUKABUL EDİLEN TEBLİĞLER LİSTESİ, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2013, cilt.1, ss.397-407

Ahmed Sûzî nin Sülüknâmesi

SİVASLI SUFİ ŞAİR AHMED SÛZÎ VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU, Türkiye, 26 Mayıs 2012, ss.269-283

Osmanlı da Bir Fikri Mücadele Kadı-zade Sivasi Tartışmaları

İlim ve Kültür Tarihinde Sivaslı Bir Aile:Sivâsîler ve Dönemi, Türkiye, 30 Nisan - 01 Mayıs 2010, ss.83-105

Osmanlı Şârihlerin Getirdiği Yorumlar Işığı Altında Mevlana nın Mesnevî sinde Kerbelâ Matemine Bakış

Uluslar Arası Kerbelâ Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2010, cilt.3, ss.323-337

Mûr Ali Baba

İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Sempozyumu, Türkiye, 04 Ekim 2009, ss.33-52

İsmail Hakkı Toprak’ın Sivas’a Hizmetleri

sempozyum, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2008, cilt.2, ss.29-40

Benzer Kavramlar Açısından Mevlânâ ve Kuşeyrî Birlikteliği

Uluslararası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu, Urfa, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2007, ss.285-290

Kitap & Kitap Bölümleri

GÖK MEDRESE İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI -1-

Şeyhülislam Musa Kazım Efendi’nin Sure-i İhlas ve Sure-i Alak Tefsiri Adlı Çalışmasındaki Vahdet Anlayışı, Doç. Dr. Dursun Ali Aykıt,Doç. Dr. Ali Yılmaz, Editör, ASİTAN KİTAP, İstanbul, ss.113-136, 2019

Tasavvufun Temel Kavramları Kuşeyri Örneği

Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, 2012