Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap Değerlendirmesiİbn Arabî’de İşârî Tefsir, yazar Davut Ağbal (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2017)

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.22, ss.1425-1429, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Menâkıbnâme ve Kuşeyrî’nin Hayatına Dair Farklı Bir Kaynak Menâkıbu Şeyh Ebu’l-Kâsım el-Kuşeyrî

BAYBURT İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmam Rabbânî’nin Sûfilere Yönelttiği Bazı Tenkidler

TOKAT GAZİOSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERİGİSİ, cilt.6, ss.297-322, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ishari Tafsir by Ibn al-Arabi

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.22, ss.1425-1429, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

SİVAS ZİYA BEY KÜTÜPHANESİ’NDE BULUNAN YAZMA TASAVVUFÎ ESERLER

AKADEMİAR DERGİSİ, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TASAVVUF LİTERATÜRÜNDE HZ. AİŞE

Turkish Studies, cilt.13, ss.253-274, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sûfi Terminolojisinde Yakîn

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.229-247, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİNDE HZ. ÖMER

T urkish S tudies, cilt.13, ss.141-160, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SÛFÎ TERMİNOLOJİDE MURÂKABE

T urkish S tudies, cilt.13, ss.67-84, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hâl ve Makamın Analizine Yönelik İlk Girişimler

Cumhuriyet Üniversitesi Fakülte Dergisi, ss.407-417, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevlânâ’xxda Benliğin Dönüşümü: Sülûk Osman Nuri Küçük (Doktora Tez) (Mevlânâ Özel Sayı)

Marifet bilimsel birikim, cilt.7, ss.352-357, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gazâlî ve Öncesi Bazı Sufilerin Akla Eleştirel Bakışı

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, ss.297-326, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevlânâ Celâleddin Rumî nin Akla Eleştirel Bakışı

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, ss.417-438, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mevlânâ’xxnın Eserlerinde Hz. Ömer

Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, 2 - 03 Ekim 2017

Tasavvuf Kaynaklarında Hz. Aişe

Müminlerin Annesi Hz. Aişe, 29 - 30 Nisan 2016

Yozgat’ı Hüznî’nin Divanı’ndak Vahet Anlayışı

I.ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI, Yozgat, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2016, cilt.1, ss.581-588

Ramuzu’l Ehadis’de Geçen Zikirle İlgili Hadislerin İrşad Ve Süluk Yönünden Kritiği

I. ULUSLARARASI AHMED ZİYAÜDDİN GÜMÜŞHANEVÎ SEMPOZYUMUKABUL EDİLEN TEBLİĞLER LİSTESİ, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2013, cilt.1, ss.397-407

Ahmed Sûzî nin Sülüknâmesi

SİVASLI SUFİ ŞAİR AHMED SÛZÎ VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU, Türkiye, 26 Mayıs 2012, ss.269-283

Osmanlı da Bir Fikri Mücadele Kadı-zade Sivasi Tartışmaları

İlim ve Kültür Tarihinde Sivaslı Bir Aile:Sivâsîler ve Dönemi, Türkiye, 30 Nisan - 01 Mayıs 2010, ss.83-105

Osmanlı Şârihlerin Getirdiği Yorumlar Işığı Altında Mevlana nın Mesnevî sinde Kerbelâ Matemine Bakış

Uluslar Arası Kerbelâ Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2010, cilt.3, ss.323-337

Mûr Ali Baba

İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Sempozyumu, Türkiye, 04 Ekim 2009, ss.33-52

İsmail Hakkı Toprak’ın Sivas’a Hizmetleri

sempozyum, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2008, cilt.2, ss.29-40

Benzer Kavramlar Açısından Mevlânâ ve Kuşeyrî Birlikteliği

Uluslararası Mevlânâ ve Mevlevîlik Sempozyumu, Urfa, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2007, ss.285-290

Kitap & Kitap Bölümleri